Kontakt

Detaljplan för industriområde Berga och Gretes

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för industriområde Berga och Gretes, Södra Edsbyn, Ovanåkers kommun.

Nuvarande skede: Arbete inför antagande

Kartbild med markerat planområde.

Bilden ovan visar planområdet för detaljplanen. Klicka på bilden för att förstora.

Planförslaget

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva en möjlig utveckling av nya industriområden i anslutning till befintlig industrimark i sydöstra delen av tätorten Edsbyn. Planförslaget syftar till att ge förutsättningar för att etablera och utveckla ett arbetsområde för industriändamål.

Gällande översiktsplan, ÖP2030, är den kommuntäckande översiktsplanen som antogs i maj 2017. I översiktsplanen framgår att kommunen strävar efter att ha cirka 30 hektar planlagd mark för industri och handel, vilket inte finns i dagsläget. Planområdet ingår i ett område som i översiktsplanen anges som område avsett för utvidgning/förtätning för industri och verksamheter. Planen har upprättats i enlighet med översiktsplanen.

Planförslaget handläggs med standardförfarande och skickas ut på samråd och granskning innan detaljplanen antas av kommunstyrelsen.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande
miljöpåverkan som menas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§.

Här kan du läsa granskningshandlingarna

Planhandlingarna finns tillgängliga att läsa eller ladda ner längst ner på sidan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning_granskningshandling.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2021-02-23 15.03
Plankarta_A2_granskningshandling.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-02-23 15.03
Samrådsredogörelse_Granskningshandling.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-02-23 15.03
Biotopsinventering Berga.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2021-03-04 09.37
PM VA Snickarvägen (Översiktlig VA-utredning).pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2021-03-04 09.37
Biotopsinventering Gretes.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2021-03-04 09.37
Bedömning av betydande miljöpåverkan.pdf Pdf, 264.1 kB. 264.1 kB 2021-03-04 09.37

Kontakt

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
E- post hanna.gafvert@ovanaker.se

Mark- och exploateringsingenjör

Hannah Linngård
Tfn 0271-570 63
E-post hannah.linngard@ovanaker.se

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.