Likabehandlingsplan för Viksjöfors förskola

Förskolor och skolor har en skyldighet att arbeta aktivt för att förebygga diskriminering och kränkningar av barn och elever.

Syftet med Likabehandlingsplanen ska vara att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs vår likabehandlingsplanPDF

Senast uppdaterad