Kontakt

Lediga tomter i Torraberg (Roteberg)

Tomtmark i Torraberg till försäljning. Området är tänkt för tre tomter. Marken är inte uppstyckad i tomter, detta kommer att göras i samband med försäljning.

Tanken med tomtema är att den som köper ska kunna ha tillgång till område for stall och beteshagar. Det är dock inte något krav att köparen måste ha häst. Det som däremot är viktigt är att köparen är medveten om att hästar kan komma att finnas i närheten och att krav på köparen accepterar detta kommer att ställas.

Kommunalt vatten och avlopp kommer att finnas.

Trafikmatning till området sker via Torrabergsvägen. Köparen kommer ingå i Torrabergsvägens vägsamfällighet och får räkna med viss kostnad for detta. För infarten till de tre blivande tomtema kommer en gemensam väg att behövas. Skötsel av denna kommer att bli tomtägarnas ansvar.

Uppförande av eventuellt stall och angöringsvägen dit kommer också att bli tomtägarnas ansvar.

Översiktskarta över lediga tomter i Torraberg utanför Edsbyn

Översiktskarta. Akutellt område markerat i rött

Detaljplan över lediga tomter i Torraberg utanför Edsbyn

Kontakt

Planeringsavdelningen

Tfn. växel 0271-570 00
E-post kommun@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-11-22 11.32