Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Modersmål och minoritetsspråk

Förskola - modersmålsstöd

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Alla förskolebarn som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsstöd i syfte att utveckla förmågan att kommunicera både på svenska och på modersmålet. Verksamheten ska också stärka barnens trygghet i sin identitet. Detta belyses av citaten nedan som hämtats från förskolans läroplan.
En särställning har minoritetsspråken där kommunen är skyldig att ordna förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på minoritetsspråken meänkieli (tornedalsfinska), finska, samiska, romani chib och jiddisch.

Förskolans mål och riktlinjer,
citat sid 7 Läroplan för förskolan.
"Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål."

Förskolan ska sträva efter att varje barn,
citat sid 11 Läroplan för förskolan.
"- som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål."

Grundskola/Gymnasium - Modersmålsundervisning


Skollagen 10 kap. 7 § (grundskolan) / 15 kap. 19 § (gymnasiet) , citat
"En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket. (grundskolan)
eleven har goda kunskaper i språket. (gymnasiet)

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk (om eleven har goda kunskaper i språket - gymnasiet). Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att modersmålsundervisning ska erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar sådan undervisning i det språket."

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i skolan. Ämnet syftar till att eleverna ska utveckla självkänsla, identitet och språklig förmåga. I skolan har en elev rätt till undervisning i modersmål om en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål och om detta språk utgör dagligt umgängesspråk för eleven. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket och rektor ska utreda elevens kunskaper i språket om dessa är oklara. Detta gör rektor tillsammans med modersmålsläraren. Omfattningen av undervisningen bestäms av skolhuvudmannen. För att modersmålsundervisning i ett språk ska anordnas måste det finnas minst fem sökande i kommunen och det ska finnas en lämplig lärare. Lärarens lämplighet avgörs av rektor.

I grundskolan kan modersmålsundervisning anordnas som
- språkval
- elevens eller skolans val
- tvåspråkig undervisning där stora grupper finns
- utanför timplanebunden tid.

Modersmålsundervisning får bara omfatta ett språk med undantag för romska elever från utlandet som kan få undervisning i två språk om särskilda skäl föreligger.

Om en elev riskerar att inte nå uppsatta mål på grund av svårigheter med det svenska språket ska rektor se till att det utreds om eleven behöver studiehandledning på modersmålet och därefter anordna sådan.

Minoritetsspråk

De nationella minoritetsspråken är meänkieli (tornedalsfinska), finska, samiska, romani chib och jiddisch.
Barn som tillhör de nationella minoriteterna kan i förskolan få möjlighet att utveckla en flerkulturell tillhörighet.
När det gäller undervisning i de nationella minoritetsspråken är huvudmannen skyldig att anordna undervisning även om det finns färre än fem sökande elever i kommunen även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk och om lämplig lärare finns.

Utökad rätt till modermålsundervisning
Från den 1 juli 2015 har elever som hör till de nationella minoriteterna utökad rätt till modersmålsundervisning. Det betyder bland annat att ett nationellt minoritetsspråk även ska kunna läsas som ett nybörjarspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.
Tidigare krävdes att eleven skulle ha en vårdnadshavare som hade språket som modersmål och att eleven skulle ha grundläggande kunskaper i språket. Nu räcker det att eleven tillhör minoritetsgruppen. Syftet är att stärka språkens ställning och ge möjlighet att revitalisera ett språk som gått förlorat i tidigare generationer.

Ny kursplan från den 1 juli 2015
Skolverket har därför skrivit om kursplanen för modersmål, så att det finns centralt innehåll och kunskapskrav för finska, romani chib, meänkieli och jiddisch, både som förstaspråk och som andraspråk. Den nya kursplanen börjar gälla den 1 juli 2015.

Läs mer på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan

För att få börja läsa modersmål vid höstterminens start påföljande läsår, måste ansökningsblanketten ha inkommit senast den 14 maj .
För att påbörja modersmålsundervisning under vårterminen, skall ansökan ha inkommit senast 12 november.
Om ansökan inkommer senare än dessa datum startar eleven undervisning kommande termin.

AnsökningsblankettWord

Ytterligare information

Information om modersmålsundervisning lämnas till alla föräldrar i årskurs 1, 4, 7 samt till nyinflyttade elever.

Utförlig information från Skolverket om modersmål hittar du via länkarna till höger.


Publicerad 2017-10-30

Kontakt

Respektive skolas rektor

Externa länkar

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris