Kontakt

Cisterner

Enligt miljöbalken ska alla cisterner som används för förvaring av dieselolja, eldningsolja och liknande med en flampunkt högre än 55°C, besiktigas regelbundet.

Anmälan

En skriftlig anmälan ska göras till miljö- och byggnämnden innan du:

  • installerar en cistern på 1 - 10 m³ utomhus ovan mark,
  • installerar en cistern på mer än 1 m³ i mark, eller
  • hanterar mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Anmälan ska göras i god tid, minst 6 veckor, innan installationen påbörjas eller hanteringen av den brandfarliga varan sker. Större cisterner och cisterner som innehåller andra ämnen än oljor kan omfattas av sprängämnesinspektionens regelverk. För cisterner ovan mark kan bygglov krävas.

Kontrollintervall

Cisterner utomhus ovan mark, 1-10 m³

Cisternerna ska besiktigas vart 6:e år (cisterner utan korrosionsskydd) eller vart 12:e år (cisterner med korrosionsskydd). Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig av den som använder anordningen till dess att anordningen varaktigt tagits ur bruk.

Cisterner i mark, mer än 1 m³

Korrosionsskyddade cisterner i mark ska besiktigas vart 12:e år och ej korrosionsskyddade vart 6:e år. Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig hos cisterninnehavaren till dess att anordningen varaktigt tagits ur bruk.

Inomhuscisterner, 1-10 m³

När det gäller inomhuscisterner gäller inte kravet på anmälan. Cisternerna ska kontrolleras återkommande vart 12:e år om de är korrosionsskyddade och annars vart 6:e år. Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig hos cisterninnehavaren till dess att anordingen varaktigt tagits ur bruk.

Särskilda krav inom vattenskyddsområde

Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska får inte ske utan anmälan till miljö- och byggnämnden. Besiktningsintervallet för cisterner inom vattenskyddsområde varierar mellan 3 - 12 år beroende på cisterntyp, placering, sekundärt skydd, skyddsföreskrifter m m.

Cistern som tas ur bruk

När cistern och dess rörledningar tas ur bruk ska det anmälas till miljö- och byggnämnden. Detta gäller alla cisterner oavsett placering och som har en volym mellan 1-10 m³.

Cisterner som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Detsamma gäller påfyllnings- och avluftningsrör, för att undvika påfyllning av misstag. Grundregeln är att cisterner som tas ur bruk ska tas bort helt.

Eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver ska betraktas som farligt avfall och lämnas till särskild mottagningsstation för sådant avfall.

Blankett för anmälan om att ta cistern ur bruk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem besiktigar cisterner?

Besiktningen måste utföras av ett kontrollföretag som är ackrediterat av SWEDAC. De kontrollföretag som får utföra de olika typerna av kontroll av cisterner finns listade på SWEDAC:s hemsida Swedac Länk till annan webbplats.

Kontakt

Miljöinspektör

Linda Jonsson
Tfn 0271-570 41
E-post linda.jonsson@ovanaker.se

Kommunalförbundet Hälsingland

Tfn 0278-54 00 00 (vx)
Skicka e-post

Senast uppdaterad