Kontakt

Strandskydd

Vi har nyligen uppdaterat våra bygglovssidor och därmed kan informationen på den här sidan kan vara inaktuell.

Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för strandskyddade områden och hur du kan söka dispens om du vill bygga något.

I Sverige har stränderna haft ett unikt skydd sedan 1950-talet och tack vare detta är stränderna på många håll i landet tillgängliga för allmänheten.

Strandskyddsområde gäller enligt lag och är i Ovanåkers kommun 100 m från strandkant ut i vattnet och upp på land. Vid insjöar och vattendrag, oavsett storlek, råder ett generellt förbud att inom 100 meter från strandlinjen uppföra nya byggnader, nya anläggningar eller vidta andra åtgärder som kan motverka strandskyddets syften.

Vad gäller inom ett strandskyddat område?

Inom ett strandskyddat område får du inte bygga nya byggnader. Du får inte heller ändra en byggnads användning så att den hindrar eller avhåller allmänheten från att vara i området. Fler åtgärder som inte är tillåtna är exempelvis att anlägga en brygga, sätta upp staket och schakta, spränga eller fälla träd.

Att göra en åtgärd som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växarter inom ett strandskyddat område kräver dispens från strandskyddet.

Dispens från strandskyddet

Om du vill bygga eller ändra något inom ett strandskyddat område, kan du få dispens från strandskyddet om du har ett särskilt skäl. Du kan få dispens om du kan tillämpa ett av följande särskilda skäl:

  • Marken är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
  • Området är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg.
  • Anläggningen måste ligga vid vatten och behovet kan inte tillgodoses utanför området.
  • Du behöver utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
  • Området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet.
  • Området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
  • Området ligger inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS).

Ansöka om dispens

För att ansöka om dispens från strandskyddet behöver du skicka med en ansökan om strandskyddsdispens Pdf, 431.3 kB, öppnas i nytt fönster. i din bygglovsansökan eller anmälan.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad