Kontakt

Riktlinjer gällande skyddsjakt för kommunjägare

Allmän jakt innebär jakt under allmän jakttid enligt bilaga 1 till jaktförordningen (1987:905).

Skyddsjakt innebär jakt enligt bilaga 4 till jaktförordningen (1987:905) och är ett sätt att förebygga skador som viltet kan orsaka eller av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse.

I jaktförordningen anges de skäl som kan medge skyddsjakt. Dessa skäl är:

 1. Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön,

 2. Av hänsyn till flygsäkerheten,

 3. För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom, eller

 4. För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur och växter.

Skyddsjakt får bedrivas av jakträttshavaren utan myndighetsbeslut på vissa arter enligt Jaktförordningens (1987:905) bilaga 4 under ordinarie jakttid. För övriga arter och vid jakt utanför ordinarie jakttid krävs tillstånd från länsstyrelsen eller Naturvårdsverket.

Vidare har Polisen rätt att besluta om avlivning av vilt som medför avsevärd skada eller utgör fara för människors säkerhet enligt 9 § Jaktlagen (1987:259).

Skyddsjakt inom Ovanåkers kommun

Ovanåkers kommun har avtal med ett jaktlag som har rätt att bedriva skyddsjakt inom detaljplanelagt område inom kommunens gränser. Jägarna har för ändamålet polisens tillstånd (enligt 3 kap 6 § ordningslagen (1993:1617)) för skjutning med eldvapen inom detaljplanelagt område i samband med skyddsjakt.

Riktlinjer

 1. Skyddsjakt på skadedjur bedrivs endast på detaljplanelagd mark eller kommunal mark av kommunens jägare, om det finns misstanke om miljö- eller hälsorisker. Skyddsjakten ska ske enligt reglerna i bilaga 4 i jaktförordningen (1987:905).
  • Avrop av skyddsjakt kan enbart ske via kommunstyrelsen eller miljö- och byggnämnden.
  • Avrop av skyddsjakt sker till Gatuavdelningen under kommunstyrelsen.

 2. Jakt utanför detaljplanelagd- eller kommunal mark på enskild fastighetsinnehavares initiativ enligt reglerna i bilaga 4 till jaktförordningen (1987:905), kan ske genom överenskommelse mellan kommunens jägare och fastighetsägaren. Kommunen ansvarar inte för sådan skyddsjakt. Kommunen bekostar inte denna typ av skyddsjakt utan parterna får själv göra upp om eventuell ersättning.
  • Fastighetsägaren ansvarar för att bedöma och genomföra åtgärder mot djur som kan orsaka skada på egendom eller sprida smitta. Det kan exempelvis gälla grävlingar eller skabbrävar.

 3. Sanering av skadedjur exempelvis möss, råttor, sorkar med mera betraktas inte som skyddsjakt. Fastighetsägaren ansvarar själva för ohyra och skadedjur i sina hus och trädgårdar.

 4. Ovanåkers kommun anlitar ett jaktlag dit alla avrop av skyddsjakt sker.
  • Alla jägare som utför tjänster för skyddsjakt åt kommunen ansvarar själva ansöka om tillstånd för att skjuta inom detaljplanelagt område hos Polisen. Kommunen ersätter inte kostnaden för tillståndet.
  • Årsvis ersättning betalas ut i förskott till det jaktlag som blivit tilldelat uppdraget som kommunjägare. Den årliga summan fördelas inom jaktlaget av jaktledaren och ska täcka kostnader för resor och ammunition med mera.

 5. Kommunen tillhandahåller väst märkt ’Kommunjägare’ vilken alltid ska bäras vid skyddsjakt. Västarna ska återlämnas till kommunen vid avtalets upphörande.

 6. Vid skyddsjakt ska skyddsjägare eftersträva ett så diskret fullgörande av uppdraget som möjligt. Vid val av tidpunkt, uppträdande och jaktsätt skall största möjliga hänsyn tas till allmänheten.

 7. I det fall skott avlossats skall återrapportering om detta ske så snart som möjligt till kommunstyrelsen.

 8. Djur som avlivats ska omhändertas av jaktlaget. Jaktlaget får behålla avlivat vilt.

 9. Kommunens jägare avlivar aldrig vildkatter på uppdrag av kommunen. I lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150) § 21 står följande:
  • En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten.

 10. Viltolyckor hänvisas till Nationella viltolycksrådet.

 11. Det är alltid jägarens bedömning på plats som avgör om jakt kan ske, eller inte, i det enskilda fallet.

 12. Överträdelse av ovanstående riktlinjer medför varning och vid upprepad överträdelse entledigande av berörd skyddsjägare.

Kontakt

Miljö- och byggchef

Mattias Bergström
0271 - 570 37
mattias.bergstrom@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-11-19 09.13