Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Offentliga lokaler & hygienlokaler

Anmäl till miljö- och byggnämnden innan du startar:

 • verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg,
 • bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor, eller
 • förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Kravet finns i 38§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En anmälan ska vara skriftlig och innehålla:

 • en beskrivning av verksamheten
 • ritningar
 • tekniska beskrivningar av bland annat ventilation
 • vad som i övrigt krävs för att bedöma lokalens lämplighet.

Om man underlåter att anmäla verksamheten kan en miljösanktionsavgift avkrävas.
 
Handlingar som kan bifogas till lokalanmälan:

 • skalenlig planritning över lokalen med tillhörande utrymmen med all inredning inritad och takhöjd angiven
 • en detaljerad beskrivning över verksamheten med uppgifter om antal barn, ungdomar eller boende, personalstyrka och ansvarsfördelning i frågor rörande underhåll och städning
 • en ritning över ventilationsanläggning med uppgifter om ventilationskapacitet för varje rum. Kapaciteten ska anges i antal luftomsättningar per timme och uteluftsflöde i liter per sekund
 • en beskrivning över fastighetens tidigare historik. Exempelvis hur gammalt huset är och vad det använts till tidigare genom åren
 • uppgifter om tidigare kända hälsoproblem relaterade till fastigheten eller dess omgivning.

Egenkontroll
Alla verksamheter som är anmälningspliktiga ska ha en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för verksamheten och för de beslut som meddelas med stöd av miljöbalken. (Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll, SFS 1998:901)

För att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljö ska verksamhetsutövaren kontrollera att utrustning för drift och kontroll hålls i gott skick. Riskerna med verksamheten ska fortlöpande undersökas och bedömas ur hälso- och miljösynpunkt. Denna kontroll och riskundersökning av verksamheten ska dokumenteras. (SFS 1998:901, § 5)

Driftstörningar eller liknande händelser som är av betydelse ur hälso- och miljösynpunkt ska omgående meddelas till tillsynsmyndigheten. (SFS 1998:901, § 6)

Det ska finnas en förteckning över de kemiska produkter som hanteras inom verksamheten. I förteckningen ska finnas produktens namn, användning av produkten, i vilken omfattning produkten används, information om hälso- och miljöskadlighet med klassificering.(SFS 1998:901, § 7).

Tillsyn
Miljö- och byggnämnden ska bland annat ägna särskild uppmärksamhet åt byggnader som innehåller lokaler för undervisning, vård och annat omhändertagande. (SFS 1998:899, § 45) Syftet med denna tillsyn är att säkerställa miljöbalkens krav och mål. (MB 26 kapitlet § 1)
 
Avgift  
En avgift har införts för kommunens handläggning av anmälningar och tillsyn av offentliga och hygieniska lokaler. Här ingår till exempel skolor, daghem, hotell, solarier och gym.
 
Avgiften betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten.

Publicerad 2016-02-03
Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
Skicka e-post

Miljöinspektör

Theres Lund
Tfn 0271-570 45

Externa länkar
Blanketter

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris