Kvalitetsredovisning för Lillboskolan 2013/2014

Grundfakta

Elevantal grundskola: 127
Elevantal förskoleklass: 26
Totalt: 153
Personal: 10,45 tjänst
Specialpedagog: 0,6 tjänst
Fritidshem: 2 fritidshemsavdelningar med ca.75 inskrivna barn
Personal: 4,8 personal inklusive 0,75 tjänst förskollärare i förskoleklass

På skolan har vi homogena klasser i varje årskurs från förskoleklass- åk 6. Skola och fritids samverkar kring barnen under del av skoldagen.

Specialpedagog leder arbetet med specialundervisning tillsammans med lärarna främst inom
klassens ram.

Inriktning/profilering:
Lillboskolan arbetar med Idrott och hälsa som pedagogisk inriktning. Timplanen är utifrån denna inriktning utökad i detta ämne. Rörelse finns på schemat för eleverna alla dagar på skolveckan. Vi har under året också haft temavecka i den kommungemensamma satsningen. Där har vi haft hälsofrämjande aktiviteter och serverat skolfrukost.

Uppföljning av läroplanens mål

Se bilaga

Resultat

Nationella prov genomförs i åk 3 och 6.
I årskurs sex är det första året eleverna får betyg.

Resultaten på vårterminens nationella prov för åk 3 fördelade sig enligt följande tabell:

Ämne

Antal elever som skrev

Andel som klarade kunskapskraven för minst E

Andel som ej klarade kunskapskraven för E

Svenska/SvA

19

15 (79%)

4 (21%)

Matematik

19

15 (79%)

4 (21%)

Resultaten på vårterminens nationella prov för åk 6 fördelade sig enligt följande tabell:

Ämne

Antal elever som skrev

Andel som klarade kunskapskraven för minst E

Andel som ej klarade kunskapskraven för E

Fysik

23

22 (96%)

1 (4%)

Svenska/SvA

23

19 (83%)

4 (17%)

Matematik

23

19 (83%)

4 (17%)

Engelska

23

18 (78%)

5 (22%)

Historia

23

21 (91%)

2 (9%)

Betyg åk 6

Ämne

Andel som klarade kunskapskraven för minst E

Andel som ej klarade kunskapskraven för E

Bild

23 (100%)

0 (0%)

Engelska

19 (83%)

4 (17%)

Hemkunskap

23 (100%)

0 (0%)

Idrott och hälsa

23 (100%)

0 (0%)

Matematik

20 (87%)

3 (13%)

Musik

23 (100%)

0 (0%)

Biologi

23 (100%)

0 (0%)

Fysik

22 (96%)

1 (4%)

Kemi

22 (96%)

1 (4%)

Geografi

21 (91%)

2 (9%)

Historia

22 (96%)

1 (4%)

Religionskunskap

23 (100%)

0 (0%)

Samhällskunskap

23 (100%)

0 (0%)

Slöjd

23 (100%)

0 (0%)

Svenska/SvA

20 (87%)

3 (13%)

Teknik

22 (96%)

1 (4%)

Meritvärde:

Flickor

Pojkar

Genomsnitt

215

187

202

Revidering av Likabehandlingsplanen

Under hösten 2013 reviderade vi vår likabehandlingsplan, bl.a. med att styra upp vårt arbete hur
vi hanterar ärenden vid kränkningar.

Vi har trygghetsvandring på skolan där vi kartlägger områden på skolan som kan vara otrygga.
Detta arbetar vi vidare med bland, elever, personal och föräldrar. Vi har ett rastvaktsschema. Vi
har under året arbetat med faddrar

Metoder som vi använt för uppföljning och utvärdering

Personalen har tillsammans under läsåret utvärderat vår verksamhet och identifierat verksamhetsförbättringar. Vi har också utvärderat genom ”nya BRUK” för att utveckla vårt fortsatta kvalitetsarbete.

Vi har löpande observationer under året och vi har konferenser för att delge varandra händelser
m.m.

Eleverna utvärderar kontinuerlig i grupperna med hjälp av klassråd och andra utvärderingsformer för undervisning.

