Biosfärområde Voxnadalen

Publicerad 2016-12-16 11.15

Nyhetsbrev 2/2016

Sommaren och hösten har fokus legat på att få ihop en ansökan. Fram till början av september pågick ett intensivt skrivande och sen har ansökan legat ute på remiss. Vi är mycket glada över de 35 svar vi har fått in med både ris och ros. Mer om detta kan ni läsa längre ner i nyhetsbrevet men först vill vi berätta vad vi har haft för aktiviteter sen förra nyhetsbrevet.

Vad har hänt sommaren och hösten 2016?

Ny biosfärkoordinator!

Mitt i semestertiden började vår nya koordinator Hanna Alfredsson med att jobba hårt för att få ihop all text som krävs i ansökan. Nu har Hanna varit med oss i ett halvår och redan hunnit göra massor för projektet.

Studiebesök från Tyskland

Tillsammans med Centrum för biologisk mångfald (CBM) stod Biosfärkandidat Voxnadalen värd för en grupp (9 personer) av landskaps- och naturvårdsvänner från organisationen: Deutscher Verband für Landschaftspflege (DVL) – Landcare Associations in Germany. Syftet var att visa hur olika former av utmarksbete och hävd av utmarksbeten sker idag. Under besöket visades ett flertal exempel upp över hur fäbodbeten bedrivs och sköts idag inom Ovanåkers kommun.

Remissläpp i Hamra nationalpark

För att uppmärksamma och förankra remissversionen av biosfärområdesansökan arrangerades ett fältmöte i ett av det planerade biosfärområdets kärnområden, Hamra nationalpark. Många aktörer, både brukare och myndigheter slöt upp och det blev en nyhet både i radio och i tidning.

Leder i Hälingebygden

Tillsammans med flera andra aktörer pågår ett LONA-projekt för att ta fram förutsättningarna för att skapa multileder för vandring, ridning skoteråkning m.m. och knyta samman befintliga leder. Efter projektfasen är planen att lederna ska drivas av en ekonomisk förening bestående av lokala aktörer.

Förankring

Innan och under remissperioden har Biosfärarbetet presenterats för flera aktörer i området, utöver remisssläppet i Hamra.

Resultat av remissperioden

Vi har fått 35 svar på remissen vilket vi är mycket glada för och huvuddelen av dessa ställer sig positiva till ett biosfärområde inom Voxnans avrinningsområde. Är du intresserad av att läsa remissen i sin helhet är den fortfarande tillgänglig härPDF.

Bland den kritik som har framkommit utkristalliserar sig några gemensamma nämnare:

  1. Flera remissinstanser önskar en större representation från områdets brukare/markägare i biosfärområdets organisation.
  2. En tydligare beskrivning av biosfärområdets unika identitet.
  3. Beskrivningen av skogsbruket behöver ges fler nyanser och utökas till att även beskriva dess roll i omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle.
  4. En tydligare beskrivning efterfrågas gällande hur vill vi arbeta med de föreslagna fokusområdena samt vilka nya möjligheter som tillkommer för områdets aktörer i och med ett biosfärområde.

Som ett resultat av remissyttrandena har styrgruppen beslutat (13/12) att revidera tidsplanen för ansökningsprocessen till Unesco. Istället för att lämna ifrån oss ansökan i februari 2017 kommer vi under nästa arbeta med förankring. Vi ser detta som positiv vändning nu när det stora arbetet med att skriva har passerat och vi kan lägga fullt fokus på ett utåtriktat arbete.

Tyck till om sidan