Kontakt

Likabehandlingsplan

Förskolor och skolor har en skyldighet att arbeta aktivt för att förebygga diskriminering och kränkning av barn och elever. Syftet med Likabehandlingsplanen ska vara att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Kontakt

Senast uppdaterad 2017-12-06 10.11

Tyck till om sidan