Kontakt

Lillboskolans Likabehandlingsplan 2020

Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2019-2020. Planen omfattar förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Uppdrag och definitioner

Från och med januari 2009 skall skolan beakta bestämmelserna i Skollagen 6 kap 1- 16§§ och Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Ubildningsanordnare har fått utökat ansvar för att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett lagens sju diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Kränkande behandling, diskriminering och trakasserier är enligt Skollagen och Diskrimineringslagen förbjudna, det är olagligt att kränka, diskriminera eller trakassera såväl barn som vuxna. I skollagen 6 kap 3§ definieras kränkande behandling som ”ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt Diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.”

Trakasserier definieras i Diskrimineringslagen 1 kap 4 § som: ”ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna”; kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag

Här kan du läsa mer om Skolverkets och Diskrimineringslagens definitioner om kränkningar och trakasserier samt förebyggande arbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gemensamt för all kränkande behandling är att

 • någon eller några kränker principen om alla människors lika värde.
 • kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck.
 • kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera.
 • en kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller flera.
 • kränkningar utförs av och drabbar såväl barn som vuxna.

Kränkande behandling kan ta sig olika uttryck, vara mer eller mindre uppenbar
och förekomma i många olika sammanhang. Kränkningarna kan vara

 • fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar).
 • verbala (t.ex. att bli hotad eller utsatt för taskiga kommentarer).
 • psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning).
 • text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms och mms).

Lillboskolans målsättning

 • Alla ska ha en bra arbetsmiljö och känna arbetsro i skolan.
 • Alla ska känna sig trygga och respektera varandra vid vår skola.
 • Alla är lika viktiga och har samma värde vid vår arbetsplats.

Planering för likabehandling och förebyggande insatser

Vi kartlägger varje månad hur både elever och personal mår på sin arbetsplats. Där finns frågor om både arbetsro, trivsel och inflytande.

Vid uppstart av nytt läsår inventerar vi om det finns platser på skolan där eleverna känner sig otrygga, det gäller både inom- och utomhus.

Resultatet analyseras vid elevhälsokonferenser och i arbetslag.
Därefter planeras aktuella insatser som behövs inom olika områden.

Planen förankras vid klassråd, elevråd, föräldraråd och mötesforum för personal samt publiceras på skolans hemsida Planen utvärderas årligen av rektor och personal.

Aktiviteter:

 • Tillsammans med eleverna bestämmer vi ett fåtal ordningsregler som vi använder i skolarbetet och tar upp i samtal med vårdnadshavare.
 • Pojkar och flickor får lika stort inflytande och utrymme i verksamheten.
 • Vuxna gör alla gruppindelningar som behövs i verksamheten.
 • När det passar gruppen arbetar vi med fadderskap för de yngre eleverna.
 • Rastvärdar finns ute varje rast. De har uppsikt över de platser som eleverna upplever otrygga på skolan. Vissa raster finns även planerade rastaktiviteter.
 • Vi hjälper till med konfliktlösningar då eleverna inte klarar detta själva.
 • Vi uppmanar föräldrar att uppmärksamma problem på fritiden, exempelvis på sociala medier.
 • Vid utvecklingssamtalen samtalar vi om trivsel och studiero.
 • Anteckningar förs om händelser för att se eventuella mönster och för att uppmärksamma tidiga signaler. Detta dokumenteras i systemet LISA.
 • Lillboskolan har en Trygghetsgrupp som leds av skolans kurator samt speciallärare. Där deltar två elever ur varje klass som tar övningar med utgångspunkt i delaktighet, trygghet och likabehandling med till klassen.
 • Varje lärare ansvarar för att arbetet med värdegrundsfrågor och mot kränkande behandling blir en naturlig del i undervisningen.
 • Information om denna plan ges årligen till elever, föräldrar och personal.

Elevernas delaktighet

Klassråd, elevråd och matråd samt utvecklingssamtal är elevernas forum för att samtala kring arbetsmiljön och sin studiesituation. Klasslärare ansvarar för klassråd samt utvecklingssamtal och rektor för mat- och elevråd.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Vid föräldraråd och utvecklingssamtal som sker varje termin samt vid höstens föräldramöte har vårdnadshavare möjlighet att ge synpunkter på skolans arbete samt på innehållet i denna handlingsplan.

Personalens delaktighet

Vid uppstart av höstterminen deltar all personal vid utvärdering och revidering denna arbetsplan. Handlingsplanen förankras sedan vid arbetslagsmöten som leds av respektive arbetslagsledare.

Elevhälsan

Personal, föräldrar och elever kan vid behov vända sig till elevhälsan för ett utökat stöd. Elevhälsan i Ovanåkers kommun består av skolsköterska, skolläkare, kurator, skolpsykolog, talpedagog och specialpedagog.

Metod

Tillbudsrapportering LISA

 • När personal får veta att en elev kan ha blivit utsatt för diskriminering, kränkningar eller trakasserier/sexuella trakasserier i skolan anmäls detta i systemet LISA.
 • Rektorn ska i sin tur anmäla till huvudmannen, sker automatiskt via LISA.
 • Kränkande behandling mellan elever ska utredas, åtgärdas och dokumenteras.
 • Kränkande behandling av personal mot elever/elev mot personal sker enligt - samma arbetsgång och då ansvarar rektor för utredningen.
 • För fritidshemmets personal och barn gäller samma arbetsgång och fritidshemmets pedagoger är då ansvariga.

Arbetsgång

 • Samtal med berörda parter för att utreda händelsen.
 • Kontakt med hemmet.
 • Eventuella åtgärder/anpassningar för att förebygga upprepad kränkning.
 • Uppföljningssamtal med berörda parter för att se om kränkningen upphört.
 • Vid fortsatta eller allvarliga trakasserier/kränkningar ska skolan vidta ytterligare åtgärder, exempelvis ta kontakt med andra myndigheter såsom socialtjänsten.

Ansvarsförhållanden

Det är rektors ansvar att:

 • omgående anmäla till barn- och skolnämnden (6 kap. 10 § skollagen) om en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling inom verksamheten samt dokumentera de ärenden som kommer till rektor.
 • all personal, elever och vårdnadshavare känner till att alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är förbjudna på skolan och på fritidshemmet.
 • bedriva ett målinriktat arbete för att främja elevers lika rättigheter.
 • motverka kränkande behandling, diskriminering samt trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck.
 • årligen upprätta och utvärdera en plan mot kränkningar, diskriminering och trakasserier i samarbete med personal, elever och vårdnadshavare.
 • se till att det finns rutiner för att utredning görs och att åtgärder vidtas om skolan får kännedom om att kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering förekommer.
 • se till att skolans personal har ett gemensamt system för dokumentation av anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering samt de åtgärder som vidtagits.
 • fylla i anmälan till huvudman via LISA och kontakta myndigheter vid behov.
 • årligen uppdatera skolans utrymningsplan.

Det är lärares och övrig skolpersonals ansvar att:

 • följa skolans plan mot likabehandling.
 • ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon
  förmedlar genom sin undervisning och sträva efter likabehandling.
 • se till att åtgärder vidtas då kränkande behandling, trakasserier eller
  diskriminering misstänks, anmäls eller upptäcks.
 • dokumentera samtal som förts med elever gällande trakasserier.
 • dokumentera misstänkt, anmäld eller upptäckt kränkande behandling,
  trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtas. Görs i LISA.
 • bevaka att utredda fall av kränkande behandling, trakasserier och
  diskriminering följs upp.
 • bemöta elever och kollegor på ett respektfullt sätt.

Det är alla elevers gemensamma ansvar att:

 • berätta om kränkande behandling de ser på skolan.
 • bemöta skolkamrater, lärare och övrig personal på ett respektfullt sätt.

Upprättad 2018-08-08
Senast reviderad 2020-03-16

Kontakt

Tillförordnad rektor

Britt-Inger Robertsson
Tfn. 0271-571 73
E-post Britt-Inger.Robertsson@ovanaker.se

Biträdande rektor

Ola Larshans
Tfn. 0271-572 54
E-post ola.larshans@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-09-11 15.52