Kontakt

Lillboskolans Likabehandlingsplan 2020-2021

Plan för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier 2020-2021.
Planen omfattar förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Skolans uppdrag

I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska skolan vilar på demokratins grund. Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. (Skollagen 1 kap 5§).

För att ytterligare skydda alla människors lika värde har också specifika skrivningar angående kränkande behandling samt diskriminering gjorts i lagtexterna. Den 1 januari 2009 upphörde den gamla lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling att gälla. Innehållet som fanns i denna lag finns nu i två olika lagar. Från och med januari 2009 skall därför skolan beakta bestämmelserna i Skollagen 6 kap 1-16§§ och Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Den 1 januari 2017 ändrades diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder. Lagändringen innebär att utbildningsanordnare har fått utökat ansvar för att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett lagens sju diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Kränkande behandling, diskriminering och trakasserier är enligt Skollagen och Diskrimineringslagen förbjudna, det är således olagligt att kränka, diskriminera eller trakassera såväl barn som vuxna.

Lillboskolans målsättning:

 • Alla ska trivas i skolan.
 • Alla barn och vuxna ska känna sig trygga och respektera varandra.
 • Alla är lika viktiga och har samma värde.

Definitioner

Kränkande behandling I skollagen 6 kap 3§ definieras kränkande behandling som:

ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt Diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.”

Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några

 • kränker principen om alla människors lika värde
 • kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck
 • kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera
 • en kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande
 • kränkningar utförs av och drabbar såväl barn som vuxna

Kränkande behandling kan ta sig olika uttryck, vara mer eller mindre uppenbar och förekomma i många olika sammanhang. Kränkningarna kan vara

 • fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar).
 • verbala (t.ex. att bli hotad eller utsatt för taskiga kommentarer).
 • psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning).
 • text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms och mms).

Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.

Diskriminering definieras i Diskrimineringslagen 4 § och är ett övergripande begrepp för negativ särbehandling av individer eller grupper som leder till att de missgynnas utifrån olika diskrimineringsgrunder. Diskriminering används också som begrepp i fall där institutioner genom t ex strukturer och arbetssätt missgynnar personer utifrån diskrimineringsgrunderna.

Trakasserier definieras i Diskrimineringslagen 1 kap 4 § som:

”ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna”;

 • kön
 • könsidentitet eller könsuttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det diskriminering.

Hur vi arbetar för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling:

 • Vi gör upp ett fåtal ordningsregler tillsammans med eleverna som vi refererar till i samtal med elever och vårdnadshavare.
 • Varje klasslärare frågar eleverna om de upplever att det finns otrygga platser på skolan. Även klassen utformar trivselre
 • Pojkar och flickor får lika stort inflytande och utrymme i verksamheten.
 • Vi utser äldre elever till faddrar för yngre.
 • Vi låter aldrig eleverna själva göra gruppindelningar.
 • Vi hjälper till med konfliktlösningar.
 • Vi har rastvärdar som har uppsikt över platser som eleverna upplever otrygga på skolan.
 • Vi gör regelbundet enkät om trivsel och inflytande.
 • Vi uppmanar föräldrar att uppmärksamma problem, exempelvis på sociala medier.
 • Dialog om trivsel i utvecklingssamtal.
 • Vi för anteckningar om händelser för att dokumentera och se eventuella mönster och för att uppmärksamma tidiga signaler. STELLA
 • Lillboskolan organiserar varje läsår en Trygghetsgrupp som leds av skolans kurator samt speciallärare. I gruppen deltar två elever ur varje klass och arbetet sker med utgångspunkt i skolans trygghetsregler.
 • Information om vår plan ges till elever, föräldrar och personal.
 • Varje lärare ansvarar för att arbetet med värdegrundsfrågor och mot kränkande behandling blir en naturlig del i undervisningen och i det vardagliga arbetet.


Elevernas delaktighet
Klassrådet och elevrådet är elevernas forum för att samtala kring arbetsmiljön och sin studiesituation. Klasslärare ansvarar för klassråd och rektor för elevråd.

Vårdnadshavarnas delaktighet
I samband med föräldraråd och utvecklingssamtal, vilka hålls två gånger per läsår, får vårdnadshavarna möjlighet att påverka planens innehåll.

Personalens delaktighet
Vid uppstarten av höstterminen deltar all personal vid utvärdering och revidering av planen. Handlingsplanen återkommer sedan på arbetslagsmöten som leds av respektive arbetslagsledare.

Elevhälsan
Personal, föräldrar och elever kan vid behov vända sig till elevhälsan för utökat stöd. Elevhälsan består av skolsköterska, skolläkare, kurator, skolpsykolog och specialpedagog.

Kartläggning med eleverna om riskområden
Kartläggningen görs årligen av klasslärare i september.

Eleverna uppger vid klassråd och sedan på elevrådet vilka platser eller situationer som känns otrygga. Trygghetsgruppen sammanfattar kartläggningen och delger skolans personal. Kartläggningen av ”otrygga platser” på skolan gör att rektor och lärare aktivt kan vara med och bemöta situationer som kan uppstå på dessa ställen.
Vi kan förekomma och förebygga att situationer uppstår genom kännedomen och gör även Elevkollen månadsvis för att tidigt uppfatta signaler. Vi arbetar för att alla ska kunna känna sig trygga på vår skola och att vi har arbetsro i klassrummen.

Rektor ansvarar för uppdaterad brandutrymningsplan varje år till varje klass/verksamhet.

Arbetsgång, metod
Tillbudsrapportering STELLA

 • När personal får veta att en elev kan ha blivit utsatt för diskriminering, kränkningar eller trakasserier/sexuella trakasserier i skolan ska händelsen anmälas i systemet STELLA.
 • Rektorn ska i sin tur anmäla till huvudmannen, sker automatiskt via STELLA.
 • Kränkande behandling mellan barn eller elever ska utredas, åtgärdas och dokumenteras.

Arbetsgång

 • Samtal med berörda parter för att utreda händelsen. Kontakt med hemmet.
  Eventuella åtgärder/anpassningar för att förebygga upprepad kränkning.
 • Uppföljningssamtal med berörda parter för att förvissa oss om att kränkningen har upphört och förhindra att den fortsätter.
 • Kränkande behandling av personal mot elever/elev mot personal sker enligt samma arbetsgång och då ansvarar rektor för utredningen.
 • Vid allvarliga trakasserier/kränkningar ska skolan dessutom vidta ytterligare åtgärder, till exempel ta kontakt med andra myndigheter såsom socialtjänsten.
 • För fritidshemmets personal och barn gäller samma arbetsgång och fritidshemmets pedagoger blir ansvariga.

Anmälan till huvudman, kränkande behandling

Bakgrund
Huvudmannen har det yttersta ansvaret för arbetet mot kränkningar i verksamheterna och rektorns anmälningsskyldighet enl 6 kap. 10 § skollagen är direkt kopplat till huvudmannens skyldighet att skyndsamt utreda omständigheterna och i förekommande fall vidta åtgärder.

Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling är, enligt delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden, delegerat till rektor och förskolechef. Nämnderna har en fungerande rutin för hur delegeringsbeslut ska anmälas till nämnden.

Rektor har också en skyldighet att anmäla till huvudman uppgifter om kränkande behandling i nära anslutning till att rektorn får kännedom om detta. Enligt råd och handledning för arbetet med likabehandling från Skolverket ska det finnas en rutin för hur kränkningar ska anmälas inom verksamheten, så att huvudmannen blir informerad.

Handlingsplanerna ute i verksamheterna kompletteras med information om att en förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är skyldig att anmäla detta till barn- och utbildningsnämnden enligt rutin.

Rutin
Rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är skyldig att anmäla detta till barn- och utbildningsnämnden omgående, (6 kap. 10 § skollagen).

Ansvarsförhållanden

Det är rektors ansvar att:

 • all personal, elever och vårdnadshavare känner till att alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är förbjudna på skolan och på fritidshemmet.
 • se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att motverka kränkande behandling och diskriminering.
 • trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck.
 • årligen upprätta och utvärdera en plan mot kränkningar, diskriminering och trakasserier i samarbete med personal, elever och vårdnadshavare.
 • om skolan får kännedom om att kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering förekommer, se till att det finns rutiner för att utredning görs och
  att åtgärder vidtas.
 • se till att skolans personal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtagits.

Fylla i anmälan till huvudman via STELLA och kontakta myndigheter vid behov.

Det är lärares och annan skolpersonals ansvar att:

 • Följa skolans plan mot likabehandling.
 • Ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin undervisning och sträva efter likabehandling.
 • Se till att åtgärder vidtas då kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering misstänks, anmäls eller upptäcks.
 • Dokumentera misstänkt, anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtas. Dokumentationen görs i STELLA.
 • Bevaka att utredda fall av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, där den enskilda läraren eller annan personal är berörd, följs upp.
 • Bemöta elever och kollegor på ett respektfullt sätt.

Det är alla elevers gemensamma ansvar att:

 • Påtala kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som förekommer på skolan.
 • Bemöta skolkamrater, lärare och övrig personal på ett respektfullt sätt.

Förankring av planen

Planen förankras vid klassråd, elevråd, föräldraråd och mötesforum för personalen samt att den publiceras på skolans hemsida.

Rutiner för dokumentation
Klasslärarna dokumenterar samtalen med eleverna. Om ärendet går vidare till rektor ansvarar denna för dokumentationen. Rektor ansvarar för att dokumentationen når huvudmannen.

Utvärdering
Planen utvärderas årligen av rektor och personal.

Kontakt

Rektor

Ola Larshans
Tfn. 0271-572 54
E-post ola.larshans@ovanaker.se

Senast uppdaterad