Här är du:

Upphandlingar

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg skall handha kommunens upphandlingsverksamhet. Upphandling av byggentreprenader, vissa tjänster samt direktupphandling är undantagna.

De undantagna tjänsterna är upphandling av följande tjänstekategorier i avdelning B i bilagan till upphandlingslagen:

 • 24 Utbildning, inkl. yrkesutbildning
 • 25 Hälso- och sjukvård samt socialtjänst
 • 26 Tjänster inom kultur, fritids- och idrottsverksamhet där medverkan från föreningslivet är aktuell

Pågående upphandlingar Inköp Gävleborg

 • 2017-05-23
  VS-arbeten fär AB Gavlegårdarna, Gavlefastigheter Gävle kommun AB och Gavle drift och service AB
  VS-arbeten på avrop för AB Gavlegårdarna, Gavlefastigheter Gävle kommun AB och Gavle drift och service AB
 • 2017-05-22
  Projektledare till projektet Destinationsutveckling Gästrikland
  Gästriklands kommuner/destinationer Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandviken har under flera år samverkat inom olika besöksnäringsprojekt. Främst inom den digitala strukturen.

  Alla kommuner/destinationer är i olika faser och har kommit olika långt i att hitta sin egen roll och funktion. Under 2017 och 2018 kommer desamma i projektform analysera sina egna och gemensamma strukturer med näringens och det offentligas intresse. Strukturen i Gästrikland är komplex och betsår av flera olika former a...

 • 2017-05-22
  Om och tillbyggnad av Åbyggeby skola-Ockelbo Kommun
  Objektet avser om- och tillbyggnad av Åbyggeby skola.
  Ny entré byggs och bef skolsal byggs om till kapprum.

 • 2017-05-22
  Leverans, installation och driftsättning av solcellsanläggning på reningsverket i Edsbyn
  Entreprenaden omfattar en nyckelfärdig solcellsanläggning, som ska installeras på taket på reningsverket i Edsbyn.
  Anläggningen ska vara färdigställd och driftsatt senast 2018-05-19
  • Leverans, installation och driftsättning av en komplett solcellsanläggning inkl. solcellsmoduler, montagelösningar och all behövlig kringutrustning som växelriktare och övrigt kablage. I anbudet ska även ingå överlämnandet av anläggningen i form av dokumentation, utbildning, skötselföreskrifter samt ett vid ...

 • 2017-05-22
  Solrosens IP, Byte av konstgräs - Bollnäs Kommun
  Denna entreprenad omfattar i stort byte av konstgräsmatta. Den nya konstgräsmattan utläggs på befintlig sviktpad.
 • 2017-05-19
  Visselblåsarfunktion, Gävle kommun
  Gävle kommun upphandlar extern visselblåsarfunktion.
  Med visselblåsarfunktionen ska medarbetare eller förtroendevalda i Gävle kommun kunna anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning inom Gävle kommun. Syftet med visselblåsarfunktionen är att eventuella oegentligheter ska komma till kommunens kännedom, även om den normala kommunikationen via chefen av någon anledning inte är möjlig. Exempel på allvarliga oegentligheter kan vara mutor, bedrägerier eller...

 • 2017-05-19
  Totalentreprenad "ABT 06", byte av samtliga fönster och balkongdörrar på Skolgatan 3. Materialet skall vara av PVC. Fastighetsbeteckning Iggesund 14:95 Hudiksvalls bostäder
  Vi på Hudiksvallsbostäder AB önskar att få ett pris på fönster/ balkongdörrar
  (PVC) för montering på fastigheten Skolgatan 1.


  Det som skall ingå i anbudet är plastfönster (PVC) och balkongdörrar i samma material, rivning och bortforsling (deponering) av befintliga fönster/dörrar, montering av fönster & balkongdörrar , lagning av eventuella skador som uppstår vid bytet av dessa. Uppmätning av fönster och balkongdörrar skall ingå i anbudet.

 • 2017-05-19
  Kombihall Etapp 2b Ventilation Utförandeentreprenad Ockelbo kommun
  Ockelbo kommun och Ockelbo Hockey Club ska bygga en kombihall i flera etapper. Med kombihall menas en kombinerad is- och inlineshall samt föreningslokaler för bågskytteföreningen. I etapp 1, som utfördes under 2016, byggdes stomme inklusive tak, takavvattning och taksäkerhet, ny belysning samt en ny ispist av betong. Denna upphandling gäller ventilation och är etapp 2b.
  Etapp 2 består även av ventilation, brandlarm och betongsockel, vilket handlas upp separat. Etapp 2 ska utföras under 2017....

 • 2017-05-16
  Meröppna bibliotek, Gävle kommun
  Upphandlingen avser ett system enligt konceptet, ”Meröppet bibliotek”. Det vill säga ett system som medger åtkomst till en bibliotekslokal som är obemannad.

