Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Klagomål

Miljö- och byggavdelningen handlägger klagomål enligt miljöbalken med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljön. I miljöbalken definieras olägenhet för människors hälsa som en ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”.

Klagomål som hanteras av miljö- och byggavdelningen

En anmälan om klagomål enligt miljöbalken kan till exempel handla om störande rök, buller/ljudstörning, lukt, mögel, låg temperatur, bristfällig ventilation eller liknande frågor som rör inomhusmiljön i bostäder och offentliga lokaler. Det kan också röra störningar utomhus som t.ex. nedskräpning och läckage av miljöfarliga ämnen. Den störning eller olägenhet som du upplever ska utgöra en miljö- eller hälsorisk.

För att miljö- och byggavdelningen ska påbörja handläggningen av ditt klagomål ska du normalt nyligen ha kontaktat och påpekat störningen för din fastighetsägare eller den person, alternativt den verksamhetsutövare, som orsakar störningen. Fastighetsägaren eller den som stör bör ha fått rimlig tid för att utreda problemet och vidta åtgärder.

Får du ingen hjälp trots att du har kontaktat ansvarig person kan du fylla i blanketten Klagomål om hälsoskydds- och miljöproblemPDF. Skicka in blanketten till miljö- och byggavdelningen, 828 80 Edsbyn eller miljo-bygg@ovanaker.se. Du kan också kontakta oss om du vill få blanketten hemskickad. Fyll i uppgifterna i blanketten så noga du kan när du lämnar ditt klagomål så underlättar det för oss när vi ska utreda ditt ärende. Saknas viktiga uppgifter i anmälan skickas den tillbaka för komplettering.

Att tänka på innan du kontaktar oss

De handlingar som inkommer till oss eller som uppstår i ärendet är normalt sett offentliga och kan begäras ut av allmänheten. Tänk på att vi inte kan hjälpa till vid klagomål som handlar om exempelvis grannosämja, djur som far illa eller arbetsmiljöfrågor. Då ber vi dig istället kontakta andra myndigheter så som polisen, länsstyrelsen eller arbetsmiljöverket.

OBS! Om du vill vara anonym i ditt klagomål är det viktigt att du inte lämnar några kontaktuppgifter till oss. Detta gäller även klagomål via mejl där namn framgår i mejladressen. Om du väljer att vara anonym kan vi inte nå dig för att göra eventuella kompletteringar eller återkoppla resultat av anmälan, utan du måste själv höra av dig om du vill veta vad som händer i ärendet. Ett anonymt ärende går inte driva juridiskt i domstol.

Vad händer sen?

När vi har tagit emot ditt klagomål skickar vi ett brev till den som klagomålet är riktat mot, med en kopia av anmälan. Till brevet bifogas ett svarsbrev som ska fyllas i och skickas in till oss. Därefter gör vi en bedömning om klagomålet kan lösas utan vår vidare inblandning eller om vi behöver åka ut på en inspektion på plats. Miljö- och byggnadsnämnden kan besluta om att orsaken till olägenheten ska utredas och åtgärdas av den som orsakar/ansvarar för förhållandena. Miljö- och byggnadsnämnden kan även besluta att ärendet lämnas utan åtgärd om störningen bedöms som ringa eller om kostnaden för eventuella åtgärder är orimliga i förhållande till nyttan. Under ärendets gång får du som lämnat klagomål återkoppling i ditt ärende.

Publicerad 2011-12-30
Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
Skicka e-post

Miljöinspektör - hälsoskydd

Theres Lund
Tfn 0271-570 45

Miljöinspektör - miljöskydd

Laura Fenlin
Tfn 0271-570 24

Blanketter

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris