Kontakt

Eldningsanläggning

Vi har nyligen uppdaterat våra bygglovssidor och därmed kan informationen på den här sidan kan vara inaktuell.

Funderar du på att installera eller göra en väsentlig ändring av en eldstad eller rökkanal? Då måste du skicka in en anmälan. Här kan du läsa mer om anmälan för eldningsanläggning.

Vad säger lagstiftningen

Plan- och byggförordningen 6 kap § 5 ställer krav på att en anmälan ska göras till miljö- och byggnämnden vid en ny installation av en eldstad och/eller rökkanal samt väsentlig ändring av en eldstad och/eller rökkanal.

Boverket har tagit fram allmänna råd för då anmälan krävs respektive inte krävs, dessa finns samlade i VÄS 2 (BFS 2013:13) på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Exempel på när en anmälan krävs

En anmälan krävs i stort sett alltid vid en ny installation av en eldstad och/eller rökkanal. Med en ny installation avses en installation av en eldstad och/eller rökkanal där det inte sitter någon idag. Insättning av kassett eller motsvarande i öppen eldstad kräver en anmälan.

Att byta ut en befintlig eldstad mot en annan kan kräva en anmälan med vissa undantag. Byter du till en likvärdig eldstad med samma placering krävs det inte en anmälan under förutsättningen att alla följande kriterier uppfylls:

  • Typ av eldstad (t.ex. ved till ved. Kombipanna räknas inte).
  • Storlek (byte mellan två eldstäder som båda väger under 200 kg).
  • Effekt (t.ex. byte av pannor inom 1-12 kW bedöms inte vara en väsentlig ändring).
  • Anslutning till befintlig skorsten eller rökkanal i en befintlig skorsten

Exempel på när en anmälan inte krävs

  • Byte av eldstad till likvärdig som uppfyller alla fyra tidigare nämnda kriterier
  • Glidgjutning av en skorsten
  • Byte av eldstadsplan
  • Insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållningsåtgärd
  • Är du osäker kontakta någon utav våra bygglovshandläggare för mer information eller för att få en korrekt bedömning.

Anmälan av eldningsanläggning

De handlingar du behöver skicka in för att anmäla eldningsanläggning är:

För att snabba upp handläggning kan du även bifoga eldstadens tekniska broschyr eller anläggningens typ- eller miljögodkännande.

Startbesked

För att få påbörja installationen av din eldningsanläggning krävs det att miljö- och byggnämnden utfärdar ett startbesked. Du får ett startbesked när din anmälan har blivit godkänd.

Giltighetstid för startbesked

Ett beslut om startbesked upphör att gälla om installationen inte påbörjats inom två år från dagen för anmälan.

Slutbesked

För att få påbörja elda krävs det att miljö- och byggnämnden utfärdar ett slutbesked eller ett tillfälligt slutbesked. Slutbesked kan tidigast utfärdas efter att en kontroll av eldstad, rökkanal och tillhörande taksäkerhetsanordningar gjorts av en skorstensfejarmästare, utan eller med försumbara brister.

Handläggning

Handläggning av ditt ärende sker av handläggare på miljö- och byggavdelningen och tar vanligtvis 1-4 veckor beroende på hur högt ärendetryck det är på avdelningen.

Avgift

Avgiften för en anmälan om eldningsanläggning och/eller rökkanal uppgår till 890 kronor fr.o.m år 2014. Taxan är fastställd och beslutad av kommunfullmäktige.

Sotning och tillsyn

Räddningstjänsten (KFSH) sköter tillsynen över sotning och brandskyddskontroll, och går att nå på tfn. 0271-54 00 00 vid frågor. Eller genom e-post: info@kfsh.se

Sotning i Ovanåkers kommun utförs av JO Sotning Länk till annan webbplats., tfn 0651-109 84, 070-553 09 84.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.