Temaarbete Bamse och hans vänner

Bamse

Bakgrund

Att arbeta med sagor som tema innebär att barnen får möjlighet att utforska ett ämne på många olika sätt under en längre tid samtidigt som det främjar barnens språk och fantasi. Vi har goda erfarenheter av att arbeta med tema, efter att tidigare arbetat med bl.a Barbapapa och Babblarna. Vår nuvarande barngrupp består av barn födda 2014, 2015 och 2016.

Varför

Anledningen till att vi bestämt oss för Bamse är att materialet tilltalar oss pedagoger då alla figurerna har olika personligheter. Detta gör att vi med materialet som grund på ett naturligt och konkret sätt kan arbeta med känslor, kamratskap, empati, språk, matematik, natur, teknik och värdegrunden i barngruppen. Vi vill skapa en trygg barngrupp där det lustfyllda lärandet är i fokus.

Ur läroplanen för förskolan

”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.”

Vad

Eftersom vi arbetar med de yngsta barnen väljer vi att först och främst rikta in oss på barnens trygghet och trivsel på förskolan.

Kopplingar till läroplanen

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den
  • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
  • Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

Genom Bamse och hans vänners olika karaktärer kommer vi att kunna arbeta med många av de uppsatta målen i förskolans läroplan. Vi kommer att lägga särskilt stor vikt vid att utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik. Med dessa mål anser vi att förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande.

Hur

Vår ambition är att Bamse ska finnas och synas i vår verksamhet och i avdelningens miljö. Genom att arbeta med tema ger vi barnen möjligheter till många olika uttrycksformer. Vi målar, experimenterar, sjunger, dramatiserar, löser problem, läser sagor, skapar och massor av annat spännande. Allt detta vävs samman i temat och skapar olika lärprocesser för barnen. För att kunna tillgodose alla barnens behov och intressen delar vi in oss i smågrupper.

Till vår hjälp kommer vi att ha teknisk utrustning som lärplatta, kamera, projektor, dator och bildskärm i vårt arbete tillsammans med barnen. Vi kommer att kontinuerligt dokumentera och följa upp arbetet på våra arbetslagsplaneringar. Här reflekterar vi kring temat och diskuterar vad som gick bra, vad gick mindre bra och hur vi går vidare.

Vi kommer att låta föräldrarna få ta del a nallebladet, samtal och dokumentationer. Vi introducerar Bamse och hans vänner genom att titta på en film, för att senare kunna arbeta vidare med figurernas olika egenskaper vid olika tillfällen utifrån barnens intresse. På detta vis kan barnen ha inflytande över verksamheten. Detaljerad planering kring hur vi kommer att arbeta kan inte göras i dagsläget eftersom vi vill att barnen ska ha inflytande över sitt tema.

Vem

Vi arbetar utifrån ett 1-3 års perspektiv. Vårt temaarbete genomförs i helgrupp, i smågrupper och enskilt. Vårt arbetssätt, lärandemiljö och förhållningssätt ska inkludera alla barnen på avdelningen utifrån ett individ- och grupp perspektiv.

Kanin och igelkott

Värdegrundsarbete

Vårt värdegrundsarbete är en viktig del i verksamheten, där arbetar vi med ”tio små kompisböcker”, då får vi träffa kanin och igelkott.
Information om vårt värdegrundsarbete.


Senast uppdaterad