Informationen på den här sidan kan vara inaktuell.
Välkommen till vår nya hemsida på www.ovanaker.selänk till annan webbplats.

Här är du:

Publicerad

2016-01-19

Ovanåkers kommun vill möjliggöra för befolkningen att bo kvar hemma så länge man orkar, vill och kan

Med anledning av SVT’s granskning av äldrevården vill socialnämnden i Ovanåkers kommun göra vissa förtydliganden

SVT har tagit fram och redovisat siffor som enligt dem ger en ögonblicksbild av hur vanligt det är att man bor på äldreboenden i Sveriges olika kommuner. Med hjälp av dessa siffror har man sedan rangordnat Sveriges kommuner efter hur stor andel av befolkningen över 80 år som bor på äldreboende.

I denna undersökning framkommer det att 8,2% av Ovanåkers befolkning över 80 år bor på ett särskilt boende. Detta resulterar i att man återfinner Ovanåkers kommun på plats 272 av Sveriges 290 kommuner. SVT har valt att rubricera detta som att ”Här ska du bo för att (eller inte) få äldreboende”. Med sina siffror vill SVT påvisa att kommuner som Ovanåkers kommun, som har en låg andel av befolkningen över 80 år boende på ett särskilt boende, inte kan tillgodose medborgarnas behov av särskilda boendeplatser. Vi anser dock att detta är en direkt felaktighet och har därför valt att sammanställa detta förtydligande.

Inledningsvis vill vi ställa en fråga, ska det ses som positivt när en hög andel av befolkningen över 80 år bor på särskilt boende?

Äldre vill bo kvar hemma så länge som möjligt

I Ovanåkers kommun har vi ett annat synsätt. Vi vill möjliggöra för äldre att kunna bo kvar hemma så länge de orkar, vill och kan. Detta beror till största delen på att de flesta äldre själva uttrycker att de vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Vi har därför valt att satsa på stödinsatser i ordinära boendeformer med hjälp av bl.a. hemtjänst och hemsjukvård.

Samtidigt så vill vi möjliggöra för den som inte längre orkar, vill och kan bo kvar hemma att få en plats på något av våra särskilda boenden. Och tittar vi på hur det faktiskt ser ut så ser vi att väntetiden i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende inte överstiger de tidsangivelser som aktuell lagstiftning fastställt. Faktum är att Ovanåkers kommun aldrig har övergått de tidsbestämmelser som finns och därmed aldrig har fått några sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. Vidare har Ovanåkers kommun ingen kö på kommunens särskilda boenden och det sker i stort sett endast gynnande beslut när det gäller ansökningar som inkommer till kommunen om att få en plats på särskilt boende.

87% av de som har hemtjänst i Ovanåkers kommun tycker att det känns tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänst

Enligt SVT kan en av anledningarna till att vissa kommuner har en låg andel av befolkningen över 80 år bor på särskilt boende vara att kommunen har lyckats bygga ut hemsjukvården och hemtjänsten på ett så bra sätt att fler vill vårdas i hemmet. Det är i alla fall den satsning som Ovanåkers kommun har gjort. Och tittar man på den brukarundersökning som årligen görs av Socialstyrelsen (vad tycker de äldre om äldreomsorgen) så svarar 87% av de som har hemtjänst att de tycker att det känns tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänst och 88% är sammantaget nöjda med den hemtjänst som man får. Vidare svarar 77% att man upplever att biståndshandläggarens beslut är anpassat efter individens behov (vilket är högre än både länet och riket). Ovanåkers kommun ligger också högt över riket när det gäller tillgänglighet och att få träffa sjuksköterska och läkare vid behov. Så sammantaget utläser vi att man känner sig trygg hemma i sitt ordinära boende med det stöd man får från hemtjänsten, och frågan är då återigen huruvida det ska ses som positivt när en hög andel av befolkningen över 80 år bor på särskilt boende?

För att ytterligare stärka upp och erbjuda hjälp och stöd i ordinära bostäder har Ovanåkers kommun valt att satsa på en så kallad stödgrupp som ska kunna vara behjälplig för att avlasta hemtjänsten vid utökade behov av hjälp och stöd hos vissa individer.

Vi planerar för framtiden

Socialnämnden har sedan många år gjort prognoser utifrån åldersstruktur och befolkningsmängd i kommunen. Bedömningen som har gjorts med utgångspunkt i dessa prognoser är att efterfrågan på lägenheter i särskilda boenden kommer att hålla den nivå som det gör idag fram till ca år 2020 då prognoserna visar på en tydlig ökning fram till 2030. För att möta denna ökning pågår just nu ett arbete med att förhoppnings bygga ett nytt särskilt boende i Edsbyn år 2018 med 48 lägenheter för individer med demenssjukdom (följ gärna detta arbete och kom med synpunkter på www.ovanaker.se/framtidensaldreboendelänk till annan webbplats).

I planeringsuppdraget som just nu pågår inom Ovanåkers kommun ingå även andra kompletterande boendeformer som kompletterar och erbjuder alternativ till såväl det ordinarie bostadsbeståndet som särskilda boendeformen. Detta kan exempelvis vara seniorboende eller trygghetsboenden.

Siffrorna säger ingenting om våra medborgares behov eller våra verksamheters kvalité

Avslutningsvis vill vi betona att vi tycker att det är olyckligt att dessa siffror har rubricerats av SVT som ” Här ska du bo för att (eller inte) få äldreboende” eftersom vi upplever att detta inte överensstämmer med hur det faktiskt ser ut. Som sagt får nästintill alla som söker om ett särskilt boende i Ovanåkers kommun ett gynnande beslut, vi har ingen kö till att få en plats på särskilt boende och alla som beviljats en plats på ett särskilt boende får alltid flytta in inom de tidsbestämmelser som lagstiftningen anger. Siffrorna som SVT tagit fram säger inte heller någonting om våra medborgares behov, verksamheternas kvalité, hur det ser ut med sanktionsavgifter, om kommunerna följer de tidsbestämmelser som finns etc.

I Ovanåkers kommun har vi gjort satsningar för att möjliggöra för människor att bo kvar hemma så länge de orkar, vill och kan. Detta överensstämmer också med de synpunkter och önskemål som vi får från kommunens innevånare, man vill bo kvar hemma så länge som det möjligt. Därför vill vi återigen ställa frågan huruvida det ska ses som positivt när en hög andel av befolkningen över 80 år bor på särskilt boende?

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris