Kontakt

Kontrollplan

Vi har nyligen uppdaterat våra bygglovssidor och därmed kan informationen på den här sidan kan vara inaktuell.

För alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder krävs en kontrollplan. Här kan du läsa om vad en kontrollplan är och vad den kan innehålla.

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden uppfylls. Du som byggherre är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs. Om din byggåtgärd kräver en kontrollansvarig ska denne biträda dig med detta. Kontrollen kan göras genom egenkontroll eller av fristående sakkunnig.

Vad kan en kontrollplan innehålla?

Kontrollplanen anpassas till din kompetens och svårighetsgraden på byggåtgärden. Oftast utformas den som en checklista där det i rader och kolumner framgår:

  • vad som ska kontrolleras
  • vem som ska kontrollera
  • hur och när kontrollen ska göras
  • vad kontrollens resultat ska jämföras mot
  • om det finns några anmärkningar och vilka åtgärder som behöver göras

Kontrollerna kan till exempel gälla en byggnads fuktskydd eller en konstruktions bärighet, ventilation, säkerhetsfrågor, beständighet och tillgänglighet.

När ska kontrollplanen lämnas in?

För enklare projekt, nybyggnation eller rivningsåtgärder ska förslag till kontrollplan lämnas in med lovansökan eller anmälan. På så sätt kan man få ett snabbt startbesked.

För ett mer komplext byggnadsverk ska förslag till kontrollplan lämnas senast vid det tekniska samrådet. Eftersom den oftast är väldigt omfattande är det lämpligt om den lämnas till byggnadsnämnden i god tid före det tekniska samrådet. Detta för att ge byggnadsnämnden möjlighet att planera och förbereda det tekniska samrådet och avgöra vilka som bör närvara vid samrådet.

Mer information om kontrollplan på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.