Kontakt

Så ansöker du om bygglov

Vi har nyligen uppdaterat våra bygglovssidor och därmed kan informationen på den här sidan kan vara inaktuell.

Bygglov krävs vanligtvis för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av byggnader. Du kan även behöva bygglov när du vill sätta upp skylt eller ljusanordning. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om det.

Om du söker bygglov för nybyggnad, tillbyggnad eller ändring av en byggnad ska du använda dig av blanketten Ansökningsblankett för bygglov, rivningslov och marklov Pdf, 491.1 kB, öppnas i nytt fönster.. Om du ska sätta upp en skylt eller ljusanordning ska du använda dig av blanketten Ansökningsblankett för skyltar och ljusanordningar Pdf, 513.7 kB, öppnas i nytt fönster.. Om du ska ansöka om flera ärenden måste du skicka med en ansökningsblankett för varje enskilt ärende. Om bygglovsärendena gäller för samma fastighet kan de hanteras i ett beslut vilket innebär en lägre avgift.

Blanketten ska innehålla uppgifter om ditt person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetens beteckning, vad ansökan avser och när arbetena ska påbörjas. Om det behövs en kontrollansvarig så ska du föreslå en sådan.

Handlingar

De handlingar du behöver skicka in för att söka bygglov är:

Ytterligare handlingar kan behövas för handläggning av ditt ärende t.ex. brandskyddsdokumentation, konstruktionsberäkningar, energibalansberäkningar, färdigställandeskydd, bullerberäkningar, ansökan om strandskyddsdispens, trafikutredning, verksamhetsbeskrivning, yttrande från arbetstagarrepresentant m.m.

Handlingarna ska skickas till:
Ovanåkers kommun
Miljö- och byggavdelningen
828 80 Edsbyn

Startbesked

Åtgärderna får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden har utfärdat ett startbesked. Du får ett startbesked när ditt bygglov är beviljat.

Slutbesked

Åtgärderna får inte tas i bruk förrän miljö- och byggnämnden har utfärdat ett slutbesked. För att få ett slutbesked behöver du visa på att alla krav som gäller enligt bygglovet och kontrollplanen är uppfyllda och att byggnadsnämnden inte anser att det finns skäl att ingripa med tillsyn.

Om åtgärderna påbörjas före utfärdandet av ett startbesked eller om åtgärderna tas i bruk utan ett slutbesked ska miljö- och byggnämnden ta ut en betydande sanktionsavgift.

Ansök i god tid

Tänk på att skicka in din ansökan i god tid. Det är många sin vill bygga under sommaren och perioden mars-juni är vår miljö- och byggavdelning högt belastad. Ditt ärende kan därför ta längre tid. Ett beviljat bygglov måste påbörjas inom två år och avslutas inom fem år.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.