Kontakt

Förhandsbesked

Vi har nyligen uppdaterat våra bygglovssidor och därmed kan informationen på den här sidan kan vara inaktuell.

Begäran om förhandsbesked innebär att man före en omfattande projektering kan få bindande besked från miljö- och byggnämnden om en byggnadsåtgärd överhuvudtaget kan tillåtas på en viss plats. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om förhandsbesked.

Handlingar

För att ansöka om förhandsbesked använder du blanketten Ansökan om förhandsbesked Pdf, 401.9 kB, öppnas i nytt fönster.. När det gäller förfrågan om nya hus på nya tomtplatser bör följande handlingar och uppgifter ingå i ansökan:

  • Karta med redovisning av föreslaget läge för tomtplatsen, lämpligen på utdrag av den ekonomiska kartan skala 1:10 000. Kartexempel för förhandsbesked Pdf, 303.1 kB, öppnas i nytt fönster..
  • Enkel beskrivning med uppgifter om avsedd användning/verksamhet på den tänkta tomtplatsen - eventuell djurhållning - tillfartsväg, befintlig eller eventuell ny väg
  • Om möjligt uppgifter om dricksvatten, t.ex. typ av eventuell befintlig brunn, typ av brunnar på grannfastigheter, kapaciteter på befintliga brunnar, tänkt läge för ny brunn etc. (markeras på kartan)
  • Avlopp, markera på kartan ett ungefärligt förslag till lösning på den tänkta tomtplatsen
  • Om det finns en befintlig kraftledning på eller i närheten av den tänkta tomtplatsen

Handlingarna ska skickas till:
Ovanåkers kommun
Miljö- och byggavdelningen
828 80 Edsbyn

Beslutet om förhandsbesked tas i nämnden och dina kompletta ansökningshandlingar bör vara inlämnade 6-8 veckor före kommande sammanträdesdag för miljö- och byggnämnden.

Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

Miljö- och byggavdelningen gör en lämplighetsbedömning på grundval av riktlinjer i översiktsplanen, lagstiftning, tekniska frågor m.m. Ärendet skickas i vissa fall för yttrande till Trafikverket, länsstyrelsen, och andra berörda myndigheter samt till berörda grannar med flera. Därefter upprättar miljö- och byggavdelningen en skrivelse med förslag till beslut. Beslut fattas på miljö- och byggnämndens sammanträde.

När du fått ett positiv förhandsbesked

Ett positivt förhandsbesked är bindande för miljö- och byggnämnden i två år. Om bygglovansökan inlämnas under denna tid och uppfyller eventuella villkor i förhandsbeskedet och lagkraven i övrigt ska bygglov beviljas.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.