Kontakt

Avgift för livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollen finansieras av avgifter som företagen betalar. Det år verksamheten registreras betalas dels en anmälningsavgift och dels timavgift för den kontroll som utförs. Därefter betalas en årlig avgift varje år. Om det behövs mer kontroll än vad som motsvarar den årliga avgiften faktureras avgift för extra kontroll.

Registrering och kontroll under registreringsåret

När du anmäler verksamheten får du en faktura på en anmälningsavgift. Anmälningsavgiften är i nuläget 750 kronor. Avgiften är densamma oavsett typ av verksamhet och hur länge verksamheten ska pågå. Om verksamheten av någon anledning inte blir av så måste du ändå betala anmälningsavgiften.

För den kontroll som utförs under samma år som verksamheten registreras tar miljöförvaltningen ut timavgift för nedlagd tid. Hur mycket tid som läggs ner beror på verksamhetens omfattning. En "typisk" kontroll tar ca fyra timmar inklusive för- och efterarbete, och för de flesta verksamheter räcker det med ett kontrollbesök under första året. Timtaxan ligger nu på 800 kronor.

Årlig avgift

Du som har en registrerad livsmedelsverksamhet betalar en avgift varje år för miljöförvaltningens livsmedelskontroller. Avgiftens storlek speglar anläggningens kontrollbehov och bestäms genom riskklassning av verksamheten.

Att du som företagare betalar en årlig tillsynsavgift innebär inte att miljö- och byggavdelningen besöker din verksamhet varje år. Olika typer av verksamheter har olika tillsynsintervall vilket innebär att årsavgiften inte motsvarar kommunens arbetsinsats under just detta år. Om du till exempel har ett tillsynsintervall på 4 år och betalar för en timmes tillsyn om året så kommer du få fyra timmars tillsynstid vart fjärde år. I tillsynstiden räknas den sammanlagda tid som inspektören använder för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, rådgivning, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller, beredning och rapportskrivning.

Livsmedelsverket har arbetat fram modellen för att räkna ut verksamheternas kontrollbehov. Den tar hänsyn till de hygieniska riskerna och till behovet av kontroll av märkning och annan information. För små enkla verksamheter är avgiften låg. Har du en stor livsmedelsverksamhet med omfattande hantering är avgiften högre.

På Livsmedelsverkets hemsida finns mer information om hur avgiften beräknaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vill du ha utförlig information om hur avgiften för just din verksamhet beräknats kan du alltid prata med kommunens miljöinspektör.

Avgiften betalas för varje kalenderår

Avgiften ska betalas för varje kalenderår från och med året efter att verksamheten registrerats. Avgiften betalas mot faktura som vi skickar ut i början av året.

Den som är registrerad som verksamhetsutövare vid årets början är skyldig att betala hela årets avgift. Om er avgift ändras för att verksamheten förändras börjar den nya avgiften att gälla året efter att vi fattat nytt beslut om riskklass.

Betydande ändringar av verksamheten

Om du har en befintlig verksamhet och gör större förändringar i t.ex. utbud, hanterade råvaror eller antal serverade portioner kan en ny riskklassning behöva göras. Miljö- och byggavdelningen ska alltid informeras om det sker väsentliga förändringar av en livsmedelsverksamhet.

Meddela om verksamheten upphör

Kom ihåg att meddela oss på miljö- och byggavdelningen om din verksamhet ändras eller upphör. Annars kommer du att få en faktura för årlig avgift även nästa år.

Avgift för extra kontroll

Om vi på grund av brister i verksamheten måste lägga ner mer tid än planerat på kontroll av ett företag så tar vi ut avgift för den nedlagda tiden. Timtaxan är då 750 kronor per timme. Dessutom får du betala kostnaden för vår provtagning och för analysen av proverna.

Kontakt

Miljöinspektör
Theres Lund
Tfn 0271-570 45
E-post theres.lund@ovanaker.se

Miljöinspektör
Aleksandra Goral
Tfn 0271-570 44
E-post aleksandra.goral@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-03-07 15.41

Tyck till om sidan