Kontakt

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020/2021

Grunduppgifter

Verksamhetsformer som omfattas av planen är; grundskola 1 - 6, förskoleklass, samt fritidshem.

Ansvarig för planen är rektor, som i samarbete med personal, elever, och föräldrar inom skola och fritidshem fastställer planen. Varje läsår ska skolan utvärdera upprättad plan.

VÅR MÅLSÄTTNING MED VÄRDEGRUNDSARBETET

Vi arbetar för att ”Alla barn är allas barn”.

Skolan rustar eleverna för framtiden. I detta ingår inte bara kunskaper och färdigheter, utan även förståelse för och ett bestående avståndstagande från diskriminering, trakasserier och kränkningar.

Vi vill skapa en miljö där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar umgängestonen.

Vi vill att alla elever känner sig sedda och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Områden som kan förekomma; Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Främjande insatser

 • Samtal i klasserna om kamratskap och hänsyn utifrån olika områden. ( ex. kränkningar, religion, kön, etnisk tillhörighet, ålder mm.)
 • Gemensamma temadagar kring aktuella värdegrundsfrågor arbetas fram bland personalen.
 • Rastvakter på alla raster, ibland 2 personer/ rast
 • Elevråd och klassråd

Förebyggande åtgärder

 • Varje klass kartlägger skolområdet och gör en trygghetsvandring, fysiskt och psykiskt.
 • Skolgårdsregler och skolans ordningsregler diskuteras och uppdateras utifrån gemensam diskussion i klassen och fortsatt diskussion i elevråd.
 • Klassens regler sammanställs.

Mål och uppföljning

Skolans mål är att ha en skola där det inte förekommer kränkningar. Vi alla måste vara lyhörda och ha hög beredskap för att upptäcka signalerna.

Vi har klasslärare som arbetar nära eleverna, detta hoppas vi skapar goda relationer och ger trygga barn.

Vi är medvetna om att kränkningar av olika slag förekommer bland våra ungdomar. I vårt värdegrundsarbete ska vi alltid aktualisera de olika delarna.

Alla vuxna på skolan har ansvar för att agera när de misstänker eller blir informerade om att en elev utsätts för kränkning av något slag. En skriftlig incidentrapport, vilken beskriver händelsen ska lämnas till rektor för arkivering och eventuell fortsatt utredning.

Rektor följer upp, utreder och kartlägger uppkomna ärenden. Vid behov informeras berörda elever/vuxna.

Rektor meddelar barn och skolnämnden vid allvarliga incidenter.

Klassråd / elevråd

Klassrådet och elevrådet är elevernas forum för att samtala kring trygghet, arbetsmiljö och studiesituation. Klassråd träffas ca: en gång/månad. Elevråd ca: 2-3 ggr/termin.

Rektor sammankallar och leder elevrådet.

Elevvårdsenheten

Elevvårdsenheten består av skolsköterska, kurator, skolpsykolog, talpedagog och olika speciallärare. Elever, personal och föräldrar kan vid behov ta del av elevvårdens stöd.

Målsättning

 • Alla ska vara lyhörda och reagera på kränkande behandling mellan elever.
 • Alla ska arbeta för att vi visar respekt för varandra oavsett bakgrund.
 • Alla ska ge tid och lyssna till den som känner sig orättvist behandlad.
 • Alla ska utreda och bedöma den uppkomna situationen
 • Alla ska efter eget omdöme agera, bedöma och utifrån detta göra en daterad, skriftlig rapport till rektor kring det uppkomna.

Insats i klasserna: Alla i skolan arbetar med begreppet respekt. Vad ordet innebär samt det egna ansvaret och individens integritet. Vi utvecklar begreppet respekt, likabehandling utifrån ovan angivna områden både i ord handling: verbalt, fysiskt eller via media.

Inom skolan genomför vi ett tema utifrån punkterna ovan. Även samtal kring hur vi använder media, (netikett) ska ingå.

Elevrådet tillsammans med personalen arbetar fram en enkät för att följa upp trygghetsarbetet. Enkäten genomförs under mars månad. Ansvariga för genomgång/utbildningsinsats: Klasslärare, förskollärare, fritidshemspersonal samt rektor.

Rutiner för akuta situationer

Kränkning mellan elever

Policy:

Får vi vetskap om eller misstanke om (efter egen kartläggning) att det sker kränkningar mellan elever ska den vuxne skriva en daterad incidentrapport till rektor. Skolan har i sin policy 2 personer (rektor och lärare) avsatta för att snabbt göra en bedömning och analys om ärendet. Analysen ger oss underlag för att kartlägga ytterligare. Olika kontakter tas utifrån uppgifterna.

