Kontakt

Värmepumpar

Här hittar du information om hur du anmäler installation av värmepumpar för bergvärme, jordvärme, grundvatten och ytvatten.

Installation som tillvaratar värme från berg, jord, grund- och ytvatten ska anmälas till miljökontoret.PDF Anmälan ska göras i god tid innan installationsarbetet påbörjas.

Anmälan till miljö- och byggkontoret

Till anmälan ska en skalenlig situationsplan (tomtkarta) bifogas. På situationsplanen ska fastigheten med byggnader, VA-, el- och teleledningar, kollektorns placering samt i vissa fall egen och grannars vattentäkt och avloppsanordning tydligt framgå.

För handläggning tas en avgift ut i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och med stöd av miljöbalkens 27 kapitel 1 §. Handläggningstiden beräknas till 2 timmar.

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2018-12-07 11.14

Tyck till om sidan