Kontakt

Olovligt byggande

Vi har nyligen uppdaterat våra bygglovssidor och därmed kan informationen på den här sidan kan vara inaktuell.

Om något som kräver bygglov har utförts utan att ett startbesked har beviljats kallas detta för olovligt byggande, eller "svartbygge". Det medför straffavgifter och kan därför bli en kostsam historia.

Olovligt byggande, påföljder och ingripanden behandlas i 11 kap. plan- och bygglagen. Avgiftens storlek beräknas med hjälp av 9 kap. plan- och byggförordningen.

Miljö- och byggnämndens skyldigheter

Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (PBL) ska miljö- och byggnämnden ta upp fråga om påföljd och ingripande så snart det finns anledning att anta att en åtgärd som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan har utförts utan lov.

Frågor och svar om byggsanktionsavgifter

Vad är en byggsanktionsavgift?

En form av "böter" för den som har gjort en byggåtgärd som strider mot plan- och bygglagen. Det finns även en sanktionsform som heter vite, och som ska tillämpas på överträdelser som inte kräver lov eller anmälan t.ex. ovårdade tomter.

Går det att söka lov eller anmälan i efterhand, få startbesked, slippa sanktionsavgift och få fortsätta bygga det som är påbörjat?

Nej. Nya plan- och bygglagen ger inte den möjligheten.

Går det att utföra rättelse för att slippa byggsanktionsavgift?

En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion eller ingripande sker enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med miljö- och byggnämnden.

Det innebär att det går att utföra rättelse i vissa fall och i vissa fall inte. Har du t.ex. rivit en större kontorsbyggnad utan startbesked så är det svår att bygga upp byggnaden till sin ursprungliga form igen. Har du däremot påbörjat bygga en byggnad utan startbesked så har Mark- och miljööverdomstolen i Dom 2014-01-08 Mål nr P 7235-13 fastställt att för rättelse av att ha byggt utan startbesked krävs återställande genom rivning.​ River du påbörjad byggnad innan nästa nämndsammanträde så avskrivs byggsanktionsavgiften.

Vad innebär att starta utan startbesked?

Utföra lov- eller anmälningspliktiga åtgärder innan ett skriftligt beslut om startbesked har utfärdats från miljö- och byggnämnden som godkänner att man får påbörja åtgärderna.

Det innebär att t.ex. utföra förberedande grävningsarbeten på egen risk inte nödvändigtvis behöver betyda att man har påbörjat byggåtgärderna. Om inte grävningsarbetena kräver marklov.

Vad innebär att ta i bruk utan slutbesked?

Flyttar in möbler och börjar inreda, ställer in en bil i ett garage, börjar elda i en kamin osv. Att börja använda byggnaden eller anläggningen för sitt syfte.

Vad kostar det att göra fel?

Maxbeloppet som en byggsanktionsavgift kan kosta är 2,22 miljoner kronor. Det beloppet är för de riktigt stora överträdelserna.

Att sätta in en eldstad utan startbesked: 4400 kronor.
Riva ett bostadshus utan startbesked: 44 400 kronor med ett tillägg på 90 kronor/kvm riven sanktionsarea.​
Starta en butikverksamhet utan slutbesked för åtgärder som har omfattats av ett startbesked: 26 640 kronor med ett tillägg på 90 kronor/kvm butiksarea.
Påbörja bygga ett flerbostadshus på 900 kvm utan startbesked: 932 400 kronor.

Kan miljö- och byggnämnden hoppa över att ta ut en byggsanktionsavgift?

Miljö- och byggnämnden bryter mot lagen om de inte prövar förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så fort det finns anledning att anta att någon inte har följt lagstiftningen.

Om jag tycker att miljö- och byggnämnden har tagit fel beslut?

Ett beslut från miljö- och byggnämnden (MBN) är överklagningsbart till länsstyrelsen.

Ett beslut från länstyrelsen är överklagningsbart till mark- och miljödomstolen (MMD). Därefter kan beslutet överklagas till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). ​
För att få överklaga till MÖD krävs prövningstillstånd. Ett beslut från MÖD är sedan inte överklagningsbart.

Hur länge kan en byggsanktionsavgift tas ut?

Om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom 5 år efter överträdelsen så får en byggsanktionsavgift inte tas ut. Det innebär dock inte att byggnadsverket blir legaliserat.

Ansvaret ligger hos den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begick överträdelsen eller den som har fått fördel av överträdelsen.

Preskribtionstiden för åtgärder som strider mot lagstiftningen är 10 år. Det innebär att miljö- och byggnämnden inte kan besluta om rättelse eller andra förelägganden för åtgärder äldre än 10 år. Det innebär dock inte att byggnadsverket blir legaliserat.​
Obeservera att reskriptionstiden gäller inte om överträdelsen är att någon olovligen tagit i anspråk en bostadslägenhet för ett annat ändamål än bostad. Till skillnad mot plan- och bygglagen så har strandskydd ingen preskriptionstid. Det innebär att byggnadsverk som är olovligt utförda inom strandskyddsområde efter år 1975 då strandskyddslagstiftningen kom, kan ställas krav på att plockas bort.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.