Rutiner

För att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
All personal ska vara lyhörda och arbeta för att skapa en god arbetsmiljö och relation till eleverna. Vi ska ha rastvakter som är lyhörda och rör sig över hela skolgården.
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till är klassföreståndare eller annan vuxen inom skolan.
Rektor och en lärare är tillgängliga för att snarast ta emot och börja kartlägga olika uppkomna situationer.

Arbetsgång

En signal om att någon elev känner sig kränkt, illa behandlad inkommer till en personal inom skolan. Pedagogen utreder och bedömer situationen. Finns anledning till fortsatt hantering lämnas skriftlig incidentrapport till rektor.

Utredning

 • Teamet gör en utredning/kartläggning om vad, hur, när, vem, varför något inträffat.
 • Kontaktar berörda individer, utreder förutsättningslöst händelsen.
 • Teamet gör en riskbedömning utifrån ärendets art
 • Teamet upprättar en handlingsplan
 • Teamet informerar berörda föräldrar, elever, lärare
 • Rektor ansvarar för att ärendet dokumenteras.
 • Teamet genomför samtal med de inblandade. ( ev. med föräldrar närvarande)
 • Ärendet följs upp samt återkopplas till berörda.
 • Ärendet och insatserna utvärderas och informeras till berörda parter inom arbetslaget.
 • Barn och skolnämnden informeras av rektor.

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal

Samma rutiner och arbetsgång, som när en elev kränker en annan elev, tillämpas om det framkommer att en vuxen kränker en elev alternativt att en elev kränker en vuxen.

Reviderad sept. 2020. Planen utväderas inför varje nytt läsår.
Britt-Inger Robertsson, rektor Celsiusskolan F-6

Kontakt

Sjukanmälan elev

via skola.admentum.se (eller appen)

Rektor

Britt-Inger Robertsson
Telefon: 0271-571 73
E-post Britt-Inger.Robertsson@ovanaker.se

Biträdande rektor

Ola Larshans
Tfn. 0271-572 54
E-post ola.larshans@ovanaker.se

Postadress

Ovanåkers kommun
Celsiusskolan F-6
828 80 Edsbyn
E-post persclm@ovanaker.se

Besöksadress

Sporthallsvägen 7
828 33 Edsbyn

Mentorer

Förskoleklass


Annika Linngård, e-post annika.linngard@utb.ovanaker.se
Lisa Ståhl, e-post ann-louise.stal@utb.ovanaker.se

Årskurs 1

Tfn 072 - 205 75 39

Susanne Vanberg, e-post susanne.vanberg@utb.ovanaker.se
Erika Bergstrand, e-post erika.bergstrand@utb.ovanaker.se

Årskurs 2
Tfn 072-205 62 41

Camilla Engh Berglund, e-post camilla.engh.berglund@utb.ovanaker.se
Lena Altberg, e-post lena.altberg@utb.ovanaker.se

Årskurs 3

Tfn 072-205 49 74, 072-205 43 83
Zsofia Johnson, e-post zsofia.antonia.johnson@utb.ovanaker.se
Ulrika Witt, e-post ulrika.witt@utb.ovanaker.se

Årskurs 4

Tfn 072 - 228 64 43
Heidi Bakåsmoen, e-post heidi.bakasmoen@utb.ovanaker.se
Linn Lundqvist, e-post linn.lundqvist@utb.ovanaker.se

Årskurs 5A/B

Tfn 072-205 64 91
Carina Malm, e-post carina.malm@utb.ovananaker.se
Ann Westin, e-post ann.westin@utb.ovanaker.se
Calle Kopparmalms, e-post calle.kopparmalms@utb.ovanaker.se

Årskurs 6


Anette Ögren, e-post anette.ogren@utb.ovanaker.se
Felix Karsbo, e-post felix.karsbo@utb.ovanaker.se

Idrott

Anders Gunnarsson, e-post anders.gunnarsson@utb.ovanaker.se

Fritids

Marie Vainionpä, e-post astrid.marie.vainionpaa@utb.ovanaker.se
Maria Bergstrand, e-post maria.bergstrand@utb.ovanaker.se
Annelie Svedberg, e-post annelie.svedberg@utb.ovanaker.se
Malin Edvardsson, e-post malin.edvardsson@utb.ovanaker.se
Ewa Hallstensson, e-post eva.hallstensson@utb.ovanaker.se
Eva Emman, e-post eva.emman@utb.ovanaker.se

Senast uppdaterad