Kontakt

Avgifter och regler för förskola och fritidshem

Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i familjen, antalet placerade barn samt även schematider när det gäller 3-5 åringar (allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller tre år).

Frukost-, fritids eller kombiklubb​

Frukost- eller fritidsklubb erbjuds tidigast från och med 1 september det läsår barnet börjar årskurs 3. Avgiften är 400 kr per månad. Vid byte under året så ändras avgiften från och med nästkommande månadsskifte. Juli månad erbjuds ingen tillsyn och juli månad är också avgiftsfri.

Frukostklubb

Frukostklubb erbjuds från kl. 06.00 fram till skoldagen startar.
Under skolans lovdagar erbjuds tillsyn mellan kl. 06.00 - 14.00.

Fritidsklubb

Fritidsklubb erbjuds efter skoldagens slut fram till kl. 18.00.
Under skolans lovdagar erbjuds tillsyn mellan kl. 08.00 - 18.00.

Kombiklubb

Kombiklubb är en kombination av frukost- och fritidsklubb. Om ni har behov av frukostklubbens tider en vecka och fritidsklubbens tider den andra veckan så erbjuds kombiklubb.

Lovfritidsplats

I samband med uppsägning av plats i fritidshem kan ansökan lämnas. Lovfritidsplats innebär att barnet har en plats på fritidshem endast under skolans lovdagar (ej juli månad). Lovfritidsplats får utnyttjas under endast ett läsår. Kostnad 1 000 kr per termin.

Närvarotid​

Plats erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (se nedan "Barn i behov av särskilt stöd").

Barn i behov av särskilt stöd​

Om ett barn behöver särskilt stöd i sin utveckling kan plats erbjudas enligt skollagen 8 kap 9 § eller 14 kap 6 §. Detta kan bero på sen utveckling, funktionsnedsättning, social situation eller annat skäl. Efter utredning beslutar förskolerektor/grundskolerektor om plats ska erbjudas.

Sammanslagning​ av förskolor

Under sommarperioden och dagar då få barn är närvarande kan verksamheter slås ihop.

Femåringar i förskoleklass​

Om en förälder önskar placera sin femåring i förskoleklass så beslutar rektor var och om placering ska ske.

Kontakt

Barnomsorgshandläggare

Isabel Berggren
Tfn 0271-570 20
E-post: isabel.berggren@ovanaker.se

Telefontid

Måndag, tisdag, torsdag kl. 13.00 - 15.00

Senast uppdaterad