  Upphandlingen avser system till Hedesunda bibliotek och Forsbacka bibliotek, samt Bomhus bibliotek som option.

 • 2017-05-16
  Genomförande av befolkningsenkät om Våld i nära relationer i Gävle kommun
  Administrativa avdelningen Social hållbarhet, Gävle kommun upphandlar konsult för genomförande av befolkningsenkät om våld i nära relationer i Gävle kommun.

  Befolkningsenkäten ska gå till 3000 respondenter i åldersspannet 18 till 85 år, baserat på Gävle kommuns medborgarregister.
  Uppdraget innebär att omarbeta enkätfrågor i en redan befintlig enkät om våld i nära relationer, formulera ett följebrev, att administrera enkäten, samla in data och att sammanställa och analysera data till ett ...

 • 2017-05-16
  Reserverat kontrakt- Fruktkorg Söderhamns kommun, Faxeholmen AB och Söderhamn Nära AB
  Inköp Gävleborg utför en reserverad upphandling gällande fruktkorgar för beställare inom Söderhamns kommun samt Faxeholmen AB och Söderhamn Nära AB.
 • 2017-05-15
  TEST- 1 st maskin- TEST
  Detta är en test! Lämna inte anbud!!!
 • 2017-05-12
  Timmerstocken Utbyta Styr- och Övervakningssystem Hudiksvalls kommun
  STYR=Styr- och övervaknings entreprenör.
  Styr- och övervakningssystem inom Timmerstocken skall

  bytas ut enligt följande:

  Befintliga DUC:ar skall bytas ut mot nya, befintliga apparatskåp behålls och anpassas till de nya installationerna.
  I samband med detta skall även vissa befintliga temperaturgivare, spjällställdon mm bytas.

  Övrigt material avses behållas.
  Den nya Styr och Övervakningssystemet skall ansluta till Hudiksvalls Kommuns befintlig Mybis plattform.

  För att se omfatt...

 • 2017-05-12
  Leasing av hjullastare med maskinklass 221515 (11t - 17t) till Gävle Kommun
  Upphandling gällande leasing av hjullastare med maskinklass 221515 (11t - 17t) till Gävle kommun, Borgarskolan
 • 2017-05-12
  Skogsförvaltning Nordanstig
  Upphandling av Skogsförvaltning på uppdrag av Nordanstigs Kommun.
 • 2017-05-11
  Södra Edsbyn 12:62 Ovanåkers k:n KV Skidan Fönsterbyte
  Entreprenaden omfattar byte av fönster och fönsterdörrar i två hus på kvarteret skidan i Edsbyn Långgatan 26 A-B och Västra Centralgatan 22 A-C. Se vidare i AF delen. AFA.21.
 • 2017-05-11
  Hantering av fartygs- och verksamhetsgenererat avfall Gävle Hamn AB
  Gävle Hamn AB tillsammans med Inköp Gävleborg upphandlar ”Hantering av fartygs- och verksamhetsgenererat avfall för Gävle Hamn AB” genom förenklat förfarande.
 • 2017-05-10
  Utbyte av bro 40-1092-1 över Tolvens utlopp2017- Hoforshus AB
  Objektet avser anläggande av ny rörbro vid Tolvens utlopp.
 • 2017-05-09
  Leverans av bränslepellets till Söderhamn Nära AB
  Söderhamn Nära AB upphandlar leveranser av bränslepellets.
 • 2017-05-09
  Trädfällning i detaljplanerat område
  Upphandling av trädfällning samt trädbeskärning på Söderhamns kommuns vägar med eller utan belysning inom detaljplanerat område, övriga vägar där Söderhamns kommun är huvudman över väg och/eller belysning samt kommunens parker.
 • 2017-05-09
  Totalentreprenad Optokabelnät Berg mm - Hofors Elverk AB
  Objektet avser förläggning av kanalisation.
  Förekommande arbeten som ska ingå i entreprenaden:
   Kabelgravsarbeten som schakt, plöjning, samt i förekommande fall förläggning av rör
  40*32, fibreflow‐rör, markeringsnät, sättning kup, sättning sökbollar.
   Återställning efter genomförd förläggning omfattar asfaltering.
   Sondning av tomma rör.
   Sättning av skarv‐ och slingbrunnar/skåp.
   Förläggning av signalbollar vid varje skarv och ändpunkt ska göras.
   Förläggnin

 • 2017-05-09
  Släckbil till Gästrike Räddningstjänst
  Inköp Gävleborg upphandlar en släckbil på uppdrag av Gästrike Räddningstjänst.
 • 2017-05-09
  Löpande bygg-arbeten AB Hudiksvallbostäder
  Ramavtal för löpande byggarbeten för AB Hudiksvallsbostäder.
 • 2017-05-05
  Skolskjuts Los (Ljusdals Kommun)
  Ljusdals kommun upphandlar skolskjutsentreprenör för Los-området. Upphandlingen sker genom förhandlat förfarande med föregående annonsering.

