Kontakt

Avgift för livsmedelskontroll

Du som har en registrerad livsmedelsverksamhet betalar en avgift varje år för miljö- och byggförvaltningens livsmedelskontroller.

Hur stor avgift du ska betala beror på hur mycket din livsmedelanläggning behöver kontrolleras. En så kallad riskklassning avgör hur stor avgiften blir. Den tar hänsyn till de hygieniska riskerna och till behovet av kontroll av märkning och annan information. För små enkla verksamheter är avgiften låg. Har du en stor livsmedelsverksamhet med omfattande hantering är avgiften högre.

Avgiften betalas för varje kalenderår

Det år verksamheten registreras betalar verksamheten dels en fast anmälningsavgift och dels timavgift för den kontroll som utförs. Därefter betalar verksamheten en avgift varje år enligt riskklassning. Om det behövs mer kontroll än vad som motsvarar den årliga avgiften, t.ex. vid uppföljning av brister, faktureras en avgift för extra kontroll.

Livsmedelskontrollen skickar ut en faktura i början av året. Den som är registrerad som verksamhetsutövare vid årets början är skyldig att betala hela årets avgift. Om er avgift ändras för att verksamheten förändras börjar den nya avgiften att gälla året efter att ni meddelat oss och vi fattat nytt beslut om riskklass.

Att du som företagare betalar en årlig tillsynsavgift innebär inte alltid att miljö- och byggförvaltningen besöker din verksamhet varje år. Olika typer av verksamheter har olika tillsynsintervall vilket innebär att årsavgiften inte alltid motsvarar kommunens arbetsinsats under just detta år. Om du till exempel har ett tillsynsintervall på 4 år och betalar för en timmes tillsyn om året så kommer du få fyra timmars tillsynstid vart fjärde år. I tillsynstiden räknas den sammanlagda tid som inspektören använder för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, rådgivning och informatinsutskick, inspektioner, revisioner, provtagning, beredning inför nämnd samt efterarbete och rapportskrivning.

Om verksamheten vid flera kontroller i följd visat på god ordning och säkra arbetssätt görs en bedömning ifall kontrolltiden kan minskas.

Så mycket kostar det

Taxa för livsmedelskontroll baseras på en riskbedömning enligt anvisningar från Livsmedelsverket. På Livsmedelsverkets hemsida finns mer information om hur kontrollbehov och avgiftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster beräknas.

Avgift för registrering är 840 kr för år 2020. Avgiften är densamma oavsett typ av verksamhet och hur länge verksamheten ska pågå. Om verksamheten av någon anledning inte blir av så måste du ändå betala anmälningsavgiften.

Timtaxa vid tillsyn är 840 kr/timme för år 2020. Det är vår självkostnad för tillsynen och innehåller både direkta och indirekta kostnader. Ersättning för restid är inräknad i timtaxan.

Betydande ändringar av verksamheten

Om du har en befintlig verksamhet och gör större förändringar i t.ex. utbud, hanterade råvaror eller antal serverade portioner kan en ny riskklassning behöva göras. Miljö- och byggförvaltningen ska alltid informeras om det sker väsentliga förändringar av en livsmedelsverksamhet.

Meddela om verksamheten upphör

Kom ihåg att meddela oss på miljö- och byggförvaltningen om din verksamhet ändras eller upphör. Annars kommer du att få en faktura för årlig avgift även nästa år.

Avgift för extra kontroll

Om vi på grund av brister i verksamheten måste lägga ner mer tid än planerat och göra uppföljande kontroll av ett företag så tar vi ut avgift för den nedlagda tiden. Dessutom får du betala kostnaden för eventuell provtagning.

Kontakt

Miljöinspektör

Theres Lund
Tfn 0271-570 45
E-post theres.lund@ovanaker.se

Miljöinspektör

Aleksandra Goral
Tfn 0271-570 44
E-post aleksandra.goral@ovanaker.se

Senast uppdaterad