Eleverna åk 5 har under läsåret utfört en kommunövergripande enkät om trygghet

Analys och bedömning av verksamheten som helhet

Lillboskolan är en skola med positiv utvecklingsanda med hjärtlighet och bra trygghetsfaktor. Vi
arbetar med att behålla och utveckla detta så att det jobbet hela tiden hålls vid liv.

Vår skola växer i antal vilket är en glädjande utveckling. Vi tog under läsåret emot 3 nyanlända
elever från andra länder på skolan, och fler börjar på skolan i höst. Vi ser dock att något behövs
åtgärdas lokalmässigt då skolan blivit för trång. Det bör planeras både i ett längre perspektiv och
i ett kortare.

Vi har i analys av verksamheten sett brister i elevhälsoarbetet, vilket vi måste prioritera högt.
Det handlar om skolans elevhälsoarbete och framför allt det kommuncentrala arbetet som måste
få genomslag i vår verksamhet genom ett mer förebyggande och främjande arbete.

Vi ser att vi oftare måste diskutera pedagogiska frågor i grupper. Vi vill delge varandra mer av
våra erfarenheter och kunskaper.

Vi behöver arbeta med vårt arbetssätt kring de nationella proven och bedömning. Vi vill se en
mer rättsäker hantering och bättre arbetsbörda för lärare.

Under det gångna året har vi arbetat med att analysera vår verksamhet i det som vi kallar ”KILKvalitet på Lillbo” I det arbetet arbetade vi tillsammans för att hitta utvecklingsområden och vi utgick utifrån skolinspektionens material ”Navet i skolan” för att utveckla vårt inre arbete på
skolan.

Av olika identifierade områden för utveckling prioriterade vi:

  • Öppenhet mellan våra verksamheter
    På skolan har vi olika verksamheter med olika uppdrag. Vi vill på skolan skapa en skola där vi ser varandras verksamheter tillsammans. Vi ser att samverka tillsammans höjer elevernas resultat och skapar en tryggare skola.
  • Kunskaper och Socialt
    Vi vill utveckla vårt arbete med balans mellan kunskaper/socialt för att möta morgondagens krav av individer i vårt samhälle. Vi behöver utveckla vårt värdegrundsarbete, samtidigt som vi vill höja skolans resultat.
  • Bevara/utveckla Lillbos styrka med gemensamma dagar (friluftsdagar m.m).
    Vi ser att på Lillboskolan arbetar vi mycket med gemensamma dagar. Vi har återkommande evenemang för som vi tycker stärker vår skolas trygghet och välmående. Med många reformer i skolan är det lätt att prioritera bort detta. Så för att inte ta bort utan komplettera vår verksamhet så vill vi utveckla dessa traditionella gemensamma aktiviteter till tydliga komplement till skolans verksamhet.

Vi har under läsåret haft gemensamma träffar med all personal (förskoleklass-fritids- skola) där vi diskuterat de prioriterade utvecklingsområdena som vi tagit fram.

Åtgärder för förbättringar inför nästa år

Vi måste utveckla vårt arbete med elevhälsa. Vi kommer att ha ett systematiskt arbete med
elevhälsoträffar för att tydliggöra vårt arbete.

Vi ser att vi behöver arbeta vidare med värdegrundsarbetet på skolan, att synliggöra det vi redan
gör och att utveckla dess omfång. I gör det genom att vi har initierat arbetet med värdegrund med personalen. Vi kommer att utveckla vårt Fadderarbete och övriga delar för att göra så att
eleverna på skolan känner sig trygga. Vi kommer att utifrån en gemensam trygghetsenkät arbeta
vidare personal och elever.

En stor grupp lärare har gått ” Read to Learn” och resterande grupp lärare ska gå under detta läsår, för att utveckla läsförmågan hos våra elever.

Vi ska ha ett tydligare konferensschema för att arbeta vidare med vår läroplan, bedömning
nationella prov m.m.

Ansvarig skolledares namn

Berit Hammarström, rektor

Senast uppdaterad