Kontakt

Detaljplan för bostäder samt friluftsliv, Nabban, Alfta Kyrkby 11:5

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för bostäder samt friluftsliv, Nabban, Alfta Kyrkby 11:5, Alfta, Ovanåkers kommun.

Detaljplanen för friluftsliv och bostäder i Nabban antogs av kommunstyrelsen den 18 oktober. . Detaljplanen innebär en fortsatt användning av området som friluftsområde men möjliggör även för 13 villatomter inpassade i naturmarken. Detaljplanen har överklagats och ärendet hanteras nu av mark- och miljödomstolen.

Nuvarande skede: Överklagad

Detaljplanen

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att säkerställa Nabban som fritidsområde och ge förutsättningar för utveckling av befintliga och nya verksamheter. Syftet är även att pröva markens lämplighet för bostäder.

Gällande översiktsplan, ÖP2030, är den kommuntäckande översiktsplanen som antogs i maj 2017. I ÖP 2030 (Översiktsplan Ovanåkers kommun) är området vid Nabban utpekat som ett fritidsområde vilket innebär att detaljplanen delvis avviker från gällande översiktsplan.

Detaljplanens genomförande har inte bedömts medföra sådan betydande miljöpåverkan som menas i Miljöbalken 6 kap 3§ därmed har ingen strategisk miljöbedömning genomförts. Planförslaget handläggs med standardförfarande och har varit ute på samråd och granskning innan detaljplanen antogs av kommunstyrelsen 18 oktober 2022.

Här kan du läsa handlingarna

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta_antagandehandling.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2022-10-20 08.34
Planbeskrivning_antagandehandling.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2022-10-20 08.34
Granskningsutlåtande_antagandehandling.pdf Pdf, 747 kB. 747 kB 2022-10-20 08.43


Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Naturvärdesinventering_Nabban.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2022-09-01 09.33
Fågelinventering_Nabban.pdf Pdf, 251.5 kB. 251.5 kB 2022-09-01 10.59
PM arkeologisk utredning 9245-2021_inkl_bilaga.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2022-09-01 09.33
Bullerutredning_Nabban.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2022-09-01 09.33
PM_Geoteknik_Nabban.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2022-09-01 09.33
MUR Geoteknik Nabban inkl Bilagor.pdf Pdf, 6.7 MB. 6.7 MB 2022-09-01 09.33
VA-utredning.pdf Pdf, 82.8 kB. 82.8 kB 2022-09-01 10.59

Kontakt

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
E- post hanna.gafvert@ovanaker.se

Mark- och exploateringsingenjör

Hannah Linngård
Tfn 0271-570 63
E-post hannah.linngard@ovanaker.se

Senast uppdaterad