Kontakt

Riktlinjer för individuell undervisning i kulturskolan på skoltid

Barn och unga får från och med 8 juni 2020 ta del av kulturskolans individuella undervisning före eller efter skoldagen, eller under håltimmar och längre raster. För att elever ska kunna ta del av kulturskolans aktiviteter behöver skolan och kulturskolan samarbeta om schemaläggningen.

Barn och unga får ta del av kulturskolans individuella undervisning under skoldagen om den ges i direkt anslutning till elevens skoldag, före eller efter skoldagen börjar och slutar.

Kulturskoleundervisningen får också ske på håltimmar och längre raster. Den obligatoriska verksamheten i förskoleklass och årskurs 1-2 får omfatta högst sex timmar per dag. För årskurs 3-9 (årskurs 3-10 i specialskolan) får den obligatoriska verksamheten omfatta högst åtta timmar per dag.

Det är huvudmannen för skolan som ansvarar för att alla elever fullgör sin skolgång och deltar i den verksamhet som skolan anordnar. För att kunna anpassa verksamheten så att enskilda elever ska kunna få ta del av kulturskolans aktiviteter på håltimmar eller i anknytning till skoldagens början och slut, behöver därför skolan och kulturskolan samarbeta om schemaläggningen. Det finns möjligheter att genomföra kulturskoleaktiviteter under elevernas fria tid under skoldagen.

Om du som Rektor funderar på att möjliggöra individuell undervisning under skoldagen för kulturskoleelever är det bra att tänka på följande:

  • Säkerställ vem som har tillsynsansvar för eleven om hen deltar i kulturskoleverksamhet under skoldagen, ansvaret varierar beroende på elevens ålder.
  • Utgå från barns rättigheter enligt barnkonventionen. Framför allt artikel 3 som fastslår att barnets bästa alltid ska komma i första rummet och artikel 12, som ger barn rätt att komma till tals och bli hörda i alla frågor som berör barnet.
  • Ta ett helhetsgrepp vid planering och schemaläggning utifrån barn och ungas förutsättningar i din kommun. Vilka möjligheter finns för att de ska kunna få ta del av kulturskolans aktiviteter utan att det påverkar den undervisning som de har rätt till enligt skollagen.

Riktlinjerna är antagna av barn- och utbildningsförvaltningen 2020-06-08.

Kontakt

Kulturskolechef

Mia Nordholm
Tfn 0271-572 01
E-post mia.nordholm@ovanaker.se

Senast uppdaterad