Här är du:

Publicerad

2015-06-18

Socialförvaltningen arbetar aktivt med att möta framtidens behov

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun befinner sig just nu i ett spännande och utmanande utvecklingsarbete när det gäller bl.a. välfärdsteknologiska lösningar, framtidens personalförsörjning samt att skapa framtidens boendelösningar.

Befolkningsstrukturen kommer att ställa nya krav, påverka och förändra hur framtidens sociala omsorg ska utformas och bedrivas.

De tre största utmaningar fram till 2030 är:

  • Befolkningens åldersstruktur (större andel äldre)
  • Färre förvärvsarbetande (färre ska försörja fler)
  • Personalförsörjning (tillgodose framtidens personalbehov)

Ökat antal äldre

Andelen äldre över 80 år kommer enligt prognoser att öka med ungefär 250 individer till år 2020 jämfört med idag. Vi kommer att behöva planera och anpassa våra verksamheter för dessa individer och deras behov. Kommer de vara friskare och ha andra förutsättningar, preferenser och krav än idag? En utmaning är att behovet kommer vara extra stort under en begränsad tid. Hur planerar vi före, arbetar under och gör efter? Det påverkar såväl personalbehov som lokalbehov.

Vi behöver arbeta strategiskt med att tillgodose behovet av kompetens med individen och dennes behov i fokus där teknikkunskap och människokompetens blir viktiga komplement. Vården och omsorgen ska präglas av förståelse för de individuella behoven. Nyckelorden är individanpassat, självbestämmande och förebyggande med teknikfokus.

Den nya generationen äldre kan komma att efterfråga alternativa boendeformer i större utsträckning än tidigare generationer. Högre inkomster och utbildning har medfört bättre hälsa och ökad medellivslängd.

Samtidigt finns det också grupper med äldre som har stort behov av stöd och hjälp. Det är därför viktigt att undersöka och analysera hur morgondagens äldre bor idag samt hur de ser på sitt framtida boende. För att möta behoven hos en åldrande befolkning behöver tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet förbättras. Dessutom behövs boendeformer som kompletterar och erbjuder alternativ till såväl det ordinarie bostadsbeståndet som särskilda boendeformen. Detta kan exempelvis vara seniorboende, eller trygghetsboenden.

År 2007 fanns det ca 853 personer som var 80 år och äldre och då räckte 149 lägenheter i särskilda boenden till för att täcka behovet. 2008 -2015 fanns ca 830 personer som är 80 år och äldre och då hade det räckt med 121 lägenheter. Bedömningen är att efterfrågan på lägenheter i särskilda boenden kommer att hålla den nivån fram till ca 2020 men då finns det ca 865 personer som är 80 år och äldre. Runt 2025 kommer antalet över 80 år att öka ytterligare till ca 1 020 personer. Därför har Socialnämnden gett förvaltningen i uppdrag att börja planera för att bygga särskilt boende 2018 för att möta de behov vi ser 2020-2025. I planering ska även ingå andra kompletterande boendeformer.

Socialnämndens beslut den 17 juni

1. Särskilda boendet Junibacken flyttas (byter lokaler) till Gyllengården där korttids övervåning är nu. Där finns 9 lägenheter vilket innebär en minskning med 3 lägenheter. Befintlig personalgrupp från Junibacken flyttas med till Gyllengården och ingen personal sägs upp.

2. Korttidsverksamheten på Gyllengården där det finns 18 platser (9 på övervåningen och 9 på nedre våningen) varav 15 platser har används till korttidsplatser och 3 platser har används till trygghetsplatser. Korttids nedre våningen fortsätter som korttids med 9 platser. Detta innebär en minskning med 6 korttidsplatser. Ingen personal kommer att sägas upp.

3. Gyllengårdens dagverksamhet kommer att flytta till Backa (fd. förskolan). Vi ser en ökad efterfrågan på dagverksamhet och verksamhetens utvecklingspotential begränsas i de befintliga lokalerna på Gyllengården. Genom att flytta dagverksamheten till Backa ges verksamheten möjlighet att utökas och utvecklas för att bättre kunna tillgodose framtidens behov.

4. Dagverksamhetens lokaler kommer bl.a. att användas till de 3 trygghetsplatserna. De nyrenoverade lokalerna kommer dessutom att fungera som en mötesplats och användas för att på ett bättre sätt ge avlastning, hjälp och stöd till de anhöriga som vårdar sina närstående. Detta går hand i hand med den satsning som görs inom socialförvaltningen på anhörigstöd och anhörigvänlighet.

5. I och med att Junibacken flyttar sin verksamhet till Gyllengården så frigörs Junibackens befintliga lokaler. Dessa lokaler kommer att användas för att starta ett nytt HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn och på så sätt tillmötesgå den ökade efterfrågan på boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn inom kommunen. Med andra ord skapar flytten av Junibacken indirekt möjligheter för att starta en ny verksamhet vilket kommer att tillföra flera nya arbetstillfällen inom kommunen.

Socialnämndens beslut 2015-06-17 går helt i linje med framtidens behov.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris