Kontakt

Altan, uteplats och uterum

Vi har nyligen uppdaterat våra bygglovssidor och därmed kan informationen på den här sidan kan vara inaktuell.

Om du vill bygga en altan eller uteplats kan du få göra det utan bygglov. Men för att bygga ett uterum krävs oftats bygglov. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet ligger. Här kan du läsa mer om vad som gäller för de olika byggena.

Altaner och uteplats

För att bygga en altan kan det krävas bygglov beroende på hur den ser ut och är byggd. Ett vanligt trädäck byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Om altanen byggs så att den får en viss höjd över marken kan den räknas som en ny- eller tillbyggnad och då kan bygglov krävas. Det finns inga exakta mått för när en altan kräver bygglov, varken när det gäller storlek eller höjd över marken. Det är det visuella intrycket tilsammans med altanens höjd som är avgörande.

Om altanen inte anses vara en tillbyggnad eller nybyggnad behövs inget bygglov. Altanen får då byggas var som helst på tomten och ända fram till tomtgränsen utan grannens medgivande.

Kom ihåg att även om altanen inte kräver bygglov ska den uppfylla vissa krav, bland annat krav på hållfasthet och bärförmåga.

Utanför detaljplanerat område

Om altanen räknas som en tillbyggnad och fastigheten ligger utanför detaljplanerat område krävs inte alltid bygglov. För en- och tvåbostadshus utanför detaljplan krävs oftast inget bygglov för att bygga små tillbyggnader. Om den lovbefriade tillbyggnaden byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

Glasa in en befintlig uteplats

Inglasning av en befintlig uteplats kräver oftast bygglov eftersom det räknas som en fasadändring. Fasadändringar kräver dock inte alltid bygglov. Om åtgärden inte ändrar byggnadens eller områdets karaktär vesäntligt behövs inget bygglov. Detta behöver bedömas från fall till fall av miljö- och byggnämnden. Utanför detaljplan krävs inget bygglov för fasadändringar.

Bygga ett nytt inglasat uterum

Att bygga ett nytt inglasat uterum kräver antingen bygglov eller anmälan. Det räknas som en tillbyggnad om det görs i anslutning till huvudbyggnaden och som en nybyggnad om det görs fristående.

Det finns vissa undantag från bygglovsplikt för både tillbyggnader och nybyggnader. Lär mer om undantagen på sidan Anmälan.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.