Kontakt

Lov- och anmälningsprocessen

Vi har nyligen uppdaterat våra bygglovssidor och därmed kan informationen på den här sidan kan vara inaktuell.

Vad händer när du skickat in din ansökan till miljö- och byggnämnden? Här kan du läsa om hur beslutandeprocessen för lov och förhandsbesked går till.

Miljö- och byggnämnden handlägger ärenden om lov, anmälan och förhandsbesked skyndsamt och ska meddela sitt beslut inom tio veckor från det att en komplett ansökan har kommit in.

Om det är nödvändigt på grund av utredning i ärendet, får tiden förlängas en gång med högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. 

Ett enkelt ärende tar normalt 3-4 veckor att handlägga men kan variera beroende vilken tid på året ansökan skickas in och om man behöver höra grannar eller göra remissutskick. Under månaderna februari till maj brukar det vara många som ansöker om bygglov. Det innebär att ärendena tar lite längre tid att handlägga under den perioden.

Bygglovsprocessen för enklare ärenden utan kontrollansvarig

1. Inför din ansökan

Det första du behöver göra är att ta reda på om den åtgärd du vill göra är lov- eller anmälningspliktig.

Vilka regler gäller för ditt område?

Inom de detaljplanerade områdena finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i ditt område. På sidan detaljplaner och områdesbestämmelser, kan du se vad som gäller för ditt område.

Strandskydd

Ska du bygga närmare än 100 meter till en sjö eller ett annat vattendrag behöver du ett särskilt skäl för att kunna ansöka om befrielse från strandskyddet. Läs mer om vilka regler som gäller för strandskydd.

Vad kostar en ansökan?

Beroende på vilken åtgärd du ska göra så varierar kostaden för lovansökningar. Kostnaderna är fastställda i kommunfullmäktige.

Avgifter för lov och anmälan.

Informera grannarna

Det kan vara en god idé att informera grannarna om dina planer innan du skickar in din ansökan.

Bygglovsprocessen för ärenden med kontrollansvarig

2. Granskning av handlingar som lämnats in

När du skickat in din ansökan kommer den att granskas av en av våra handläggare. Handläggaren kollar så att din ansökan är komplett, det vill säga att du har skickat med alla handlingar som behövs för att miljö- och byggnämnden ska kunna fatta ett beslut.

Behov av kompletteringar

Om handläggaren anser att din ansökan behöver kompletteras med någon handling blir du kontaktad. Då behöver du skicka in kompletteringen för att din ansökan ska kunna handläggas.

Om du inte skickar in den begärda kompletteringen kommer din ansökan att bli avvisad.

3. Handläggning av ärende

När en komplett ansökan har kommit in kan handläggningen av ärendet påbörjas. Handläggningstiden för enkla ärenden tar normalt 3-4 veckor. Kontakt med grannar och remissutskick kan förlänga handläggningstiden. Handläggningstiden får inte vara längre än tio veckor.

Tekniskt diskussion

För ärenden som kräver en kontrollansvarig hålls oftast en teknisk diskussion på kommunkontoret. Där går man igenom hur arbetet ska planeras och organiseras samt ser till att kraven enligt boverkets byggregler uppfylls. För enklare ärenden kan man i vissa fall anse en teknisk diskussion inte behövs.

Miljö- och byggnämnden avgör om det krävs en teknisk diskussion.

Kommentar från andra

Om ditt ärende gäller en byggnadsåtgärd som ska göras närmare än 4,5 meter till tomtgränsen eller inte stämmer överens med detaljplanen för ditt område, ska dina grannar ges möjlighet att yttra sig.

Miljö- och byggnämnden går alltid ut med grannhöranden om behovet finns enligt plan- och bygglagen. Detta för att säkerställa att grannar har sett de handlingar som behövs i varje enskilt ärende

4. Beslut om lov och startbesked

Handläggaren beviljar eller avslår

Om alla förutsättningar finns för att bygglov ska kunna beviljas fattar handläggaren ett beslut om lov. Ett beviljat lov medför inte att du får påbörja åtgärderna. För att få starta behöver du ett startbesked. För enkla ärenden fattar man ofta beslut om bygglov och startbesked i samma beslutshandling.

Om handläggaren föreslår att ansökan ska avslås kan du välja om du vill överklaga beslutet till länsstyrelsen.

Startbesked

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har fattat ett beslut om startbesked.

Startar man utan startbesked ska miljö- och byggnämnden ta ut en byggsanktionsavgift.

Överklaga beslut

Om du vill överklaga ett beslut av miljö- och byggnämnden ska du skicka en skrivelse senast tre veckor efter att beslutet har mottagits. Läs mer om överklagande.

5. Beslut om slutbesked

Slutdiskussion

När ett byggprojekt som har omfattats av teknisk diskussion avslutas, ska miljö- och byggnämnden tillsammans med den kontrollansvarige och sökanden hålla en avslutande diskussion på platsen för byggnationerna.

Slutbesked

Miljö- och byggnämndens slutbesked innebär att byggnadsverket får tas i bruk. Du får till exempel inte flytta in i en byggnad eller börja elda i en kamin förrän den är godkänd med ett slutbesked, om inte miljö- och byggnämnden beslutar annat.

Tar man ett byggnadsverk i bruk utan ett slutbesked ska miljö- och byggnämnden utfärda en byggsanktionsavgift.

Tillfälligt slutbesked

Ett tillfälligt slutbesked, även kallat interimistiskt slutbesked, är ett slutbesked som miljö- och byggnämnden kan ge om en brist behöver åtgärdas eller en kontroll behöver göras i efterhand. När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord ska nämnden slutligt pröva frågan om slutbesked igen. Byggnadsverket får antingen tas helt eller delvis i bruk när man har fått ett interimistiskt slutbesked

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.