Kontakt

Vanliga frågor och svar

I menyn till höger hittar du mer detaljerad beskrivning kring de vanligast frågeställningarna.

Läs också mer i foldern Taxa och tillämpningsföreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem kan få plats

+

Vem har rätt till plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg?

Barnet ska vara folkbokförd i Ovanåkers kommun samt vara minst 12 månader. Barn under 12 månader kan få plats om det finns särskilda skäl.

Öppethållande

+

All verksamhet har vid behov öppet vardagar mellan kl. 06.00 – 18.00. Förlängda öppettider erbjuds för barn i ålder 1-5 år på Öjestugans förskola i Edsbyn om föräldrarna har arbetstider som innebär att behov finns av barnomsorg tidig morgon och/eller sen kväll. Öjestugan har vid behov öppet mellan kl. 05.00 – 22.00 (helgfri vardag).

Sammanslagning

+

Under sommarperioden och dagar då få barn är närvarande kan verksamheter slås ihop.

Planeringsdagar

+

För att verksamheten ska kunna fungera enligt de mål och riktlinjer som finns krävs en noggrann planering och uppföljning.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om möjligheten att stänga förskola fyra dagar per år samt fritidshem två dagar per år för planering och utbildning av personalen. Undantagsvis kan tillsyn ordnas på annan enhet.

Avgiften reduceras inte.

Övergång från förskola till fritidshem det året barnet börjar förskoleklass

+

I början av det år barnet fyller sex år får föräldrarna ett brev med information om förskoleklass. Önskas fritidshem för barnet görs ansökan om plats på separat blankett som finns på kommunens hemsida. Fritidsplats erbjuds fr o m 1 augusti.

Om uppehåll görs under sommaren och föräldern inte vill betala någon avgift, så måste platsen sägas upp. Uppsägningstiden är en månad.

Har föräldern däremot behov av platsen under hela sommaren så övergår platsen till fritidshem och fritidshemsavgift betalas fr.o.m. 1 augusti.

Uppsägning av plats

+

Från förälder:

Uppsägning görs till barn- och utbildningsförvaltningen minst en månad i förväg. Avgift tas ut under uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte. Skolbarn får behålla platsen på fritidshem t.o.m. vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Om föräldern säger upp barnets plats under sommaren (maj – augusti) och barnet återkommer till samma plats före den 15 september samma år, debiteras avgift för hela sommaren i efterhand (gäller även vid byte till fritidsklubb).

Om barnet däremot slutar på förskolan och börjar på fritidshem kan platsen sägas upp och avgift behöver inte betalas under sommaruppehållet eftersom barnet inte återkommer till samma plats (läs mer under "Övergång från förskola till fritidshem").

Från Ovanåkers kommun:

Kommunen har rätt att avstänga barn från plats om avgift, trots påminnelser, inte betalas. Ny plats kommer inte att erbjudas så länge skulden finns kvar.

Inskolning

+

Inskolning sker alltid vid ny- eller omplacering. Föräldern deltar i verksamheten tillsammans med sitt barn enligt uppgjort schema. Hur tiden förläggs kan variera. Målet med inskolningen är att pedagogerna har skapat en positiv relation till barnet och fått barnets förtroende samt att du som förälder ska känna dig väl mottagen och trivas.

Vem är avgiftspliktig

+

Taxan gäller för såväl ensamstående som makar samt familjehemsföräldrar. Med makar jämställs personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och

• har gemensamt barn.
• ej har gemensamt barn men är folkbokförda på samma adress.

Om en förälder arbetar utomlands men är folkbokförd på samma adress som den andre föräldern, ska bådas inkomster räknas med i hushållets sammanlagda inkomst (oavsett i vilket land inkomsten beskattas).

 

Ej sammanboende förälder

+

I de fall föräldrar har gemensam vårdnad och barnet bort växelvis hos föräldrarna och båda har behov av plats för barnet, ska var och en faktureras utifrån respektive hushåll.

Fakturor skickas till båda föräldrarna, men fakturornas belopp tillsammans överstiger inte maxavgiften.

Föräldern är skyldig att lämna inkomstuppgift för både sig själv och eventuell make/maka/sambo.

Fastställande av avgift

+

När barnet fått en plats är föräldern skyldig att lämna inkomstuppgift. Om inte inkomstuppgift lämnas sker fakturering enligt maxbeloppet. När inkomstuppgift sen lämnas justeras avgiften bakåt vid nästföljande månadsskifte.

Avgift betalas fr.o.m. det datum inskolning påbörjas. Räkning skickas ut omkring den 10:e varje månad med förfallodag den sista i samma månad och gäller för innevarande månad, d.v.s. den månad räkningen skickas ut. Avgift tas ut för 12 månader per år.

Eftersom barnet abonnerar på en plats betalas avgift även om barnet inte varit närvarande p.g.a. ledighet, sjukdom eller annan frånvaro.

Ändrad inkomst eller ändrade familjeförhållanden

+

Föräldrar är skyldiga att utan dröjsmål anmäla ändrad inkomst, adress och familjeförhållanden till barn- och utbildningsförvaltningen. Kommunen begär oavsett detta in ny inkomstuppgift en gång per år. Kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivaren eller skattemyndigheten.

Om oriktiga uppgifter lämnas och det leder till att felaktig avgift debiterats, kan kommunen kräva resterande avgifter i efterskott (3 år tillbaka i tiden).

Kontakt

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.