Kontakt

Bassängbad

Ett bassängbad som allmänheten har tillträde till eller som används av många är en anmälningspliktig verksamhet och det är miljö- och byggförvaltningen som har tillsynsansvaret över bassängbaden. Med bassängbad menas en anläggning som är avsedd för vattenaktiviteter, t.ex. bassänger, bubbelpooler, tunnor m.m.

Anmälan

Anmälan ska alltid göras för bassängbad som vänder sig till allmänheten eller som används av många, till exempel bostadsrättsföreningar eller arbetsplatser. Bad där allt vatten tappas ur efter varje kund behöver inte anmälas. Gör en skriftlig anmälan till oss på miljö- och byggförvaltningen senast sex veckor innan badanläggningen ska tas i bruk.

Anmälningsblankett finns på kommunens hemsida under blanketter. Kontakta oss gärna redan på planeringsstadiet - då finns större chans att du inte behöver göra ändringar i efterhand.

När vi har granskat din anmälan utför vi en inspektion på anläggningen. Om allt är ok kommer du att få ett beslut om att vi lämnar anmälan utan vidare åtgärder alt. med vissa försiktighetsmått.

Avgift

Miljö- och byggförvaltningen tar ut en avgift för anmälan enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Om du inte anmäler din verksamhet innan verksamheten sätter igång, riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift. Utebliven anmälan kan också leda till åtal.

Efter att verksamheten anmälts till oss gör vi även en inklassning av verksamheten. Vid inklassningen beslutas tillsynsbehov samt tillsynsavgift för verksamheten, vilket delges genom ett beslut. Tillsynsavgiften tas ut som fast årlig avgift från och med året efter anmälan. I avgiften inräknas förutom själva besökstiden även administrativ tid för bl.a. förberedelser, efterarbete och rapportskrivning.

Bra rutiner förhindrar hälsorisker

För att minska hälsoriskerna måste du ha koll på hur stort antal badande reningsanläggningen och bassängen klarar av och du ska ha bra rutiner för kontroll av vattenkvaliteten, driftrutiner för reningsanläggning, hygien, städning och kemikaliehantering. Det är viktigt att bakteriekoncentrationen i vattnet alltid är låg eftersom det minskar risken för förekomst av sjukdomsframkallande mikroorganismer. För att kontrollera vattenkvaliteten behöver man provta vattnet varje månad för bland annat bakterier. Du måste ha en fungerande egenkontroll som är dokumenterad.

Exempel på rutiner som behöver ingå i egenkontrollen är:

  • rutiner för provtagning av badvattnet
  • rutiner för hur brister i vattenkvaliteten ska åtgärdas.
  • rutiner för kontroll av reningsanläggning,
  • rutiner för rengöring av bassänger, reningsanläggning samt städning av kringliggande utrymmen.
  • en dokumenterad journalföring för kontroll på vattenkvalitet och reningsanläggning
  • en aktuell kemikalieförteckning med tillhörande säkerhetsdatablad över riskklassificerade kemiska produkter.

Förutom rengöringen och driften av bassängen är det viktigt att ha koll på badbelastning och att informera de badande om vikten av hygien för att ha god vattenkvalitet.

Mer information om bassängbad samt tillhörande lagstiftninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan hittas på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Om din verksamhet ändras

Om din verksamhet upphör, förändras eller utökas, flyttar eller om någon annan tar över verksamheten behöver du meddela detta till miljöförvaltningen så fort som möjligt.


Kontakt

Miljöinspektör

Theres Lund
Tfn 0271-570 45
E-post theres.lund@ovanaker.se

Miljöinspektör

Aleksandra Goral
Tfn 0271-570 44
E-post aleksandra.goral@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-11-19 10.55