Kontakt

Arbetsgång vid mobbing eller annan kränkande handling

Var och en som är anställd på skolan och som får veta, eller upptäcker pågående kränkningar/trakasserier skall genast ingripa och se till att den utsatte får stöd. Då den akuta situationen åtgärdats meddelas elevernas klasslärare.

Två trygghetsvuxna pratar med eleven som blivit utsatt för att klargöra vad som hänt. De informerar den utsatte hur skolan tänker gå vidare i ärendet och att vårdnadshavare kommer att informeras. Vi kommer också att följa upp det som skett inom en vecka. De vuxna klargör för eleven som är utsatt att den genast ska berätta om något ytterligare händer. Dokumentera samtalet.

De Trygghetsvuxna samtalar med den/de som utsatt elev. Om det visar sig efter samtal att trakasserier/kränkningar har skett förklarar de vuxna för eleven som utfört kränkningen, att kränkningar inte accepteras och inte får förekomma enlig lag. De ska genast upphöra. Det skrivs en plan för hur det ska gå till och en tid för uppföljning bestäms. Om fler deltagit i kränkningarna talar de trygghetsvuxna med dem en och en. Informera om att vårdnadshavare kommer att informeras. Dokumentera samtalen.

Vårdnadshavare kontaktas och informeras vad som hänt och vad som beslutats. Dokumentera samtalen.

Informera rektor som vidtar åtgärder med information till övrig personal och elevhälsopersonal.

Eleverna hålls under uppsikt. Detta är alla vuxnas ansvar.

Uppföljande samtal hålls enligt planering (efter ca en vecka). Vid behov meddelas vårdnadshavare för att informeras om hur det gått. Eleverna hålls även fortsättningsvis under uppsikt. Dokumentera samtal.

Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphört kallas de elever som utsatt annan elev samt deras vårdnadshavare till möte. Där deltar rektor, klasslärare samt kurator/special pedagog. En handlingsplan och /eller åtgärdsprogram upprättas för att komma till rätta med problemet. Samtalet dokumenteras.

Handlingsplanen/åtgärdsprogrammet följs upp i ett nytt samtal med elev, vårdnadshavare, klasslärarare, rektor och kurator/specialpedagog. Samtalet dokumenteras.

Vid allvarliga trakasserier/kränkningar ska skolan dessutom vidta ytterligare åtgärder, till exempel kontakt med andra myndigheter så som socialtjänsten.

Ärendet avslutas när den utsatte anser att situationen känns bra.

Dokumentation för trakasserier eller kränkande behandling ska fyllas i och lämnas till rektor för arkivering.

Kontakt

Tillförordnad rektor

Britt-Inger Robertsson
Tfn. 0271-571 73
E-post Britt-Inger.Robertsson@ovanaker.se

Biträdande rektor

Ola Larshans
Tfn. 0271-572 54
E-post ola.larshans@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2016-09-28 15.26