Kontakt

Skolskjuts

Alla som ser ett behov av skolskjuts ska göra en ansökan.

Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola med offentlig
huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd,
trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller andra omständigheter (Skollagen SFS
2010:800 9 kap. 15b §, 10 kap. 32, 33, 40§§, 11 kap.31,32,39§§), 18 kap 30 §.


Skolskjutsorganisationens grund är kommunens linjetrafik där dess tidtabell och verksamhetens
tider är samordnade. Detta gäller oavsett om det är en kommunal- eller fristående skola.
Skolskjuts ska i första hand anordnas genom allmän kollektivtrafik. Verksamhetens start- och
sluttider inryms inom det som kallas för ramtid, vilket är tiden inom vilken scheman får skapas. Inom ramtid/ramschema kan elev ha icke lärarledd tid

Skolskjutsen planeras utifrån skolornas respektive ramtider.

Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola har rätt till skolskjuts i anslutning till
skolans start- och sluttider (ej till och från fritidshem) om de går i den skola som kommunen
anvisat (placeringsskola) eller närmaste skola oavsett om det är en kommunal- eller fristående
skola och uppfyller kommunens grundkriterier för skolskjuts.

Rätten till skolskjuts gäller endast om eleven är folkbokförd i Ovanåkers kommun och går i den skola kommunen anvisat till samt uppfyller grundkriterier.

Rätten till skolskjuts gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den
kommunen har anvisat. I vissa fall kan skolskjuts ändå beviljas efter prövning mot gällande förordningar.

Rätt till skolskjuts gäller inte fritidshem, d v s kommunen är inte skyldig att ordna eller bekosta skolskjuts till eller från fritidshem.

Skolvägen från bostaden ska vara minst:

  • 2 km för barn i förskoleklass
  • 3 km för elev år 1 - 3
  • 4 km för elev år 4 - 9

Uppmätning av avstånd mellan elevens folkbokföringsadress och anvisad skola sker med
geografiskt informationssystem (GIS). Till grund för beräkningen av avståndet mellan bostad
och skola ligger de bil-, gång- och cykelvägar som normalt sett är framkomliga under året och
som ger den kortaste färdvägen.


Reglerande dokument

Kontakt

Skolskjutshandläggare

Tfn 0271-57065
E-post skolskjuts@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.