Kontakt

Avgift för livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollen finansieras av avgifter som företagen betalar. Det år verksamheten registreras betalas dels en registreringsavgift och dels timavgift för den kontroll som utförs. Därefter betalas en tillsynsavgift varje år. Om det behövs mer kontroll än vad som motsvarar den årliga tillsynsavgiften faktureras avgift för extra kontroll.

Registrering och kontroll under registreringsåret

När du anmäler verksamheten får du en faktura på en registreringsavgift. Registreringsavgiften motsvarar en handläggningstimme. Avgiften är densamma oavsett typ av verksamhet och hur länge verksamheten ska pågå. Om verksamheten av någon anledning inte blir av så måste du ändå betala registreringsavgiften.

För den kontroll som utförs under samma år som verksamheten registreras tar miljöförvaltningen ut timavgift för nedlagd tid. Hur mycket tid som läggs ner beror på verksamhetens omfattning och komplexitet. En normalkontroll tar ca fyra timmar inklusive för- och efterarbete. Timtaxan är 840 kronor för år 2020 och kan indexregleras varje år.

Årlig avgift

Du som har en registrerad livsmedelsverksamhet betalar en avgift varje år för miljö- och byggförvaltningens livsmedelskontroller. Avgiftens storlek speglar anläggningens kontrollbehov och bestäms genom riskklassning av verksamheten.

Vi använder oss av livsmedelsverkets senaste modell för riskklassning för att räkna ut verksamheternas kontrollbehov. Den tar hänsyn till de hygieniska riskerna och till behovet av kontroll av märkning och annan information. För små enkla verksamheter är avgiften låg. Har du en stor livsmedelsverksamhet med omfattande hantering är avgiften högre.
På Livsmedelsverkets hemsida finns mer information om hur kontrollbehov och avgift beräknaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att du som företagare betalar en årlig tillsynsavgift innebär inte alltid att miljö- och byggförvaltningen besöker din verksamhet varje år. Olika typer av verksamheter har olika tillsynsintervall vilket innebär att årsavgiften inte alltid motsvarar kommunens arbetsinsats under just detta år. Om du till exempel har ett tillsynsintervall på 4 år och betalar för en timmes tillsyn om året så kommer du få fyra timmars tillsynstid vart fjärde år. I tillsynstiden räknas den sammanlagda tid som inspektören använder för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, rådgivning, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller, beredning inför nämnd samt rapportskrivning.

Avgiften ska betalas för varje kalenderår från och med året efter att verksamheten registrerats. Avgiften betalas mot faktura som vi skickar ut i början av året.

Om er avgift ändras för att verksamheten förändras börjar den nya avgiften att gälla året efter att vi fattat nytt beslut om riskklass.

Betydande ändringar av verksamheten

Om du har en befintlig verksamhet och gör större förändringar i t.ex. utbud, hanterade råvaror eller antal serverade portioner kan en ny riskklassning behöva göras. Miljö- och byggförvaltningen ska alltid informeras om det sker väsentliga förändringar av en livsmedelsverksamhet.

Meddela om verksamheten upphör

Kom ihåg att meddela oss på miljö- och byggförvaltningen om din verksamhet ändras eller upphör. Annars kommer du att få en faktura för årlig avgift även nästa år.

Avgift för extra kontroll

Om vi på grund av brister i verksamheten måste lägga ner mer tid än planerat och göra uppföljande kontroll av ett företag så tar vi ut avgift för den nedlagda tiden. Dessutom får du betala kostnaden för eventuell provtagning.

Kontakt

Miljöinspektör

Theres Lund
Tfn 0271-570 45
E-post theres.lund@ovanaker.se

Miljöinspektör

Aleksandra Goral
Tfn 0271-570 44
E-post aleksandra.goral@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-06-29 10.57