Kontakt

Förslag till detaljplan för Camping vid Voxnabruk

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Camping vid Voxnabruk, Ovanåkers kommun.

Förslaget har varit på samråd under perioden 2020-06-11 till och med 2020-07-09.
Förslaget har därefter bearbetats utifrån information och synpunkter som inkom under samrådet och varit tillgänglig för granskning under perioden 2021-07-21 till och med 2021-08-30.

Nuvarande skede: Bearbetning inför antagande.

Karta över planområdet

Karta över planområdet

Bilden ovan visar planområdet för detaljplanen. Klicka på bilden för att förstora.

Planförslaget

Detaljplanen tas fram för att pröva möjligheten till en ny mindre naturcamping inom ett riksintresseområde för friluftsliv i närheten av Voxnabruk. Detaljplanen ska utformas så att campingen inte påverkar naturvärden och friluftslivet kring Voxnan negativt. Inom planområdet ska det vara möjligt att utveckla de anläggningar som behövs för att bedriva campingverksamhet och t.ex. reception, kanotuthyrning, servicehus, plats för husvagn, husbil och tält. Del av området prövas även för utbyggnad av campingstugor.

Gällande översiktsplan, ÖP2030, är den kommuntäckande översiktsplanen som antogs i maj 2017. I översiktsplanen framgår att Ovanåkers kommun vill skapa förutsättningar för turism kopplat till natur, kultur och idrott, i samverkan mellan kommunen, föreningar och näringsliv. Planområdet ingår i ett område som i översiktsplanen anges som ett område som erbjuder vildmarksartad natur för friluftsaktiviteter som paddling, värdefulla fiskevatten och enskilda besöksmål. Förutom mycket stora ekologiska värden har området stor potential för utveckling av frilufts- och turismaktiviteter.

Enligt 6 kap. 11§ Miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning av planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. För att avgöra om det finns risk för att detaljplanens genomförande medför betydande miljöpåverkan görs en undersökning. Kommunens bedömning efter undersökningen var att detaljplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning inte behöver göras. Länsstyrelsen delade inte den bedömningen, utan gör bedömningen att en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken ska göras. En miljöbedömningsprocess är därav inledd och en separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram. Planförslaget handläggs med utökat standardförfarande och skickas ut på samråd och granskning innan detaljplanen antas av kommunstyrelsen.

Här kan du läsa handlingarna

Granskningshandlingarna finns tillgängliga att läsa eller ladda ner längst ner på sidan

Har du några frågor?

Frågor besvaras av fysisk planerare Patrik Svärd via e-post patrik.svard@ovanaker.se, telefon 0271-570 39 eller planeringschef Johan Olanders via e-post johan.olanders@ovanaker.se, telefon 0271-570 97.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta_A2_granskningsunderlag.pdf 494.9 kB 2021-07-07 14.35
Planbeskrivning_granskningshandling.pdf 2.4 MB 2021-07-07 14.35
Miljökonsekvensbeskrivning_ granskningshandling.pdf 3.5 MB 2021-07-07 14.35
Samrådsredogörelse_granskningshandling.pdf 1.1 MB 2021-07-07 14.35
Undersökning om betydande miljöpåverkan.pdf 544.9 kB 2021-07-07 14.35
PM VA och geoteknik Voxnabruks camping.pdf 1.1 MB 2021-07-07 14.36
PM_Grundvattenförhållanden i anslutning till befintlig nedlagd deponi, Sweva.pdf 1.1 MB 2021-07-07 14.36
RSA Camping Voxnabruk, Sweva.pdf 885.2 kB 2021-07-07 14.36
PM, Arkeologisk utredning för Camping, Länsmuseet Gävleborg.pdf 375.9 kB 2021-07-07 14.36

Kontakt

Fysisk planerare

Patrik Svärd
Tfn 0271-570 39
E-post patrik.svard@ovanaker.se

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
hanna.gafvert@ovanaker.se

Senast uppdaterad