Kontakt

Detaljplan för industriområde Alfta kyrkby 1:16 m.fl.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en detaljplan för industriområde Alfta kyrkby 1:16 m.fl. Alfta, Ovanåkers kommun. Detaljplanen vann laga kraft 18 november 2022.

Detaljplanen för utvidgning av industriområde på Runemovägens västra sida antogs av kommunstyrelsen den 18 oktober och vann laga kraft 18 november 2022. Detaljplanen innebär en utveckling av industrimark norr om nuvarande industriområde samt att tidigare planerat industriområde i sydväst upphävs.

Nuvarande skede: Laga kraft

Bilden visar planområdet och upphävt område

Bilden ovan visar planområdet för detaljplanen. Klicka på bilden för att förstora.

Detaljplanen

Planens huvudsakliga syfte är att pröva en möjlig utveckling av nya industriområden i anslutning till befintlig industrimark i östra delen av tätorten Alfta. Planens syfte är även att minska påverkan för närliggande bostäder och riksintresse för kulturmiljövård genom att upphäva angränsande detaljplanerad industrimark.

Gällande översiktsplan, ÖP2030, är den kommuntäckande översiktsplanen som antogs i maj 2017. Planområdet ingår i ett område som i översiktsplanen anges som område med befintlig industri och verksamheter samt skogs-/jordbruksområde.

Detaljplanens genomförande har inte bedömts medföra sådan betydande miljöpåverkan som menas i Miljöbalken 6 kap 3§ därmed har ingen strategisk miljöbedömning genomförts. Planförslaget handläggs med standardförfarande och har varit ute på samråd och granskning innan detaljplanen antogs av kommunstyrelsen 18 oktober 2022.

Här kan du läsa handlingarna

Kontakt

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
E- post hanna.gafvert@ovanaker.se

Fysisk planerare

Lovisa Wäng
Tfn 0271-570 40
E-post lovisa.wang@ovanaker.se

Mark- och exploateringsingenjör

Hannah Linngård
Tfn 0271-570 63
E-post hannah.linngard@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.