Kvalitetsredovisning 2013/2014

Grundfakta

Celsiusskolan hade under läsåret 193 st elever fördelade på nio klasser, tre paralleller i varje
årskurs. Skolan har haft 16 st lärartjänster varav en specialpedagog. Under våren har skolan fått
tillskott av elever från andra länder vilket inneburit att vi startat en global klass och en FN grupp
som leder integrationsarbetet på skolan. Vi inlett ett samarbete med Edsbyn bandy där våra
elever har haft möjlighet att träna bandy på skoltid under ledning av bandygymnasiets ledare.

Uppföljning av läroplanens mål

Se bilaga 1

Resultat

Meritvärde:

Flickor

Pojkar

Genomsnitt

Andel behöriga till gymnasiet

232

199

212

75,9%

Resultaten på vårterminens nationella prov fördelade sig enligt följande tabell:

Ämne

Antal elever som skrev

Andel som klarade kunskapskraven för minst E

Andel som ej klarade kunskapskraven för E

Biologi

55

51 (93%)

4 (7%)

Svenska/SVA

56

49 (88%)

7 (12%)

Matematik

56

45 (80%)

11 (20%)

Engelska

52

45 (87%)

7 (13%)

Historia

51

36 (71%)

15 (29%)

Franska

11

8 (73%)

3 (27%)

Tyska

10

9 (90%)

1 (10%)

Spanska

14

13 (93%)

1 (7%)

Läsförståelsetester genomfördes i åk 7 följande resultat:

Staninevärde

Antal elever med värdet

1

2

2

7

3

4

4

15

5

18

6

8

7

7

8

4

9

1

Totalt antal elever

65

Läsförståelsetester genomfördes i åk 8 följande resultat:

Staninevärde

Antal elever med värdet

1

2

2

7

3

4

4

15

5

18

6

8

7

7

8

4

9

1

Totalt antal elever

65

Revidering av Likabehandlingsplanen

Under våren reviderades skolans likabehandlingsplan enligt diskrimineringsombudsmannens verktyg, ”plan för skolan”. Likabehandlingsplanen kommer under detta läsår följas upp och utvärderas i elevråd, föräldraråd och i kollegiet.

Metoder som vi använt för uppföljning och utvärdering

Vi har utvärderat verksamheten främst genom två stora enkäter. En trygghetsenkät (elever) och
en arbetsmiljöenkät (personal). Under vecka 33 gick vi igenom resultaten i kollegiet och satte
upp nya mål för läsåret.

Analys och bedömning av verksamheten som helhet

Under året har vi gemensamt satt upp tre huvudsakliga verksamhetsmål: Förbättra personalens
psykosociala arbetsmiljö, förbättra tryggheten på skolan och att öka måluppfyllelsen (se bilaga
2). Resultatet av vårens enkäter var mycket tillfredställande och de förbättringsområden som
lyfts fram ligger främst på den fysiska arbetsmiljön t e x missnöje med toaletter, arbetsplatser,
ventilation, omklädningsrum etc. Förbättringsområden som kan kopplas till verksamheten är att
eleverna främst önskar att skolans vuxna rör sig mer i skolans korridorer på raster. Personalen
önskar bättre struktur vid konferenser och ett tydligare informationsflöde. Målet är att enkätresultaten skall hållas levande under läsåret, det ligger i all personals ansvar att bidra till att
vi når de utvecklingsmål vi har. Trygghetsenkäten kommer även utvärderas i elevrådet och utgöra en viktig utgångspunkt inför årets trygghetsarbete.

Vi är mycket nöjda med de två första verksamhetsmålen. Vad gäller arbetet med att höja måluppfylleles har vi en bit kvar. Det genomsnittliga meritvärdet är lägre i år jämfört med förra
läsåret, dessutom har andelen elever som är behöriga till gymnasiet sänkts markant. Det är framför allt pojkarna som stått för den stora sänkningen. Vad detta beror på är svårt att ge något
generellt svar på. Årets nior hade det lite tufft när de gick i åk 8 med sjukskrivna lärare och många vikarier. Trots att de i år haft en helt annan kontinuitet i undervisningen har tiden varit för
knapp för att reparera alla kunskapsbrister, även om många elever gjort stora framsteg. En teori
kan vara att pojkar har svårare att lyckas med sina studier om strukturen är bristfällig. Huvudfokus har i år varit att skapa en stabil organisation över alla årskurser, vilket på sikt kommer innebära att även måluppfyllelsen ökar för alla årskurser. Dubbelbemannade klassrum,
förbättrad dokumentation och bedömning, mer tid för ämneslagskonferenser samt fortsatt arbete med trygghet, arbetsmiljö och studiemotiverande insatser kommer med tiden leda till att
meritvärdena ökar, även för pojkarna. Att fortsätta stärka tryggheten och att höja måluppfyllelsen kommer att vara prioriterade mål i kvalitetsarbete under läsåret 2014-2015.

Ansvarig skolledares namn:

Magnus Elfving

Senast uppdaterad 2020-09-17 14.46