Kontakt

Kontrollansvarig

Vi har nyligen uppdaterat våra bygglovssidor och därmed kan informationen på den här sidan kan vara inaktuell.

Vid många byggnads-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som bistår byggherren när åtgärderna genomförs. Här kan du läsa om vad en kontrollansvarig är, vad denne gör och när en kontrollansvarig inte behövs.

En kontrollansvarig arbetar på uppdrag av dig som byggherre. Kraven är att den kontrollansvarige är certifierad med lägst behörighet för projektets svårighetsgrad. Den kontrollansvarige ska även ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Denne får alltså inte vara släkt eller arbeta inom samma företag som den som utför åtgärden.

Sök efter en certifierad kontrollansvarig på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Vad gör en kontrollansvarig?

 • Hjälpa byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden.
 • Vid rivningsåtgärder, hjälpa till med inventeringen av farligt avfall och annat avfall.
 • Se till att kontrollplanen, bestämmelser, villkor och nödvändiga kontroller utförs.
 • Närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller.
 • Ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

När ska en kontrollansvarig utses?

När det krävs ska byggherren utse en certifierad kontrollansvarig innan arbetet påbörjas, så tidigt som möjligt och helst redan på projekteringsstadiet. Vem som ska vara kontrollansvarig ska anmälas till miljö- och byggnämnden av byggherren på ansöknings- eller anmälningsblanketten. Miljö- och byggnämnden gör bedömningen om en kontrollansvarig krävs för ditt ärende.

Åtgärder där en kontrollansvarig inte behövs

 • Åtgärder och byggen som inte behöver bygglov eller anmälan.
 • Små ändringar i en- eller tvåbostadshus. Exempelvis ny- och tillbyggnader upp till
  15 kvadratmeter, inglasning av altan, växthus, garage, bastu eller eldstad.
 • Små ändringar i flerbostadshus eller verksamheter.
 • Flytt av en eller flera enkla byggnader.
 • Byte av färg eller andra ärenden som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är en kulturhistorisk värdefull byggnad.
 • Åtgärder som gäller skyltar eller ljusanordningar.
 • Rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall.
 • Åtgärder som kräver marklov, om åtgärden är liten.

Läs mer om kontrollansvarig på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.