Kontakt

Oljecisterner

Enligt miljöbalken ska alla cisterner som används för förvaring av dieselolja, eldningsolja och liknande med en flampunkt högre än 55°C, besiktigas regelbundet.

Anmälan

Den som installerar en cistern ska i god tid före installationen informera miljö- och byggförvaltningen. Informationsplikten gäller cisterner som avses att placeras utomhus och som rymmer mer än 1 m³ men högst 10 m³, eller cisterner som avses att förläggas i mark och som rymmer mer än 1 m³. Informationsplikten gäller också hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Kontrollintervall

Utom vattenskyddsområde

Cisterntyp

Kontrollintervall

Tid för besiktning

S-cistern*, utomhus, 1-10 m³

6 år

Omedelbart, om det inte är utfört inom föreskrivet tidsintervall

K-cistern**, utomhus, 1-10 m³

12 år

Omedelbart, om det inte är utfört inom föreskrivet tidsintervall

S-cistern* inomhus, 1-10 m³

6 år

Omedelbart, om det inte är utfört inom föreskrivet tidsintervall

K-cistern** inomhus, 1-10 m³

12 år

Omedelbart, om det inte är utfört inom föreskrivet tidsintervall

S-cisterner* i mark, >1 m³, installerade före 6 juni 1990

6 år

Omedelbart, om det inte är utfört inom föreskrivet tidsintervall

K-cisterner** i mark, >1 m³

12 år

Omedelbart, om det inte är utfört inom föreskrivet tidsintervall

Inom vattenskyddsområde

Cisterntyp

Kontrollintervall

Tid för besiktning

Cisterner med sekundärt skydd***

12 år

Omedelbart, om det inte är utfört inom föreskrivet tidsintervall

S-cisterner* installerade före 6 juni 1990, utan sekundärt skydd

3 år

Omedelbart, om det inte är utfört inom föreskrivet tidsintervall

K-cisterner**, utan sekundärt skydd

6 år

Omedelbart, om det inte är utfört inom föreskrivet tidsintervall


*S-cistern = cistern med mindre god korrosionsbeständighet. Cisternen kan vara utförd av stål eller stållegering.

**K-cistern = cistern med god korrosionsbeständighet. Cisternen kan vara utförd av plastbelagt stål, termoplast, glasfiberarmerad härdplast eller syrafast stål.

***Det sekundära skyddet ska rymma minst hälften av lagrad vätskevolym, dock minst den största behållarens volym. Det ska vara tätt och hållbart. En cistern inom skyddsområde som installerats efter den 6 juni 1990, ska vara försedd med ett sekundärt skydd. Kravet på sekundärt skydd gäller dock inte cistern placerad inne i bostadshus. Sådan cistern ska dock besiktigas vart 3:e år (S-cistern) eller vart 6:e år (K-cistern om sekundärt skydd saknas).

Företag som utför kontroll

Efter besiktningen skrivs en kontrollrapport. Rapporten skall förvaras av cisterninnehavaren. Om cisternen är placerad utomhus eller inom vattenskyddsområde ska en kopia skickas till Miljö- och byggförvaltningen, Ovanåkers kommun, 828 80 Edsbyn.

Cistern som tas ur bruk

När cistern och dess rörledningar tas ur bruk ska det anmälas till miljö- och byggnämnden. Detta gäller alla cisterner oavsett placering och som har en volym mellan 1-10 m³.

Cisterner som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Detsamma gäller påfyllnings- och avluftningsrör, för att undvika påfyllning av misstag. Grundregeln är att cisterner som tas ur bruk ska tas bort helt.

Eventuell nivåmätare som innehåller kvicksilver ska betraktas som farligt avfall och lämnas till särskild mottagningsstation för sådant avfall.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.