Information på dari

Inskolning på Tellus förskola på dari.

خلاصهٔ

اطلاعات در مورد دستور العمل های اجرایی و هزینه

بهره برداری از فعالیت کودکستان و مرکز وقت فراغت

(کمون اووان اوکرس)

دورهٔ آشنا سازی

کودکستان ها از مدل های مختلف در عرصه دورهٔ آشنا سازی استفاده میکنند و یک تقسیم اوقات را برای روزهای آشنا سازی یا به اصطلاح دیگر خوگیری با محیط کودکستان ترتیب و تنظیم میدهند.

اطفال و والدین باید خود را خاطر جمع و نانگران احساس کنند که از این رو مهم است که یکی از والدین مطابق به برنامه ریزی وقت اختصاص دهد تا در جریان دوره آشنا سازی در کودکستان حضور داشته باشد.

کودکستان ها از مدل های مختلف در عرصه دورهٔ آشنا سازی استفاده میکنند و یک تقسیم اوقات را برای روزهای آشنا سازی ترتیب میدهند.

اطفال و والدین باید خود را خاطر جمع و نانگران احساس کنند که از این رو مهم است که یکی از والدین وقت برای آنکه در خلال دوره آشنا سازی در کودکستان حضور داشته باشد، اختصاص دهد.

اوقات کار:

تمام فعالیت حسب لزوم در روزهای دوشنبه الی جمعه از ساعت 06.00 الی 18.00 باز میباشد.

کودکستان عمومی

اطفال بین سنین ۳ تا ۵ سال حق دارند ۱۵ ساعت در هفته را در جریان سال تعلیمی مکاتب با وقفه وقتی که مکاتب عمومی رخصت میباشند، در کودکستان سپری کنند. تقسیم اوقات ساعات را کارکنان کودکستان در مشوره با والدین برنامه ریزی میکنند.

وقت اطفل در کودکستان

اطفال آنعده ساعات روز را که والدین شان مصروف تحصیل یا کار میباشند، در کودکستان سپری میکنند. تقسیم اوقات هر دو والدین یعنی بطور ترکیب مد نظر گرفته میشود.

مثال: ساعات کار پدر؛ ساعت 13 – 21

ساعات کار مادر؛ ساعت 8 – 16

ساعات طفل در کودکستان ممکن است از ساعت 12.30 الی 16.30 تعیین شود.

این مهم است که کودکستان به تقسیم اوقات کنونی طفل دسترس داشته باشد تا بتواند فعالیت ها و تهیه غذا را برای همه اطفال برنامه ریزی نماید. بنا بر این اطلاع غیرحاضری و اطلاع تندرستی به کودکستان نیز حائز اهمیت است.

اگر طفل در کودکستان به اتفاقی دچار شود یا مریض شود در چنین موارد دسترس به شماره تیلفون به یکی از والدین یا کسی دیگری که همیشه قابل تماس باشد، مهم است. لهذا شمارهٔ تیلفون جدید را به اطلاع کودکستان رسانیدن به یاد داشته باشید.

بی کاری

اطفال آندسته افراد که در جستجوی کار هستند، حق دارند ۱۵ ساعات در هفته در کودکستان سپری کنند. تقسیم اوقات ساعات را کارکنان کودکستان در مشوره با والدین برنامه ریزی میکنند.

مرخصی والدین

اطفال در سنین ۱ تا ۵ سال که والدین شان برای فرزند کوچکتر مرخصی والدین گرفته باشند تقسیم اوقات کودکستان خود را طی یک ماه از دست نمی دهند. بعد از آن طفل میتواند ۱۵ ساعت در هفته را در کودکستان سپری کند.

مریضی والدین

اطفال در سنین ۱ تا ۵ سال که یکی از والدین شان رخصت از دلیل مریضی باشد تقسیم اوقات کودکستان خود را طی یک ماه از دست نمی دهند. بعد از آن طفل میتواند ۱۵ ساعت در هفته را در کودکستان سپری کند. هنگام نیازمندی های ویژه به ساعت بیشتر در کودکستان به درخواست از رئیس کودکستان اقدام میکنید.

ادغام

در خلال تابستان و روز های که فقط یک تعداد قلیل اطفال حضور داشته باشند ممکن است چندین کودکستان باهم همکاری نموده فعالیت مشترک داشته باشند.

روز های رخصتی بدلیل برنامه ریزی

تا کودکستان از کارکرد مطابق به اهداف و خط مشی برخوردار باشد برنامه ریزی و پیگیری دقیق لازمی است. کودکستان مجاز بوده هر سال چهار روز بسته باشد. در چنین حالت ممکن است طفل بطور استثنا در یکی از کودکستان های دیگر باشد.

وظیفهٔ رازنگهداری

تمام افراد که در کودکستان کار میکنند متعهد به وظیفه و مکلفیت اسرار نگهداری هستند. یعنی آنان نباید در باره خانواده تان و یا چیزی که مربوط به شما میشود با افراد نامربوط و خارج از چوکات کودکستان گفتگو و به بحث بپردازند. هنگام همه انواعی تماس با مقامات دولتی باید یا والدین حضور داشته شخصاً اشتراک ورزند و یا راجع به مسائل مورد بحث موافقه نمایند. البته کارکنان متعهد به مکلفیت گزارش دهی هستند یعنی همه که آگاه میشوند که یک طفل در وضعیت بدی قرار دارد، مکلف هستند تا از موضوع به ادارهٔ خدمات اجتماعی اطلاع دهند. این امر هنگام شک در باره اینکه یک طفل در معرض خطر قرار دارد، نیز صدق میکند.

ادارهٔ خدمات اجتماعی باید هر چه زودتر از اینکه آیا یک طفل نیاز به کمک دارد، آگاهی دریابد. این مسئولیت به اطفال کمتر از سن ۱۸ سال بستگی دارد که بسبب سوء رفتار در محیط خانه و یا در اثر رفتار خود طفل در وضعیت بدی قرار دارند. تجاوز، غفلت و سهال انگاری و یا کوتاهی در پرورش و مراقبت در خانه و یا اینکه طفل رفتار دارای عواقب خطرناک داشته باشد، از جمله امثال اینگونه پیشامد ها شمرده میشوند. (Skolverket 2012)

شکایت

اگر شما از امری شکایت و نارضایت دارید باید مستقیما با کارکنان یا رئیس کودکستان صحبت کنید. اگر لازم باشد ممکن است بمنظور رفع مشکل یک جلسه با والدین، کارکنان و رئیس کودکستان دائر گردد.

امراض

طفل باید توانایی داشته باشد تا از عهده فعالیت ها در کودکستان بربیاید. روزهای وجود دارد که طفل در عوض باید در خانه بماند تا علاوه بر عوامل دیگر جلوی پخش آلودگی گرفته شود. امراض عادی عبارت از قرار ذیل اند:

اسهال و استفراق

آیا کسی که دچار عفونت یا مریض است، باید خانه بماند؟

بلی. هر گاه اطفال و بزرگسالان آلوده و مریض به عوارض حاد معده و روده بشکل استفراق و اسهال مبتلا باشند نباید در فعالیت های کودکستان اشتراک ورزند. طفل میتواند دوباره به کودکستان برگردد وقتی که بطور عادی غذا مصرف کرده باشد و از دو شب و روز بدینسو استفراق و اسهال نداشته باشد، البته مشوره با کارکنان کودکستان باید صورت بگیرد.

ریزش:

آیا کسی که آلوده یا مریض است، باید خانه بماند؟

وضعیت عمومی طفل باید تعیین کند که آیا طفل در خانه بماند یا خیر.

برای آنکه طفل پس به کودکستان برگردد باید طفل تب نداشته و توانایی داشته باشد تا در جریان روز در فعالیت ها بشمول چندین ساعت در هوای آزاد اشتراک کند.

تب:

آیا کسی که آلوده یا مریض است، باید خانه بماند؟

بلی. طفل باید یک روز بدون تب (بدون ادویه ضد تب در بدن) سپری کند قبل از اینکه دوباره به گروه اطفال برمیگردد. با این حال به همان اندازه مهم است که وضعیت عمومی بطور مثال تب، به خصوص اگر حرارت هنگام صبح فقط با کم و بیش یک دهم از ۳۷،۵ سانتی گراد تجاوز کند، در نظر گرفته و ارزیابی شود. باید از خود پرسیده شود که "آیا طفل توانایی دارد تا در فعالیت های کودکستان بشمول سپری کردن وقت در هوای آزاد اشتراک کند؟"

لباس

اطفال کودکستان روزانه بیرون میروند. لهذا مهم است که لباس مناسب برای همه گونه اوضاع هوا وجود داشته باشد. برای مشوره در باره آنچه که مورد نیاز است، از کارکنان بپرسید.

منابع:

Ovanåkers kommun (2012). Information om tillämpningsföreskrifter samt avgifter för förskole- och fritidshemsverksamhet.

Skolverket (2012). Anmälningsskyldighet. پخش شده در: <http://www.skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster./>. راه دریافت: skolutveckling, anmälningsskyldighet [2015-09-18].

Socialstyrelsen (2008). Smitta i förskolan. En kunskapsöversikt. Stockholm. Socialstyrelsen.

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.