Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Strandskydd

Det finns två huvudsakliga syften med strandskyddet:

  • Trygga allmänhetens tillträde till strandområdet
  • Bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet

När behöver du oftast strandskyddsdispens:

  • Vid uppförandet av nya byggnader eller andra anläggningar inom ett strandskyddsområde
  • Ändra byggnader eller anläggningars användning, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett strandskyddsområde där den annars skulle ha fått färdas fritt
  • Grävningsarbeten eller andra förberedelser för byggnader eller anläggningar inom ett strandskyddsområde
  • Åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter inom ett strandskyddsområde

Vad behöver du för att få dispens från strandskyddet:

  • Syftet med strandskyddet får inte påverkas
  • Kunna tillämpa ett av sju stycken särskilda skäl

I Sverige har stränderna haft ett unikt skydd sedan 1950-talet och tack vare detta är stränderna på många håll i landet tillgängliga för allmänheten.

Strandskyddsområde gäller enligt lag och är i Ovanåkers kommun 100 m från strandkant ut i vattnet och upp på land. Vid insjöar och vattendrag, oavsett storlek, råder ett generellt förbud att inom 100 meter från strandlinjen uppföra nya byggnader, nya anläggningar eller vidta andra åtgärder som kan motverka strandskyddets syften.

Lokalt inflytande

Den 1 juli 2009 infördes nya regler för strandskydd. Utgångspunkten för de nya strandskyddsreglerna är ett fortsatt generellt strandskydd i hela landet men utifrån lokala förutsättningar kan strandskyddet differentieras. Kommuner med liten befolkningsmängd och med stor andel obebyggda stränder får möjlighet att utnyttja vissa strandnära lägen. Ansvaret för prövning av strandskyddsdispenser och för tillsyn över att strandskyddet efterlevs läggs i huvudsak på kommunerna.

Om det finns särskilda skäl får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från de förbud som annars gäller inom strandskyddsområden. Vad som kan vara särskilda skäl regleras i miljöbalken 7 kaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En dispens ska alltid vara förenlig med strandskyddets syften. Vid varje beslut om dispens eller upphävande ska en fri passage för allmänheten lämnas. Länsstyrelserna ska bevaka strandskyddsintresset vid kommunal planläggning. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunala dispenser och upphävande av strandskydd i detaljplaner.
 
Mer information finns på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strandskyddsdelegationens introduktion till strandskydd

Strandskyddsdelegationen från regeringskansliet har upprättat en förenklad introduktion till allmänheten om strandskyddsreglerna och deras syfte. Det rekommenderas att du går igenom och läser introduktionen om du är intresserad av strandskydd eller innan du kontaktar miljö- och byggavdelningen.

Introduktion till strandskyddsreglernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En ny lagändring om strandskyddet trädde i kraft 1 september 2014

Lagändringen innebär att en ansökan kan göras till Länsstyrelsen om att upphäva strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag om området har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Med en mindre sjö menas en sjö på cirka 1 ha. Med ett mindre vattendrag menas ett vattendrag med en bredd på cirka 2 meter.

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddade-omraden/Strandskydd/Ny-lag-om-strandskydd/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Publicerad 2014-10-10
Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Ovanåkers kommun
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
Fax 0271-573 72
Skicka e-post

Externa länkar
Blanketter

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris