Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Publicerad

2015-11-20

Socialnämnden i Ovanåkers kommun lex Sarah-anmäler sig själv

Socialnämnden i Ovanåkers kommun lex Sarah-anmäler sig själv med
utgångspunkt i att man inte kan hantera tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn till kommunen på ett rättssäkert sätt.

Under 2015, t.o.m. 9 november har totalt 26 339 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige. Under de senaste månaderna har antalet ensamkommande barn som anländer till Sverige och söker asyl ökat mycket kraftigt och förnärvarande söker cirka 2 300 ensamkommande barn asyl varje vecka. Det är betydligt fler på en månad än vad som kom under hela 2014. Av Migrationsverkets senaste prognos, från den 22 oktober, framgår bl.a. att uppskattningsvis 33 000 ensamkommande barn kommer att söka asyl i Sverige i år och 24 000 under 2016.

Ovanåkers kommun har en tecknad överenskommelse med Migrationsverket gällande platser för ensamkommande barn och ungdomar vilket omfattar 15 platser, men det faktiska antalet ensamkommande barn/ungdomar som socialnämnden i Ovanåkers kommun ansvarar för är i dagsläget 52 barn/ungdomar.

Det stora antalet ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar gör att socialnämnden i Ovanåkers kommun nu anmäler sig själv till inspektionen för vård och omsorg (IVO) eftersom det finns stora risker för allvarliga missförhållanden och att barn kan fara illa. Socialnämnden signalerar därmed att nämndens kapacitet har överskridits och anser att den nuvarande situationen är ohållbar samt att man inte hinner utreda ärendena på ett rättssäkert sätt. Nämnden har konstaterat att mottagandet i dagsläget inte följer föreskrifterna för hur ensamkommande flyktingbarn ska tas emot. Det råder exempelvis en stor brist på boendeplatser i kommunen och utredningar inför placeringar hinner inte genomföras.

Utöver detta har personalomsättningen inom den aktuella personalgruppen varit stor de senaste åren, det i kombination med bl.a. sjukskrivningar har resulterat i en hög arbetsbelastning. Samtidigt är det svårt att rekrytera personal med rätt utbildning och kompetens till lediga tjänster vilket resulterat i de anställda saknar tidigare erfarenhet av arbete med ensamkommande barn/ungdomar.

Med utgångspunkt i ovanstående bakgrund gör nämnden bedömningen att det i dagsläget saknas förutsättningar för att nå en tillfredsställande kvalitet i arbetet, och att det därför kommer att vara mycket svårt att uppnå det regelverk som finns kring barn i bl.a. socialtjänstlagen. Enligt aktuell lagstiftning ska socialnämnden säkerställa att allt går rätt till och att barnens behov utreds. I dagsläget har vi tagit emot så många ensamkommande barn och ungdomar att personalen inte hinner utreda deras behov av skydd och stöd i tid, socialnämnden klarar med andra ord inte att leva upp till och följa lagstiftningen. Vidare blir undanträngningseffekten märkbar där hanteringen av ensakommande barn/ungdomar resulterar i problem med att hinna med den ordinarie verksamheten, vi varken redo och rustade när det gäller personal/kompetens eller bostäder/lokaler.

De platser socialnämnden har tillgång till är sedan länge fulla, i dagsläget handlar det om totalt ca ett 30-tal platser. Bl.a. startades ett helt nytt HVB-hem med 12 platser i början av november som redan är fullbelagt. Vidare är 14 barn/ungdomar placerade i familjehem/nätverkshem. Utöver detta köper nämnden i dagsläget fyra platser för att lösa boendefrågan. Nämnden arbetar dessutom just nu håller på att ta fram fler boenden men det tar tid att få dem inflyttningsklara, vi beräknar att ha nästa boende med plats för 14 barn/ungdomar färdigställt i februari 2016.

Vidare behöver socialnämnden även anställa fler som ska ta hand om de ensakommande barn/ungdomar som kommer, vilket också är en process som både tar tid och kräver resurser och framförallt gäller det att hitta folk med rätt kompetenser och personliga egenskaper. Just nu annonserar socialnämnden i Ovanåker efter fler medarbetare, men det behövs också fler hem för boende, det vill säga HVB-platser, och familjehem för att klara av den anvisningstakt som vi upplever i dagsläget.

Monica Liljemark som är verksamhetschefen för individ- och familjeomsorgen i Ovanåkers kommun betonar att hon känner sig skyldig att med en lex Sarah-anmälan uppmärksamma IVO på att kommunen inte klarar sitt uppdrag.

Socialnämnden i Ovanåkers kommun tar givetvis vår del av ansvaret och planerar vidare för ett långsiktigt ökat mottagande, men just nu kan vi varken garantera att vi följer lagen eller säkerheten för vår personal och de barn/ungdomar som kommer och då är det vår skyldighet att signalera detta till IVO och Migrationsverket.

Ovanåkers kommun är inte den första kommun som lex Sarah-anmält hanteringen av ensamkommande flyktingbarn. Bl.a. Norrtälje, Västerås, Trelleborg, Strömstad, Mölndal, Angered och Hässleholm har gjort detsamma.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris