Kontakt

Skolskjuts

Kommunen är, enligt skollagen (2010:800), skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass och grundskolan om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

Skolskjutstider läsåret 2020-2021.

För att elev ska vara berättigad till skolskjuts ska elev gå i den skola kommunen anvisat till. Skolvägen från bostaden ska vara minst: (Med bostad menas den adress där eleven är folkbokförd). 

  • 2 km för barn i förskoleklass
  • 3 km för elev år 1 - 3
  • 4 km för elev år 4 - 9

Rätt till skolskjuts gäller inte fritidshem, d v s kommunen är inte skyldig att ordna eller bekosta skolskjuts till eller från fritidshem

Har eleven rätt till skolskjuts enligt avståndsreglerna behöver eleven inte ansöka om skolskjuts.

Växelvis boende
Skolskjuts kan beviljas till elev, vars vårdnadshavare bor på skilda adresser, men har gemensam vårdnad om barnet. Båda adresserna ska tillhöra Ovanåkers kommun. En ny ansökan ska då göras inför varje nytt läsår.

Skolskjuts i mån av plats
Elever som bor utefter skolskjutsens färdväg men inte uppfyller kriterierna
för skolskjuts kan få åka med i mån av plats om plats finns. Det kan till exempel gälla det
äldre barnet i en syskonskara. Beviljade elever har alltid förtur vilket medför att eleven inte kan garanteras plats.

Ansvar
Föräldrar ansvarar för att eleven kommer till/från skolan eller skolskjutshållplats.
Föräldrar får information om upphämtning och upphämtningsplats innan skolstart, tider publiceras under Skolskjutstideröppnas i nytt fönster.

Om elev missat skolskjutsen har föräldrar ansvaret för att eleven kommer till och från skolan.

Reglerande dokument

Skolskjutsreglemente Ovanåkers kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021PDF

Trafiksäkerhetsbedömningar för skolskjuts Ovanåkers kommunPDF

Ansökningsblankett

Ansökan om skolskjuts läsåret 2020/2021PDF

Ansökan om skolskjuts läsåret 2021/2022PDF

Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tfn 0271-57065
E-post skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad