Biosfärområde Voxnadalen

Publicerad 2015-06-01 14.43

Nyhetsbrev 2/2015

Slutet av året och början av 2015 bestod till stor del att arbeta fram verksamhetsplan och budget för 2015. I slutet av året så medverkade projektet till att ta fram och upprätta LONA-projekt. En projektbeskrivning har också tagits fram till styrgruppsmötet. Därefter har ett brett förankringsarbete tagit vid. I början av lades också mycket arbete på projektets hem- och facebooksida.

Aktiviteter

Styrgruppsmöte

Den 5 februari höll styrgruppen sitt första möte för året. Till mötet hade Johanna Mac Taggart bjudits in. Johanna är MAB-koordinator för svenska biosfärrådet. Hon gick igenom hur arbetet kring en ansökan kan gå till och gav tips på hur vi bör tänkta. Utöver hennes föredrag, där även Anna Sundberg, LST informerade kring erfarenheter av världsarvsansökan. Vidare behandlades projektplan, verksamhetsplan och budget för 2015.

Arbetsgruppsmöten

Under perioden har arbetsgruppen träffats sju gånger. Där försöker vi lösa frågor såsom hur vi utvecklar en kartbild över det planerade biosfärområdet. Vid mötena tas också kopplingar till hur biosfärprojektet och ett kommande biosfärområde påverkar kommunen. Biosfärkontoret har haft en relativt stor påverkan och arbetsinsats i kommunens pågående arbete med översiktsplan.

Informationsmöten

Under mars månad medverkade projektet vid tre lokala årsmöten. Informationsspridning kring projektet har också skett i samband med möten som direkt eller indirekt är kopplat till projektet.

Löpande arbete

I december upprättades så kallade LONA-projekt. Två av dessa som är förstudier kommer kommunen att arbeta vidare med. Dels är det inventeringar som behöver kompletteras i övre delen av Häsboån, och dels är det att planlägga för en ökad tillgänglighet och för att främja friluftslivet i Sässmanområdet. Båda projekten innehåller kulturmiljöinventeringar och startar under 2015.

Biosfärprojektet har också varit med i de planeringsmöten som skett i samband med tankarna kring att starta ett projekt för att påbörja arbetet med en gemensam samsyn och samarbete kring fiske- och vattenplan för kommunen. Tankarna som håller på att utvecklas är att istället för att se till kommunala administrativa gränser arbeta utifrån avrinningsområden. Det innebär att hela Voxnan ska ingå och beskrivas. Samma tanke gäller även biosfärområdet där vi idag diskuterar utifrån Voxnans tillrinningsområde.

Samrådsgrupper

Odlingslandskapet – Fäbodskogen

I avvaktan på nytt regelsystem för EU stöd för jordbrukare har inget samlat möte hållits. Projektet planerar att genomföra en träff för att sprida kunskaperna kring hur bidragen kan nyttjas för att utveckla biosfärområdet positivt. Ett möte på temat hållbara fäbodar har genomfördes 2015-03-24, där bl a Marit Andersson och Jakob Silén från Järvsö deltog. Ljusdals kommun har tillsammans med Hembygdsföreningen i Järvsö sökt LONA medel för att utveckla och restaurera fäbodar och att ha en fortsatt verksamhet och kanske breddad verksamhet vid Svedbovallen.

Rovdjuren

En planeringsträff hölls 2015-03-02 för att diskutera hur vi kan gå vidare med rovdjursfrågan där Jens Hansen och Olle Berglund från biosfärkontoret tillsammans med, Linda Thelin De5Stora och Sara Sundin rovdjurshandläggare på länsstyrelsen träffades. En grovplan för ett kommande möte med i första hand brukare diskuterades. Mötet genomfördes den 16 april på biosfärkontoret med deltagare från De5Stora. LRF, fäbodföreningen och brukare.

