Kontakt

Detaljplan för industriområde Berga

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för industriområde Berga, Södra Edsbyn, Ovanåkers kommun.

Detaljplanen antogs den 2023-10-17

Bilden ovan visar planområdet för detaljplanen. Klicka på bilden för att förstora.

Planförslaget

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva en möjlig utveckling av befintligt industriområde i södra delen av tätorten Edsbyn. Planförslaget syftar till att ge förutsättningar för att etablera och utveckla ett arbetsområde för industriändamål.

Gällande översiktsplan, ÖP2030, är den kommuntäckande översiktsplanen som antogs i maj 2017. Av översiktsplanen framgår att kommunen strävar efter att ha cirka 30 hektar planlagd mark för industri och handel, vilket inte finns i dagsläget. Planområdet ingår i ett område som i översiktsplanen anges som område avsett för utvidgning/förtätning för industri och verksamheter. Planen har upprättats i enlighet med översiktsplanen.

Planförslaget handläggs med standardförfarande och skickas ut på samråd och granskning innan detaljplanen antas av kommunstyrelsen.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande
miljöpåverkan som menas i 6 kap 11 § miljöbalken.

Här befinner vi oss i processen


Här kan du läsa handlingarna

Aktuella handlingar

Planhandlingar antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta antagande.pdf Pdf, 546.9 kB. 546.9 kB 2023-11-07 08.22
Planbeskrivning_antagande.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2023-10-24 11.10
Granskningsutlåtande antagande.pdf Pdf, 667 kB. 667 kB 2023-10-24 11.11


Tidigare skeden

Planhandlingar granskning 2

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta_granskning.pdf Pdf, 522.2 kB. 522.2 kB 2023-06-08 08.16
Planbeskrivning_granskning.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2023-06-08 08.28


Planhandlingar granskning 1

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta_A2_granskningshandling.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-02-23 15.03
Planbeskrivning_granskningshandling.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2021-02-23 15.03
Samrådsredogörelse_Granskningshandling.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-02-23 15.03


Planhandlingar samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta_samråd.pdf Pdf, 351.4 kB. 351.4 kB 2023-06-08 09.55
Planbeskrivning_samråd.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-06-08 09.55
Bedömning av betydande miljöpåverkan.pdf Pdf, 264.1 kB. 264.1 kB 2021-03-04 09.37


Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PM VA Snickarvägen (Översiktlig VA-utredning).pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2021-03-04 09.37
Markundersökningsrapport.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2023-06-08 08.36
Arkeologisk utredning.pdf Pdf, 7.7 MB. 7.7 MB 2023-06-08 08.35

Kontakt

Planarkitekt
Hanna Gäfvert
Tfn 0271 570 49
E-post hanna.gafvert@ovanaker.se

Mark- och exploateringsingenjör

Hannah Linngård
Tfn 0271-570 63
E-post hannah.linngard@ovanaker.se

Senast uppdaterad