Kontakt

Riksintresse

Riksintresse blev ett lagstadgat begrepp 1987. Ett riksintresse kan vara en väg eller järnväg, mineraltillgångar eller fiske. Mest gäller det bevarandeminnen som naturvård och kulturminnesvård, resurser med en knapp tillgång som man ska hushålla med.

Inom riksintresse har staten starkare ställning gentemot kommunen med möjligheter att ingripa om inte kommunen tar hänsyn till riksintresse i sin planering. Från kommunernas sida är höjd bygglovsplikt ett vanligt medel för att bevara riksintresse.

1987 påbörjade länsstyrelsen ett arbete med att sammanställa riksintressanta byggnader och områden. Följande skrift från 1996 är en sammanställning från det arbetet. De flesta riksintressena tillhör den öppna bygden med inägor, byar och gårdar. Många delar i landskapet som var kännetecknande för jordbruksbygd hade redan vid inventeringen 1987 vuxit igen, och det som främst bestämde urvalet riksintressen var bebyggelsen och kvaliteten hos de enskilda gårdarna.

Länsstyrelsens rapport KulturmiljövårdPDF

Omslag till Länsstyrelsens rapport Kulturniljövård

Kontakt

Fysisk planerare

Patrik Svärd
Tfn 0271-570 39
E-post patrik.svard@ovanaker.se

Senast uppdaterad