  Förhandlingar kan föras med en eller flera leverantörer, där långsiktigt hållbara och trovärdiga lösningar väger tyngre än offererat pris. Avtal skall gälla från och med höstterminen 2017 och preliminärt på fem år med option på ytterligare två år.

  Skolskjutstrafiken i Los körs innevarande läsår med tre minibussar (9 platser) varje morgon, och två...

 • 2017-05-04
  Markentreprenader för fjärrvärme- o fjärrkylaledningar
  Syfte med upphandlingen är att få till ramavtal avseende ny- och ombyggnation av infrastruktur i mark för fjärrvärme och fjärrkyla i form av utförandeentreprenader.
  Inom ramavtalet kommer avrop att ske både som generalentreprenad och delad entreprenad.

 • 2017-05-02
  Nybyggnad av dammanläggning vid malmjärn 2017 Hofors
  Projektet avser mark- och anläggningsarbeten vid Malmjärns
  utlopp i Hofors Kommun.

  Objektet är beläget i Hofors kommun 4km sydost om Torsåker, se översiktskarta.

 • 2017-05-02
  Siggeboda 17:33 i Älvkarleby kommun Centralgat 14 och Tebogatan 5 Ombyggnadbadrum, byte vatten och avlopp samt ombyggnad elanläggning
  två stycken flerfamiljshus med tre våningar samt källare ska renoveras. Byggnaderna omfattar 36 st lägenheter.
  Objektet omfattar byte av installationer, inredningar och ytskikt i samtliga badrum. Samtliga vatten- och avloppsstammar byts samt all elinstallation byts. Lägenheterna skall ej förändras vad gäller lägenhetsomslutande väggar

 • 2017-04-28
  RFI 2 st bokbussar för Ljusdal och Hudiksvalls kommun
  Inköp Gävleborg efterfrågar för Ljusdal och Hudiksvalls kommuns räkning, genom en så kallad RFI, information inför planerad anskaffning av 2 stycken bokbussar/biblioteksbussar/demokratibussar.
  Se bifogade dokument för information gällande respektive kommuns önskemål.

 • 2017-04-28
  Lägenhetsstädning för Faxeholmen AB i Söderhamn
  Upphandling av lägenhetsstädning inklusive fönsterputsning, bygg och saneringsstädning för Faxeholmen AB i Söderhamn.
 • 2017-04-28
  Mattransporter Söderhamns kommun
  Upphandling av mattransporter Söderhamn kommun.
 • 2017-04-28
  Service av kylanläggningar till isbanor
  Inköp Gävleborg upphandlar service på kylanläggningar till isbanor.
 • 2017-04-24
  Kylarbeten Ramavtal
  Syfte med upphandlingen är att få till stånd ramavtal för kylarbeten gällande förebyggande och avhjälpande underhåll på kylanläggningar. Beställaren har egen personal för arbetena och detta ramavtal är avsett för behov utöver det som kan tillgodoses med egen personal.
 • 2017-04-21
  Ramavtal - Plåt- och/eller ventilationsarbeten Gävleborg, Älvkarleby och Östhammar
  Ramavtal för plåt- och/eller ventilationsarbeten.

  Uppdragen består av planerade och oplanerade arbeten. Avtalstid ca 2 år + möjlighet till 1 + 1 års förlängning. Avtaltid kan komma att justeras för att möjliggöra samordning med övriga länet.

  Onormalt låga anbud uppfattas ofta i byggbranschen som osund strategisk anbudsgivning då ersättning utgår per timme och möjligheterna till att kontrollera och följa upp är begränsade.

  I denna upphandling har upphandlande myndighet ställt kvalifi...

 • 2017-03-20
  Företagshälsovård Ljusdal
  Ramavtal för företagshälsovård i Ljusdal
 • 2016-09-12
  Konsulentstödda jour- och familjehem, Gävle kommun
  Gävle kommun upphandlar konsulentstödda jour- och familjehem för barn, unga och vuxna. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om valfrihet (LOV) och anbud kan lämnas under hela avtaltiden (se annons).
 • 2016-05-04
  Utförare av personlig assistans enligt LSS och SFB, Nordanstigs kommun
  Nordanstigs kommun upphandlar utförande av personlig assistans enligt LSS. Upphandlingen sker enligt lagen om valfrihet och anbud kan lämnas under hela avtalstiden.
 • 2015-02-16
  Hem för vård eller boende för barn och unga, Gävle kommun
  Gävle kommun upphandlar Hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga. Upphandlingen sker enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
 • 2014-10-08
  Hem för vård eller boende, Gävle kommun
  Inköp Gävleborg upphandlar på uppdrag av Gävle kommun Hem för vård eller boende (HVB) för vuxna. Upphandlingen sker enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
Publicerad 2015-05-12
Dela

Kontakt

Kommunalförbundet

Inköp Gävleborg

Tfn 010-471 30 01


Externa länkar

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris