Kontakt

Detaljplan för industriområde Berga

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för industriområde Berga, Södra Edsbyn, Ovanåkers kommun.

Detaljplanen är nu ute för granskning under tiden 2023-06-14 till 2023-06-28

Bilden ovan visar planområdet för detaljplanen. Klicka på bilden för att förstora.

Planförslaget

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva en möjlig utveckling av befintligt industriområde i södra delen av tätorten Edsbyn. Planförslaget syftar till att ge förutsättningar för att etablera och utveckla ett arbetsområde för industriändamål.

Gällande översiktsplan, ÖP2030, är den kommuntäckande översiktsplanen som antogs i maj 2017. Av översiktsplanen framgår att kommunen strävar efter att ha cirka 30 hektar planlagd mark för industri och handel, vilket inte finns i dagsläget. Planområdet ingår i ett område som i översiktsplanen anges som område avsett för utvidgning/förtätning för industri och verksamheter. Planen har upprättats i enlighet med översiktsplanen.

Planförslaget handläggs med standardförfarande och skickas ut på samråd och granskning innan detaljplanen antas av kommunstyrelsen.

Förslaget har varit på samråd och granskning. Nya ställningstaganden gällande ianspråktagande av jordbruksmark samt planförslagets påverkan på kulturlandskapet ligger till grund till att förslaget nu har omarbetats. Då ändringen är väsentlig gör kommunen bedömningen att en ny granskning måste genomföras.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande
miljöpåverkan som menas i 6 kap 11 § miljöbalken.

Här befinner vi oss i processen


Här kan du läsa handlingarna

Aktuella handlingar

Planhandlingar granskning 2

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta_granskning.pdf Pdf, 522.2 kB. 522.2 kB 2023-06-08 08.16
Planbeskrivning_granskning.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2023-06-08 08.28


Tidigare skeden

Planhandlingar granskning 1

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta_A2_granskningshandling.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-02-23 15.03
Planbeskrivning_granskningshandling.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2021-02-23 15.03
Samrådsredogörelse_Granskningshandling.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-02-23 15.03


Planhandlingar samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta_samråd.pdf Pdf, 351.4 kB. 351.4 kB 2023-06-08 09.55
Planbeskrivning_samråd.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-06-08 09.55
Bedömning av betydande miljöpåverkan.pdf Pdf, 264.1 kB. 264.1 kB 2021-03-04 09.37


Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PM VA Snickarvägen (Översiktlig VA-utredning).pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2021-03-04 09.37
Markundersökningsrapport.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2023-06-08 08.36
Arkeologisk utredning.pdf Pdf, 7.7 MB. 7.7 MB 2023-06-08 08.35

Kontakt

Fysisk planerare
Lovisa Wäng
Tfn 0271 570 40
E-post lovisa.wang@ovanaker.se

Mark- och exploateringsingenjör

Hannah Linngård
Tfn 0271-570 63
E-post hannah.linngard@ovanaker.se

Senast uppdaterad