Här är du:

Enskilt avlopp

En avloppsanläggning ska rena avloppsvatten från kväve och fosfor som orsakar övergödning samt bakterier och virus som kan sprida smitta via grundvattnet.

Det är viktigt att avloppsanläggningen planeras och byggs på rätt sätt för att den ska fungera bra och för att den inte ska orsaka miljö- eller hälsoproblem. Det är speciellt viktigt att ta hänsyn till enskilda vattentäkter som finns i närheten. Om du inte själv har fackmannamässig kunskap om avloppsanläggningar ska du anlita fackman eller en erfaren entreprenör.

Det är fastighetsägarens eller brukarens ansvar att lämna in tillståndsansökan eller anmälan till miljö- och byggavdelningen. Kontakta miljöinspektör för anmälnings- /tillståndsblankett.
 

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Handläggning av avloppsärenden sker på på miljö- och byggavdelningen på uppdrag av miljö- och byggnämnden. Kontakta gärna miljö- och byggavdelningen innan du lämnar in din ansökan. Miljöinspektören kan då hjälpa dig med att göra en bedömning av de allmänna förutsättningarna.
 
Avloppstillstånd är tidsbegränsat. Anläggningen ska vara påbörjad inom två år och helt färdigställd inom fem år, annars förfaller tillståndet. Om en avloppsanläggning byggs eller ändras utan tillstånd från miljö- och byggavdelningen eller om man överträtt anmälningsplikten så är det en överträdelse av miljöbalken som medför en särskild miljösanktionsavgift.

Tillståndet skickas till de berörda fastighetsägarna. Tre veckor senare — utan överklagande — har beslutet vunnit laga kraft. Först då får sökanden börja arbetet med anläggningen. Ett avslag i miljö- och byggnämnden kan överklagas till länsstyrelsen.
 
Tillstånd krävs vid

 • Nya anläggningar för WC och bad-, disk- och tvättvatten (BDT).
 • Ändrad placering av infiltration med ansluten WC.
 • Nya anläggningar endast för WC, t.ex. sluten tank.
 • Befintliga anläggningar för BDT där WC kopplas på.

Anmälan krävs vid

 • Befintliga anläggningar för BDT där ytterligare hushåll med BDT kopplas till
 • Nya anläggningar endast för BDT

Följande handlingar ska lämnas in vid tillståndsansökan om enskilt avlopp:
En situationsplan i skala 1:400 eller 1:500 som ska redovisa:

 • Fastighetsgränser
 • Samtliga vattentäkter/dricksvattenbrunnar, inom ett avstånd av minst 200 meter från den planerade avloppsanläggningen.
 • Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten.
 • Förslag till var avloppsanläggningen inkl. ledningar ska placeras.
 • Utsläppspunkt.
 • Tillfartsväg för slamtömningsfordon och övriga vägar.
 • Samtliga avloppsanläggningar och energibrunnar inom 30 m.
 • Marklutning i form, nivåkurvor eller pilar. Markera grundvattnets flödesriktning med pilar.
 • Diken och vattendrag på den egna fastigheten och i närområdet.

Provgrop

I en provgrop granskas jordens reningsförmåga samt var grundvattenytan är belägen. På den plats som ni och entreprenören kommit överens om ska en eller två provgropar grävas. Djupet ska vara 2-3 meter. Kontakta miljöinspektören som kan inspektera dem efter ett dygn.

Om ansökan gäller en infiltration kommer miljö- och byggavdelningen kräva att ett jordprov tas, som visar att marken är lämpad för infiltration. Provtagningen bekostas av sökanden.

Dokumentera anläggningsarbetet

När anläggningen är klar ska ett intyg fyllas i tillsammans med entreprenören. Intyget ska skickas till miljö- och byggavdelningen tillsammans med fotografier som visar varje steg av anläggandet. Fotografierna är till för att visa att anläggningen har utförts enligt villkoren i tillståndet. Det är därför viktigt att se till att fotografier tas under arbetets gång.


Publicerad 2017-08-23
Kontakt

Miljöinspektör

Linda Landin
Tfn 0271-570 35

Miljöinspektör

Aleksandra Goral
Tfn 0271-570 44


Externa länkar

Blanketter

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris