Kontakt

När behöver jag bygglov?

Vi har nyligen uppdaterat våra bygglovssidor och därmed kan informationen på den här sidan kan vara inaktuell.

Bygglov krävs vanligtvis för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av byggnader. Du kan även behöva bygglov när du vill sätta upp skylt eller ljusanordning. Här kan du läsa mer om vilka åtgärder som kräver bygglov.

Nybyggnad och tillbyggnad

Att bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad kräver oftast bygglov. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Även byggnader utan väggar, till exempel större skärmtak eller carportar, kräver bygglov.

Att flytta en byggnad till en annan plats räknas som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen. Det kräver därför både bygglov och rivningslov.

För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag från bygglovsplikten när det gäller ny- och tillbyggnad. Några exempel på sådana undantag är Attefallshus och tillbyggnad 15 kvadratmeter. Däremot kräver dessa åtgärder att du gör en bygganmälan.

Yttre eller inre ändringar av en byggnad

Om byggnaden ligger i ett område med detaljplan behöver du bygglov för att ändra utseende på byggnaden genom att

  • byta kulör på byggnaden, till exempel från gul till röd färg.
  • byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä.
  • byta material på taket, till exempel från tegel till plåt.
  • att byta storlek på eller ta upp ett fönster i fasaden

Du behöver inte bygglov för att ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring, till exempel lägga nytt golv eller ta bort undertak. Du måste dock lämna in en anmälan till miljö- och byggavdelnigen om du vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning. Detsamma gäller om den åtgärd du vill utföra innebär att byggnadens bärande delar berörs eller om du planerar att till exempel göra stora förändringar av vatten- och avloppsledningar.

Alla ändringar ska göras varsamt, så att byggnaden behåller sin karaktär. Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, eller som ingår i ett område som är särskilt värdefullt har ett utökat skydd och får förändras till det sämre.

Ändrad användning av byggnad

Att använda en byggnad för ett nytt ändamål kräver nästan alltid bygglov, även om förändringen inte medför några byggnadstekniska åtgärder. Förändringen måste emellertid vara väsentlig t.ex. från garage till lager, från bostad till kontor, från fabrik till butik, från ladugård till verkstad. Bygglov krävs även om det bara är en del av byggnaden som får ändrad användning.

För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag från bygglovsplikten när det gäller yttre och inre ändringar. Exempelvis takkupor och inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus är bygglovsbefriade men anmälningspliktiga.

Uppföra, flytta eller ändra vissa anläggningar

Du behöver bygglov för att ställa upp, flytta eller väsentligt ändra vissa anläggningar. Några exempel på sådana anläggningar är

  • murar och plank av viss storlek. Läs mer på sidan Murar och plank.
  • permanent uppställning av bilar, båtar eller containrar.
  • förvaring av byggnadsmaterial av viss omfattning
  • fasta cisterner eller motsvarande för förvaring av hälso- och miljöfarliga produkter och brandfarliga ämnen. Om det inte gäller en mindre anläggning som bara är för den egna fastighetens behov.

Sätta upp skyltar eller ljusanordningar

I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra en skylt. Samma gäller för att sätta upp en större ljusanordning. Vissa undantag finns för mindre obelysta skyltar, kontakta miljö- och byggavdelningen för mer information.

För skyltar utanför detaljplanerat område krävs det som oftast inte bygglov, men det kan istället krävas tillstånd från länsstyrelsen, Trafikverket eller polismyndigheten.

OBS! markägaren ska alltid godkänna placering av skyltar på dennes mark. På allmänna platser som gator och torg är kommunen oftast markägare.

Så ansöker du om bygglov

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.