Fiske- och vattenet

Projektet har framförallt jobbat med framtagandet av projektplaner inom ramen för LONA medel. Biosfärkontoret har varit aktiva i arbetet med att ta fram underlag och arbetet kring de idéer som aktualiserats för att göra en gemensam satsning på fiske- och vattenplan i Ovanåker, Bollnäs och Ljusdals kommuner.

Skogen

I slutet av perioden bokades möten för att träffa de stora aktörerna inom skogen: Svea Skog, StoraEnso, Bergvik Skog och Mellanskog. Skogsstyrelsens representant i ledningsgruppen Kent Hägg har bokat mötena och dessa genomförs under april/maj månad.

De inventeringar som genomfördes under 2015 finns nu presenterade på hemsidan. Förankringsarbete gentemot länsstyrelsen pågår. De intressanta områden som kommit fram under inventeringarna får också ingå i kommunens pågående arbete med översiktsplanen där områdena framhålls som skyddsvärda.

Integration

Arbete kring Integrationsfrågor tas översiktigt med i projektet. Projektledningen har bl.a. deltagit i föreläsning kring frågorna: Change your perspective där Madeleine Eriksson var föreläsare. Jens Hansen har även deltagit i fortbildning i religions- och integrationskompetens på Hudiksvalls Museum.

Det hållbara landskapet

Olle Berglund har från Biosfärkontoret deltagit och medverkat vid kommunens arbete med översiktsplanen. Här har biosfärarbetet fått en kommande bra förankring. Det genomsyrar också förslaget till kommunens inriktningsmål för den kommande mandatperioden.

Turism och entreprenörskap

Möten med turismansvariga har genomförts. Projektet har deltagit i de medborgardialoger kring turismen som genomförts i Alfta och Edsbyn. Olle Berglund ingår från kontoret i en arbetsgrupp som ska arbeta fram förslag på insatser som kan göras inom turismen.

”Klockstaplar, kyrkspån och trätjära”

Var rubriken för ett seminarium som Biosfärkandidat Voxnadalen stod som arrangör för den 10-11 februari. Syftet var att samla den del av hantverkskåren som fokuserar på antikvariska restaureringar för att belysa vikten av att använda rätt material och metoder. Totalt samlades drygt 30 deltagare och arrangörer var av ett flertal verkar inom biosfärområdet, men deltagarna kom från Gävleborg, Dalarna och Jämtland. På kvällen den 10 februari genomfördes en kvällsaktivitet som var kostnadsfri där de gästande, mycket kompetenta föreläsarna av mycket hög klass höll kortare föreläsningar. En utförlig rapport finns på hemsidan.

Övrigt

Folkhälsa-, miljö-, jämställdhet-, och hållbarhetsfrågorna finns löpande med i projektet, Projektet syftar till att bli ett modellområde för hållbar utveckling.

Möten har också hållits med bla Design för alla, Ljusdals kommun och inte minst, Länsstyrelsen

Medverkan i externa sammanhang med nationella och internationella nätverk

Unesco 70 år

Jens Hansen deltog när Svenska MAB träffades i samband med att Unesco firade 70 år den 10 mars. Samtal kring projektets kandidatur skedde med bl a Johanna Mac Taggart och Göran Blom från NV.

Uppnådda resultat

Den planering som ligger till grund för projektet och den verksamhetsplan som antagits följs i stort sett. Inom vissa områden ligger vi lite före och inom andra lite efter. Ibland uppstår saker som inverkar på tidplaneringen såsom krockar med andra arrangemang, mm.

Övrigt

Projektet tas emot överraskande positivt. Intresset för projektet Biosfärkandat Voxnadalen växer hela tiden. Under lanseringen av Facebooksidan fick den mer än 100 ”gilla” markeringar under första veckan. Projektet fortsätter arbetet med att skapa varumärket Biosfärkandidat Voxnadalen. Projektets mantra ”Bruka utan att förbruka” och ledorden bevara, utveckla och stödja kan bidra till att hitta breda vägar och området kan bli ett modellområde för hållbar utveckling.

Alfta 2014-05-26

Olle Berglund, projektledare

Tyck till om sidan