Kontakt

Avfallsplan 2015-2020

Från 2015 har Ovanåker en ny avfallsplan. Planen är framtagen i samarbete med BORAB och övriga hälsingekommuner och gäller under perioden 2015-2020. Planen ska vara ett verktyg för att förbättra miljön i riktning mot ett hållbart samhälle.

Avfallsplan och tillhörande underlag

Strategier och målPDF - Redogör för vad kommunen prioriterar och avser att arbeta med under planperioden. Strategier och mål fastställs i kommunfullmäktige att gälla under vald planperiod.

ÅtgärdsprogrammetPDF - Anger de specifika åtgärder som varje berörd aktör har till uppgift att genomföra under perioden för att målen ska kunna nås.

UnderlagPDF - Behandlar de ramverk som är styrande för avfallsplaneringen; EU:s ramdirektiv för avfall, de nationella miljömålen, den nationella avfallsplanen samt övrigt nationellt regelverk. Underlaget behandlar också framtidstrender, en utvärdering av föregående avfallsplaneperiod och det som kommit fram vid olika diskussioner under planprocessen.

Sammanfattande tabellPDF - För remiss och utställning

Vad är en avfallplan?

Här kan du läsa en introduktion till den kommunala avfallsplanen och hur den påverkar dig.

Kommunal avfallsplan 2015-2020PDF

Kontakt

VA-ingenjör

Johan Olanders
Tfn 0271- 570 00 (vxl)
E-post johan.olanders@ovanaker.se

Senast uppdaterad