Kontakt

Skolskjuts

Kommunen är, enligt skollagen, skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass och grundskolan om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

Skolskjutstider läsåret 2019-2020.

För att elev ska vara berättigad till skolskjuts ska elev gå i den skola kommunen anvisat till samt att skolvägen ska vara:

  • 2 km för barn i förskoleklass
  • 3 km för elev år 1 - 3
  • 4 km för elev år 4 - 9

Rätten till skolskjuts gäller mellan bostaden och den av kommunen anvisade skolan. Med bostad menas den adress där eleven är folkbokförd.

Har eleven rätt till skolskjuts enligt avståndsreglerna behöver eleven inte ansöka om skolskjuts.

Skolskjuts kan beviljas till elev, vars vårdnadshavare bor på skilda adresser, men har gemensam vårdnad om barnet. Båda adresserna ska tillhöra Ovanåkers kommun.

Föräldrar ansvarar för att eleven kommer till/från skolan eller skolskjutshållplats.
Av den aktuella skolskjutsentreprenören får föräldrar besked om upphämtningstid och upphämtningsplats.

Om elev missat skolskjutsen har föräldrar ansvaret för att eleven kommer till och från skolan.

Skolskjutsregler för grundskola och särskola fr.o.m. 15 juni 2012PDF

Blankett för ansökan om skolskjuts växelvisboende, funktionsnedsättning, särskilda skäl osv.PDF

Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tfn 0271-570 23
E-post skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-08-21 10.02

Tyck till om sidan